ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร, 2520-
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 3
2 Naiyana Chaiyabutr 1
3 กำจัด มงคลกุล 1
4 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
5 สุมิตรา พูลทอง 1
6 Prakong Tangpraprutkul 1
7 Ampa Luiengpirom 1
8 ประคอง สุทธสาร 1
9 บรรจง คณะวรรณ 1
10 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
11 Puttipongse Varavudhi 1
12 ละอองทิพย์ เหมะ 1
13 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
14 สุมา เมืองใย 1
15 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
16 พรรณี กาญจนพลู 1
17 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
18 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
19 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
20 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
21 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
22 Phanphen Wattanaarsakit 1
23 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
24 Jaitip Paiboon 1
25 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
26 Chulalongkorn University.Graduate school 1
27 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
28 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
29 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
30 Sompol Sanguanrungsirikul 1
31 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
32 Kitpramuk Tantayaporn 1
33 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
34 วิมล เหมะจันทร 1
35 Chakkaphan Sutthirat 1
36 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
37 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
38 สิทธิพร แอกทอง 1
39 Supa Chantharasakul 1
40 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
41 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
42 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
43 Panee Boonthavi 1
44 ชอุ่ม มลิลา 1
45 นิศา วิชพันธุ์ 1
46 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
47 Chayaporn Supachartwong 1
48 อวย เกตุสิงห์ 1
49 Anawatch Mitpratan 1
50 Jittima Chatchawansaisin 1
51 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
52 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
53 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
54 Suchin Arunsawatwong 1
55 Chonticha Srisawang 1
56 ประธาน ดาบเพชร 1
57 Waraporn Siriterm 1
58 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
59 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
60 Ong, Say Kee 1
61 ไววิทย์ พุทธารี 1
62 Varunee Padmasankh 1
63 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
64 Rajalida Lipikorn 1
65 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
66 Walaisiri Muangsiri 1
67 วินัย งามแสง 1
68 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
69 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
70 Chariya Uiyyasathian 1
71 มยุรี จารุปาน 1
72 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
73 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
74 ประคอง ชอบเสียง 1
75 Kasidit Nootong 1
76 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
77 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
78 ๋Janes, Gavin W. 1
79 กัญญา ศุภปิติพร 1
80 สมชัย วัฒนการุณ 1
81 นภสร โกวรรธนะกุล 1
82 กระมล ทองธรรมชาติ 1
83 Tadchanon Chuman 1
84 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
85 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
86 รุ่งราวี ทองกันยา 1
87 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
88 Yeshey Penjor 1
89 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
90 Vanida Chantarateptawan 1
91 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
93 สุวดี ยาป่าคาย 1
94 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
96 อุทัย บุญประเสริฐ 1
97 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
98 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
99 วิไล ชินธเนศ 1
100 ธวัชชัย สันติสุข 1
101 Chulalongkorn University. Graduate School 1
102 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
103 กมลชนก ยวดยง 1
104 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
106 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
108 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
109 Somying Tumwasorn 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
111 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
112 สำเริง แย้มโสภี 1
113 คัคนางค์ มณีศรี 1
114 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
115 ศุกันยา ห้วยผัด 1
116 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
117 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
118 Pantharee Boonsatorn 1
119 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
120 Acom Sornsute 1
121 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
122 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
123 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
124 Thanathon Sesuk 1
125 สุนีย์ นัยจรัญ 1
126 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
127 สุวิชา ทองสิมา 1
128 วัลลภ แย้มเหมือน 1
129 สมพร พรมดี 1
130 สิริพร สิวราวุฒิ 1
131 วาสนา เสียงดัง 1
132 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
133 สายฝน ควรผดุง 1
134 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
135 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
136 วัฒนชัย สมิทธากร 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
138 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
139 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
141 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
143 Wilai Anomasiri 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
145 Kittisak Likhitwitayawuid 1
146 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
147 Srilert Chotpantarat 1
148 มยุรี ตันติสิระ 1
149 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
150 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
151 Vimolmas Lipipun 1
152 Chalermpol Leevailoj 1
153 Sumphan Wongseripipatana 1
154 Boonchai Sangpetngam 1
155 Garnpimol C. Ritthidej 1
156 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
159 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
160 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
162 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
163 Siriporn Sriwarakan 1
164 Thada Jirajaras 1
165 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
167 เอกชัย อดุลยธรรม 1
168 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
169 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
171 Narong Punnim 1
172 กาญจนา แก้วเทพ 1
173 Pornpimol Muanjai 1
174 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
175 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
176 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
177 ศิริชัย ศิริกายะ 1
178 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
4 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
5 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น