ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร, 2520-
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 3
2 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
3 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
4 มยุรี จารุปาน 1
5 ประคอง ชอบเสียง 1
6 Chariya Uiyyasathian 1
7 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
8 นิศา วิชพันธุ์ 1
9 Kasidit Nootong 1
10 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
11 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
12 กัญญา ศุภปิติพร 1
13 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
14 สมชัย วัฒนการุณ 1
15 นภสร โกวรรธนะกุล 1
16 กระมล ทองธรรมชาติ 1
17 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
18 Yeshey Penjor 1
19 สิทธิพร แอกทอง 1
20 รุ่งราวี ทองกันยา 1
21 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
22 ๋Janes, Gavin W. 1
23 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
24 สุมิตรา พูลทอง 1
25 Naiyana Chaiyabutr 1
26 กำจัด มงคลกุล 1
27 Prakong Tangpraprutkul 1
28 Ampa Luiengpirom 1
29 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
30 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
31 ประคอง สุทธสาร 1
32 บรรจง คณะวรรณ 1
33 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
34 Puttipongse Varavudhi 1
35 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
36 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
37 สุมา เมืองใย 1
38 Tadchanon Chuman 1
39 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
40 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
41 Phanphen Wattanaarsakit 1
42 ละอองทิพย์ เหมะ 1
43 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
44 พรรณี กาญจนพลู 1
45 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
46 ศุกันยา ห้วยผัด 1
47 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
48 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
49 สุวดี ยาป่าคาย 1
50 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
51 Pantharee Boonsatorn 1
52 Acom Sornsute 1
53 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
54 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
55 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
56 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
57 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
58 เอกชัย อดุลยธรรม 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 Narong Punnim 1
62 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
63 Siriporn Sriwarakan 1
64 กมลชนก ยวดยง 1
65 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
66 Thada Jirajaras 1
67 ไววิทย์ พุทธารี 1
68 Ong, Say Kee 1
69 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
70 Jittima Chatchawansaisin 1
71 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
72 Chayaporn Supachartwong 1
73 Chonticha Srisawang 1
74 Suchin Arunsawatwong 1
75 วินัย งามแสง 1
76 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
77 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
78 อวย เกตุสิงห์ 1
79 Anawatch Mitpratan 1
80 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
81 Varunee Padmasankh 1
82 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
83 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
84 Walaisiri Muangsiri 1
85 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
86 ประธาน ดาบเพชร 1
87 Waraporn Siriterm 1
88 Rajalida Lipikorn 1
89 ชอุ่ม มลิลา 1
90 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
92 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
94 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
95 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
97 Chulalongkorn University. Graduate School 1
98 Somying Tumwasorn 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
100 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
101 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
102 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
103 ศิริชัย ศิริกายะ 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
105 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
108 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
110 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
112 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
114 สิริพร สิวราวุฒิ 1
115 สมพร พรมดี 1
116 สุนีย์ นัยจรัญ 1
117 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
118 สายฝน ควรผดุง 1
119 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
120 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 วาสนา เสียงดัง 1
123 สุวิชา ทองสิมา 1
124 วัลลภ แย้มเหมือน 1
125 ธวัชชัย สันติสุข 1
126 อุทัย บุญประเสริฐ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
128 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
129 วิไล ชินธเนศ 1
130 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
131 คัคนางค์ มณีศรี 1
132 สำเริง แย้มโสภี 1
133 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
134 กาญจนา แก้วเทพ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
136 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
137 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
138 Jaitip Paiboon 1
139 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
140 Kitpramuk Tantayaporn 1
141 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
142 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
143 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
144 Sompol Sanguanrungsirikul 1
145 Chulalongkorn University.Graduate school 1
146 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
147 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
148 Supa Chantharasakul 1
149 Chakkaphan Sutthirat 1
150 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
151 Panee Boonthavi 1
152 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
153 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
154 วิมล เหมะจันทร 1
155 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
156 Vanida Chantarateptawan 1
157 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
159 วัฒนชัย สมิทธากร 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
161 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
162 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
164 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
166 Wilai Anomasiri 1
167 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
168 Kittisak Likhitwitayawuid 1
169 Vimolmas Lipipun 1
170 Srilert Chotpantarat 1
171 มยุรี ตันติสิระ 1
172 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
173 Chalermpol Leevailoj 1
174 Garnpimol C. Ritthidej 1
175 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
176 Sumphan Wongseripipatana 1
177 Boonchai Sangpetngam 1
178 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
4 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
5 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น