ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พินิจ กัลยาศิลปิน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พินิจ กัลยำศิลปิน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 9
2 สุภาพร สุขโต 7
3 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
4 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
5 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
6 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
7 สมฤทัย ตันเจริญ 5
8 บุญญาภา ศรีหาตา 5
9 นิลุบล ทวีกุล 5
10 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
11 ดาวรุ่ง คงเทียน 4
12 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
13 อุดม วงศ์ชนะภัย 4
14 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
15 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
16 เสาวรี บำรุง 4
17 จงรักษ์ จารุเนตร 4
18 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
19 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
20 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
21 สาคร โรจนัย 3
22 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
23 เมธาพร พุฒขำว 3
24 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
25 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
26 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
27 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
28 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
29 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
30 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
31 วาสนา วันดี 3
32 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
33 มณี หาชานนท์ 3
34 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
35 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
36 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
37 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
38 เหรียญทอง พานสายตา 3
39 อนันต์ ทองภู 3
40 วสันต์ วรรณจักร์ 3
41 สมควร คล้องช้าง 3
42 เอมอร เพชรทอง 3
43 ศักดา พุทธพาธ 3
44 โอภำษ บุญเส็ง 3
45 กุลชาติ นำคจันทึก 3
46 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
47 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
48 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
49 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
50 สุมนำ งามผ่องใส 3
51 จำนง ชัญถาวร 3
52 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
53 อิสระ พุทธสิมมา 3
54 วินัย ศรวัต 3
55 สันติ พรหมคำ 3
56 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
57 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
58 สุชาติ คำอ่อน 3
59 ประนอม ใจอ้าย 3
60 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
61 วุฒิพล จันสระคู 3
62 สมพงษ์ ทองช่วย 3
63 วิทูร อมรพล 3
64 โอภาษ บุญเส็ง 3
65 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
66 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
67 สุภาวดี สมภาค 3
68 ฉลอง เกิดศรี 3
69 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
70 ประพิศ วองเทียม 3
71 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
72 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
73 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
74 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
75 จารุวรรณ บางแวก 3
76 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
77 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
78 แฉล้ม มาศวรรณา 3
79 อานนท์ มลิพันธ์ 3
80 ปรีชา แสงโสดา 3
81 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
82 กิติพร เจริญสุข 3
83 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
84 อนุชา เหลาเคน 3
85 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
86 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
87 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
88 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
89 ปรีชา กาเพ็ชร 2
90 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
91 วารีย์ ทองมี 2
92 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
93 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
94 อภิชำต เมืองซอง 2
95 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
96 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
97 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
98 สมชำย บุญประดับ 2
99 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
100 มำลัย กล่อมแก้ว 2
101 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
102 เสำวรี บำรุง 2
103 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
104 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
105 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
106 วนิดำ โนบรรเทำ 2
107 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
108 อุบล หินเธาว์ 2
109 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
110 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
111 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
112 สุภำพร สุขโต 2
113 เมธำพร พุฒขำว 2
114 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
115 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
116 มนตรี ปานตู 1
117 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
118 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
119 จิราภา เมืองคล้าย 1
120 มาลัย กล่อมแก้ว 1
121 สมบูรณ์ วันดี 1
122 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
123 ปิยะรัตน์ จังพล 1
124 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
125 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
126 วรกานต์ ยอดชมภู 1
127 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
128 สมชาย บุญประดับ 1
129 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
130 เบญจมาศ คำสืบ 1
131 ประชา ถ้ำทอง 1
132 ประชา ถ้าทอง 1
133 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
134 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
135 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
136 พัชรินทร์ นามวง์ 1
137 วนิดา โนบรรเทา 1
138 เมธาพร พุฒขาว 1
139 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2550 1
5 543 17