ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร, 2520-
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 3
2 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
3 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
4 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
5 Somying Tumwasorn 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
7 Chulalongkorn University. Graduate School 1
8 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
10 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
13 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
15 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
16 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
18 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
20 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
22 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
23 ธวัชชัย สันติสุข 1
24 วาสนา เสียงดัง 1
25 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
26 สายฝน ควรผดุง 1
27 สิริพร สิวราวุฒิ 1
28 Thanathon Sesuk 1
29 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
30 ศุกันยา ห้วยผัด 1
31 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
32 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
33 สมพร พรมดี 1
34 สุนีย์ นัยจรัญ 1
35 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
36 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
37 วิไล ชินธเนศ 1
38 ศิริชัย ศิริกายะ 1
39 สำเริง แย้มโสภี 1
40 คัคนางค์ มณีศรี 1
41 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
42 สุวิชา ทองสิมา 1
43 วัลลภ แย้มเหมือน 1
44 อุทัย บุญประเสริฐ 1
45 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
46 Sompol Sanguanrungsirikul 1
47 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
48 Kitpramuk Tantayaporn 1
49 สุวดี ยาป่าคาย 1
50 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
51 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
52 มยุรี ตันติสิระ 1
53 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
54 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
55 Vanida Chantarateptawan 1
56 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
57 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
58 เอกชัย อดุลยธรรม 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 Narong Punnim 1
62 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
63 Siriporn Sriwarakan 1
64 กมลชนก ยวดยง 1
65 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
66 Thada Jirajaras 1
67 Srilert Chotpantarat 1
68 Vimolmas Lipipun 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
70 Wilai Anomasiri 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
72 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
73 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
75 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
77 กาญจนา แก้วเทพ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
79 วัฒนชัย สมิทธากร 1
80 Sumphan Wongseripipatana 1
81 Boonchai Sangpetngam 1
82 Garnpimol C. Ritthidej 1
83 Chalermpol Leevailoj 1
84 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
85 Kittisak Likhitwitayawuid 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
87 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
89 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
90 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
91 Puttipongse Varavudhi 1
92 Phanphen Wattanaarsakit 1
93 ละอองทิพย์ เหมะ 1
94 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
95 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
96 Prakong Tangpraprutkul 1
97 Ampa Luiengpirom 1
98 สุมิตรา พูลทอง 1
99 Naiyana Chaiyabutr 1
100 กำจัด มงคลกุล 1
101 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
102 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
103 สิทธิพร แอกทอง 1
104 นิศา วิชพันธุ์ 1
105 Kasidit Nootong 1
106 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
107 พรรณี กาญจนพลู 1
108 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
109 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
110 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
111 สุมา เมืองใย 1
112 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
113 บรรจง คณะวรรณ 1
114 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
115 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
116 วิมล เหมะจันทร 1
117 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
118 Chulalongkorn University.Graduate school 1
119 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
120 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
121 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
122 Jaitip Paiboon 1
123 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
124 Panee Boonthavi 1
125 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
126 ชอุ่ม มลิลา 1
127 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
128 ประคอง สุทธสาร 1
129 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
130 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
131 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
132 Supa Chantharasakul 1
133 Chakkaphan Sutthirat 1
134 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
135 ประคอง ชอบเสียง 1
136 Anawatch Mitpratan 1
137 ประธาน ดาบเพชร 1
138 Waraporn Siriterm 1
139 Rajalida Lipikorn 1
140 อวย เกตุสิงห์ 1
141 Chayaporn Supachartwong 1
142 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
143 Jittima Chatchawansaisin 1
144 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
145 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
146 Walaisiri Muangsiri 1
147 ไววิทย์ พุทธารี 1
148 Acom Sornsute 1
149 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
150 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
151 Ong, Say Kee 1
152 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
153 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
154 Varunee Padmasankh 1
155 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
156 Chonticha Srisawang 1
157 Suchin Arunsawatwong 1
158 ๋Janes, Gavin W. 1
159 กัญญา ศุภปิติพร 1
160 รุ่งราวี ทองกันยา 1
161 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
162 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
163 มยุรี จารุปาน 1
164 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
165 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
166 Chariya Uiyyasathian 1
167 Yeshey Penjor 1
168 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
169 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
170 วินัย งามแสง 1
171 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
172 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
173 Tadchanon Chuman 1
174 กระมล ทองธรรมชาติ 1
175 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
176 สมชัย วัฒนการุณ 1
177 นภสร โกวรรธนะกุล 1
178 Pantharee Boonsatorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
4 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
5 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น