ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Walaisiri Muangsiri 1
2 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
3 Varunee Padmasankh 1
4 เอกชัย อดุลยธรรม 1
5 Rajalida Lipikorn 1
6 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
7 ประธาน ดาบเพชร 1
8 Thada Jirajaras 1
9 Pornpimol Muanjai 1
10 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
11 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
12 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
13 วาสนา เสียงดัง 1
14 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
15 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
16 ไววิทย์ พุทธารี 1
17 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
18 อวย เกตุสิงห์ 1
19 กมลชนก ยวดยง 1
20 ศุกันยา ห้วยผัด 1
21 กระมล ทองธรรมชาติ 1
22 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
23 สมชัย วัฒนการุณ 1
24 Pantharee Boonsatorn 1
25 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
26 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
27 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
28 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
29 Thanathon Sesuk 1
30 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
31 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
32 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
33 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
34 Suchin Arunsawatwong 1
35 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
36 สุวดี ยาป่าคาย 1
37 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
38 สายฝน ควรผดุง 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
40 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
42 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
44 อุทัย บุญประเสริฐ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
46 Somying Tumwasorn 1
47 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
48 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
49 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
50 Srilert Chotpantarat 1
51 ศิริชัย ศิริกายะ 1
52 Chalermpol Leevailoj 1
53 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
54 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
55 Boonchai Sangpetngam 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
57 วิไล ชินธเนศ 1
58 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
59 ธวัชชัย สันติสุข 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
61 สำเริง แย้มโสภี 1
62 วัลลภ แย้มเหมือน 1
63 สิริพร สิวราวุฒิ 1
64 สมพร พรมดี 1
65 สุวิชา ทองสิมา 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
69 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
71 คัคนางค์ มณีศรี 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
74 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
75 Acom Sornsute 1
76 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
77 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
78 Ampa Luiengpirom 1
79 Sompol Sanguanrungsirikul 1
80 บรรจง คณะวรรณ 1
81 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
82 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
83 มยุรี ตันติสิระ 1
84 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
85 Naiyana Chaiyabutr 1
86 Kitpramuk Tantayaporn 1
87 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
88 วิมล เหมะจันทร 1
89 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
90 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
91 ละอองทิพย์ เหมะ 1
92 Puttipongse Varavudhi 1
93 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
94 Vimolmas Lipipun 1
95 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
96 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
97 Wilai Anomasiri 1
98 Jaitip Paiboon 1
99 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
100 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
101 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
102 Vanida Chantarateptawan 1
103 กาญจนา แก้วเทพ 1
104 วัฒนชัย สมิทธากร 1
105 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
106 Sumphan Wongseripipatana 1
107 Supa Chantharasakul 1
108 Garnpimol C. Ritthidej 1
109 Panee Boonthavi 1
110 Kittisak Likhitwitayawuid 1
111 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
112 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
113 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
114 สุมา เมืองใย 1
115 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
116 Chayaporn Supachartwong 1
117 สิทธิพร แอกทอง 1
118 Jittima Chatchawansaisin 1
119 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
120 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
121 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
122 Chonticha Srisawang 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 Kasidit Nootong 1
125 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
126 Chariya Uiyyasathian 1
127 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
128 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 Waraporn Siriterm 1
131 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
132 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
133 วินัย งามแสง 1
134 ประคอง ชอบเสียง 1
135 ชอุ่ม มลิลา 1
136 ๋Janes, Gavin W. 1
137 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
138 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
139 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
140 พรรณี กาญจนพลู 1
141 Chakkaphan Sutthirat 1
142 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
143 รุ่งราวี ทองกันยา 1
144 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
145 นภสร โกวรรธนะกุล 1
146 Phanphen Wattanaarsakit 1
147 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
148 กำจัด มงคลกุล 1
149 สุมิตรา พูลทอง 1
150 Yeshey Penjor 1
151 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
4 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
5 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น