ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พินิจ ฟ้าอำนวยผล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Pinij Faramnuayphol
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 11
2 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
3 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO) 4
4 อรพิน ทรัพย์ล้น 3
5 ณรงค์ กษิติประดิษฐ์ 3
6 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
7 สถาบันวิจัยประชากรและ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
8 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
9 นิลวรรณ อยู่ภักดี 2
10 บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 2
11 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
12 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
13 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
14 Health Information System Development Office 2
15 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
16 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
17 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
18 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
19 หทัยชนก สุมาลี 1
20 David Hughes 1
21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
22 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
23 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
24 วีระ แย้มกันชู 1
25 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
26 กลุ่มข้อมูลข่าวสาร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
27 ศรีวรรณ ติชะพันธ์ 1
28 บุญมา นิรัตนาภรณ์ 1
29 Swansea university 1
30 สมโภชน์ เกษน้อย 1
31 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
32 ครรชิต สุขนาค 1
33 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
34 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
35 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
36 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
37 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
38 ปัทมา ว่าพัฒนพัฒนวงศ์ 1
39 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
40 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
41 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
42 ภูษิต ประคองสาย 1
43 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
44 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
45 สงครามชัย ลีทองดี 1
46 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
47 วลัยพร พัชรนฤมล 1
48 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 5
4 2554 1
5 2552 1
6 2551 1
7 2549 3
8 2548 3
9 2546 1
10 2545 1
11 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต
2 Geographical Health Resources Information System Development on the Internet
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลการทบทวนสถานการณ์ระบบข้อมูลติดตามประเมินผลและพัฒนาข้อเสนอปรับปรุงระบบข้อมูลรายงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ปี พ.ศ. 2555
4 การสังเคราะห์การจัดทำข้อมูลและพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ
5 การพัฒนาดัชนีวัดความเชื่อมันต่อระบบสุขภาพของประชาชน ระยะที่ 2
6 ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่องานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
7 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
8 พัฒนาระบบวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
9 ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา
ปี พ.ศ. 2552
10 สถานการณ์และแนวโน้มระบบบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2551
11 การจัดสรรเงินและสถานการณ์การเงินสถานบริการระดับปฐมภูมิ(สถานีอนามัย)ภายใต้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2549
12 อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2547
13 อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2548
14 อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2549
ปี พ.ศ. 2548
15 การตายตามเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่
16 ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่
17 ความจำเป็นทางสุขภาพของประชาชนเขตภาคเหนือตอนล่าง : โอกาสพัฒนาระบบบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2546
18 ความจำเป็นทางสุขภาพของประชาชนเขตภาคเหนือตอนล่าง : โอกาสพัฒนาระบบบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดความเป็นธรรมทางสุขภาพโดยอาศัยกลไกประชาคม
ปี พ.ศ. 2542
20 การพัฒนารูปแบบผสมผสานการดำเนินงาน งานป้องกันและควบคุมโรค ระดับอำเภอ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก