ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พินิจ กัลยาศิลปิน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พินิจ กัลยำศิลปิน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 9
2 สุภาพร สุขโต 7
3 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
4 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
5 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
6 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
7 สมฤทัย ตันเจริญ 5
8 บุญญาภา ศรีหาตา 5
9 นิลุบล ทวีกุล 5
10 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
11 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
12 เสาวรี บำรุง 4
13 ดาวรุ่ง คงเทียน 4
14 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
15 อุดม วงศ์ชนะภัย 4
16 จงรักษ์ จารุเนตร 4
17 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
18 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
19 เหรียญทอง พานสายตา 3
20 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
21 อนันต์ ทองภู 3
22 วสันต์ วรรณจักร์ 3
23 วุฒิพล จันสระคู 3
24 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
25 สมควร คล้องช้าง 3
26 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
27 โอภำษ บุญเส็ง 3
28 กุลชาติ นำคจันทึก 3
29 วิทูร อมรพล 3
30 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
31 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
32 ศักดา พุทธพาธ 3
33 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
34 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
35 สันติ พรหมคำ 3
36 สุชาติ คำอ่อน 3
37 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
38 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
39 สุภาวดี สมภาค 3
40 ปรีชา แสงโสดา 3
41 จารุวรรณ บางแวก 3
42 จำนง ชัญถาวร 3
43 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
44 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
45 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
46 ประนอม ใจอ้าย 3
47 วินัย ศรวัต 3
48 ฉลอง เกิดศรี 3
49 อิสระ พุทธสิมมา 3
50 โอภาษ บุญเส็ง 3
51 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
52 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
53 ประพิศ วองเทียม 3
54 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
55 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
56 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
57 สมพงษ์ ทองช่วย 3
58 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
59 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
60 อานนท์ มลิพันธ์ 3
61 กิติพร เจริญสุข 3
62 สุมนำ งามผ่องใส 3
63 แฉล้ม มาศวรรณา 3
64 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
65 อนุชา เหลาเคน 3
66 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
67 เอมอร เพชรทอง 3
68 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
69 สาคร โรจนัย 3
70 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
71 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
72 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
73 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
74 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
75 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
76 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
77 เมธาพร พุฒขำว 3
78 วาสนา วันดี 3
79 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
80 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
81 มณี หาชานนท์ 3
82 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
83 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
84 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
85 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
86 เมธำพร พุฒขำว 2
87 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
88 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
89 มำลัย กล่อมแก้ว 2
90 เสำวรี บำรุง 2
91 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
92 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
93 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
94 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
95 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
96 อภิชำต เมืองซอง 2
97 สุภำพร สุขโต 2
98 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
99 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
100 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
101 ปรีชา กาเพ็ชร 2
102 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
103 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
104 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
105 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
106 วารีย์ ทองมี 2
107 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
108 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
109 สมชำย บุญประดับ 2
110 อุบล หินเธาว์ 2
111 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
112 วนิดำ โนบรรเทำ 2
113 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
114 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
115 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
116 เมธาพร พุฒขาว 1
117 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
118 วนิดา โนบรรเทา 1
119 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
120 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
121 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
122 สมชาย บุญประดับ 1
123 มาลัย กล่อมแก้ว 1
124 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
125 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
126 พัชรินทร์ นามวง์ 1
127 วรกานต์ ยอดชมภู 1
128 มนตรี ปานตู 1
129 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
130 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
131 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
132 จิราภา เมืองคล้าย 1
133 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
134 สมบูรณ์ วันดี 1
135 ประชา ถ้ำทอง 1
136 ประชา ถ้าทอง 1
137 ปิยะรัตน์ จังพล 1
138 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
139 เบญจมาศ คำสืบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2550 1
5 543 17