ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พินิจ กัลยาศิลปิน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พินิจ กัลยำศิลปิน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 9
2 สุภาพร สุขโต 7
3 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
4 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
5 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
6 บุญญาภา ศรีหาตา 5
7 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
8 สมฤทัย ตันเจริญ 5
9 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
10 นิลุบล ทวีกุล 5
11 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
12 อุดม วงศ์ชนะภัย 4
13 จงรักษ์ จารุเนตร 4
14 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
15 เสาวรี บำรุง 4
16 ดาวรุ่ง คงเทียน 4
17 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
18 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
19 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
20 สันติ พรหมคำ 3
21 สุชาติ คำอ่อน 3
22 สุภาวดี สมภาค 3
23 จารุวรรณ บางแวก 3
24 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
25 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
26 วินัย ศรวัต 3
27 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
28 โอภาษ บุญเส็ง 3
29 ปรีชา แสงโสดา 3
30 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
31 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
32 อิสระ พุทธสิมมา 3
33 ประนอม ใจอ้าย 3
34 ฉลอง เกิดศรี 3
35 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
36 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
37 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
38 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
39 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
40 เอมอร เพชรทอง 3
41 สมพงษ์ ทองช่วย 3
42 วิทูร อมรพล 3
43 ประพิศ วองเทียม 3
44 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
45 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
46 อนุชา เหลาเคน 3
47 อานนท์ มลิพันธ์ 3
48 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
49 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
50 กิติพร เจริญสุข 3
51 แฉล้ม มาศวรรณา 3
52 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
53 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
54 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
55 สาคร โรจนัย 3
56 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
57 เมธาพร พุฒขำว 3
58 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
59 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
60 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
61 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
62 วุฒิพล จันสระคู 3
63 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
64 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
65 มณี หาชานนท์ 3
66 วาสนา วันดี 3
67 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
68 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
69 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
70 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
71 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
72 เหรียญทอง พานสายตา 3
73 อนันต์ ทองภู 3
74 วสันต์ วรรณจักร์ 3
75 สุมนำ งามผ่องใส 3
76 ศักดา พุทธพาธ 3
77 สมควร คล้องช้าง 3
78 โอภำษ บุญเส็ง 3
79 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
80 จำนง ชัญถาวร 3
81 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
82 กุลชาติ นำคจันทึก 3
83 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
84 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
85 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
86 เมธำพร พุฒขำว 2
87 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
88 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
89 มำลัย กล่อมแก้ว 2
90 เสำวรี บำรุง 2
91 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
92 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
93 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
94 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
95 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
96 อภิชำต เมืองซอง 2
97 สุภำพร สุขโต 2
98 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
99 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
100 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
101 ปรีชา กาเพ็ชร 2
102 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
103 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
104 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
105 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
106 วารีย์ ทองมี 2
107 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
108 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
109 สมชำย บุญประดับ 2
110 อุบล หินเธาว์ 2
111 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
112 วนิดำ โนบรรเทำ 2
113 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
114 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
115 วนิดา โนบรรเทา 1
116 พัชรินทร์ นามวง์ 1
117 เมธาพร พุฒขาว 1
118 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
119 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
120 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
121 มาลัย กล่อมแก้ว 1
122 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
123 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
124 จิราภา เมืองคล้าย 1
125 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
126 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
127 สมบูรณ์ วันดี 1
128 วรกานต์ ยอดชมภู 1
129 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
130 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
131 มนตรี ปานตู 1
132 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
133 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
134 ปิยะรัตน์ จังพล 1
135 สมชาย บุญประดับ 1
136 เบญจมาศ คำสืบ 1
137 ประชา ถ้ำทอง 1
138 ประชา ถ้าทอง 1
139 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2550 1
5 543 17