ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อวย เกตุสิงห์ 1
2 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
3 ประธาน ดาบเพชร 1
4 กมลชนก ยวดยง 1
5 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
6 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
7 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
8 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
9 Thada Jirajaras 1
10 Rajalida Lipikorn 1
11 Pornpimol Muanjai 1
12 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
13 ไววิทย์ พุทธารี 1
14 Varunee Padmasankh 1
15 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
16 เอกชัย อดุลยธรรม 1
17 Walaisiri Muangsiri 1
18 Suchin Arunsawatwong 1
19 สุวดี ยาป่าคาย 1
20 Acom Sornsute 1
21 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
22 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
23 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
24 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
25 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
26 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
27 Chariya Uiyyasathian 1
28 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
29 Pantharee Boonsatorn 1
30 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
31 Thanathon Sesuk 1
32 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
33 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
34 กระมล ทองธรรมชาติ 1
35 สมชัย วัฒนการุณ 1
36 ศุกันยา ห้วยผัด 1
37 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
38 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
40 อุทัย บุญประเสริฐ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
42 วิไล ชินธเนศ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
44 คัคนางค์ มณีศรี 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
46 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
47 Somying Tumwasorn 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
49 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
50 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
51 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
53 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
54 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
57 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
58 สายฝน ควรผดุง 1
59 สิริพร สิวราวุฒิ 1
60 สมพร พรมดี 1
61 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
62 วาสนา เสียงดัง 1
63 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
64 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
65 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
66 สุวิชา ทองสิมา 1
67 วัลลภ แย้มเหมือน 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
72 ธวัชชัย สันติสุข 1
73 สำเริง แย้มโสภี 1
74 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
75 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
76 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
77 Vimolmas Lipipun 1
78 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
79 มยุรี ตันติสิระ 1
80 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
81 Garnpimol C. Ritthidej 1
82 Panee Boonthavi 1
83 Sumphan Wongseripipatana 1
84 Supa Chantharasakul 1
85 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
86 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
87 Naiyana Chaiyabutr 1
88 Kitpramuk Tantayaporn 1
89 Puttipongse Varavudhi 1
90 Sompol Sanguanrungsirikul 1
91 Ampa Luiengpirom 1
92 บรรจง คณะวรรณ 1
93 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
94 Kittisak Likhitwitayawuid 1
95 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
96 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
97 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
98 Vanida Chantarateptawan 1
99 ศิริชัย ศิริกายะ 1
100 Srilert Chotpantarat 1
101 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
102 Chalermpol Leevailoj 1
103 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
104 กาญจนา แก้วเทพ 1
105 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
106 วัฒนชัย สมิทธากร 1
107 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
108 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
109 Jaitip Paiboon 1
110 Wilai Anomasiri 1
111 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
112 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
113 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
114 ละอองทิพย์ เหมะ 1
115 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
116 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
117 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
118 วินัย งามแสง 1
119 Phanphen Wattanaarsakit 1
120 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
121 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
122 นภสร โกวรรธนะกุล 1
123 Chonticha Srisawang 1
124 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
125 Anawatch Mitpratan 1
126 Kasidit Nootong 1
127 Waraporn Siriterm 1
128 สิทธิพร แอกทอง 1
129 Chayaporn Supachartwong 1
130 Jittima Chatchawansaisin 1
131 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
132 กำจัด มงคลกุล 1
133 Yeshey Penjor 1
134 สุมา เมืองใย 1
135 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
136 พรรณี กาญจนพลู 1
137 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
138 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
139 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
140 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
141 วิมล เหมะจันทร 1
142 Chakkaphan Sutthirat 1
143 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
144 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
145 รุ่งราวี ทองกันยา 1
146 สุมิตรา พูลทอง 1
147 ๋Janes, Gavin W. 1
148 ชอุ่ม มลิลา 1
149 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
150 ประคอง ชอบเสียง 1
151 Boonchai Sangpetngam 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
4 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
5 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น