ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พินิจ ทิพย์มณี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พินิจ ทิพย์มณี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 5
2 2559 2
3 2558 1
4 2556 6
5 2555 8
6 2554 5
7 2553 2
8 2552 6
9 2551 2
10 2549 1
11 2548 4
12 2547 2
13 2538 1
14 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเพื่อใช้ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
2 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ตามคำพิพากษา
4 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ต
5 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้กู้ยืมเงินนอกระบบ
ปี พ.ศ. 2559
6 แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและวิธีเรียกประชุมมาตรา 1175
7 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต ศึกษาเฉพาะกรณี การนำข้อมูลเครดิตไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ปี พ.ศ. 2558
8 มาตรการทางกฎหมายในการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2556
9 ปัญหาและผลบังคับทางกฎหมายของสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า : ศึกษากรณี สัญญาซื้อขายข้าวขาวซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งมอบและรับมอบ
10 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองและป้องกันความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์พันธุ์พื้นเมืองจากการรุกรานของสัตว์พันธุ์ต่างถิ่น
11 ปัญหากฎหมายควบคุมอาคารที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหารืมทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร
12 ปัญหาการดำเนินกระบวนพิจารณาในการส่งคำคู่ความและการตรวจสำนวนคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความของไทยโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
13 มาตการทางกฎหมายในการควบคุมจัดการมิให้สัตว์เลี้ยงตกเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของ
14 มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถานของไทย
ปี พ.ศ. 2555
15 มาตรการเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย: ศึกษากรณีตามประมวลรัษฏากร
16 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการปรับโครงสร้างหนี้ และฟื้นฟูกิจการในกิจการขนาดย่อม
17 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะยืมใช้สิ้นเปลือง
18 มาตราการทางกฎหมายในการบริหารจัดการส้วมในประเทศไทย
19 มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองบุคคลวิกลจริต
20 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิของภาคเอกชนเพื่อป้องกัน ฟื้นฟู เยียวยาภัยพิบัติและความเสียหายกรณีอุทกภัย
21 ผู้ถือหุ้นกับการมีส่วนร่วมความรับผิดในการประกอบธุรกิจของบริษัทจำกัด
22 มาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากมลพิษทางเสียง :
ปี พ.ศ. 2554
23 วิเคราะห์และประเมินหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
24 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการผลิตและการค้าไก่ไข่และผลิตภัณฑ์
25 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
26 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลและส่งเสริมมูลนิธิที่ดำเนินกิจการด้านสาธารณะประโยชน์
27 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งเพื่อเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากนิวเคลียร์หรือรังสี
ปี พ.ศ. 2553
28 การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย
29 การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
30 ทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด
31 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
32 ความรับผิดเพื่อละเมิด ของผู้ก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
33 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
34 ความรับผิดในทางกฎหมายของกรรมการเงาต่อบริษัทจำกัด : ศึกษากรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
35 มาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งกองทุน เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยทางนิวเคลียร์
ปี พ.ศ. 2551
36 ทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด
37 ทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด
ปี พ.ศ. 2549
38 กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต
ปี พ.ศ. 2548
39 กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต
40 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
41 กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต
42 กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต
ปี พ.ศ. 2547
43 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
44 ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัยสังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2538
45 บทบาทของทนายความในการรักษาความลับทางการค้าของลูกความ