ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
3 วิไล ชินธเนศ 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
5 คัคนางค์ มณีศรี 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
7 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
8 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
10 อุทัย บุญประเสริฐ 1
11 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
12 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
14 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
17 Somying Tumwasorn 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
20 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
21 วาสนา เสียงดัง 1
22 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
23 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
24 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
25 ไววิทย์ พุทธารี 1
26 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
27 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
28 สายฝน ควรผดุง 1
29 สิริพร สิวราวุฒิ 1
30 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
31 ธวัชชัย สันติสุข 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
33 สำเริง แย้มโสภี 1
34 วัลลภ แย้มเหมือน 1
35 สมพร พรมดี 1
36 สุวิชา ทองสิมา 1
37 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
38 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
39 Garnpimol C. Ritthidej 1
40 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
41 Vimolmas Lipipun 1
42 Supa Chantharasakul 1
43 Sumphan Wongseripipatana 1
44 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
45 Kittisak Likhitwitayawuid 1
46 Panee Boonthavi 1
47 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
48 มยุรี ตันติสิระ 1
49 Ampa Luiengpirom 1
50 Sompol Sanguanrungsirikul 1
51 Naiyana Chaiyabutr 1
52 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
53 บรรจง คณะวรรณ 1
54 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
55 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
56 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
57 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
58 Srilert Chotpantarat 1
59 ศิริชัย ศิริกายะ 1
60 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
61 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
62 Chalermpol Leevailoj 1
63 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
64 Boonchai Sangpetngam 1
65 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
66 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
67 Vanida Chantarateptawan 1
68 Wilai Anomasiri 1
69 Jaitip Paiboon 1
70 วัฒนชัย สมิทธากร 1
71 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
72 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
73 กาญจนา แก้วเทพ 1
74 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
75 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
76 Pornpimol Muanjai 1
77 นภสร โกวรรธนะกุล 1
78 Phanphen Wattanaarsakit 1
79 วินัย งามแสง 1
80 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
81 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
82 สุมิตรา พูลทอง 1
83 Yeshey Penjor 1
84 กำจัด มงคลกุล 1
85 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
86 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
87 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
88 Chayaporn Supachartwong 1
89 สิทธิพร แอกทอง 1
90 Jittima Chatchawansaisin 1
91 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
92 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
93 Chonticha Srisawang 1
94 รุ่งราวี ทองกันยา 1
95 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
96 วิมล เหมะจันทร 1
97 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
98 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
99 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
100 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
101 Puttipongse Varavudhi 1
102 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
103 ละอองทิพย์ เหมะ 1
104 สุมา เมืองใย 1
105 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
106 ประคอง ชอบเสียง 1
107 ชอุ่ม มลิลา 1
108 ๋Janes, Gavin W. 1
109 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
110 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
111 พรรณี กาญจนพลู 1
112 Chakkaphan Sutthirat 1
113 Anawatch Mitpratan 1
114 Kasidit Nootong 1
115 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
116 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
117 กมลชนก ยวดยง 1
118 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
119 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
120 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
121 สุวดี ยาป่าคาย 1
122 Suchin Arunsawatwong 1
123 อวย เกตุสิงห์ 1
124 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
125 Walaisiri Muangsiri 1
126 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
127 Varunee Padmasankh 1
128 เอกชัย อดุลยธรรม 1
129 Rajalida Lipikorn 1
130 ประธาน ดาบเพชร 1
131 Thada Jirajaras 1
132 Thanathon Sesuk 1
133 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
134 Chariya Uiyyasathian 1
135 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
136 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
137 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
138 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
139 Waraporn Siriterm 1
140 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
141 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
142 Acom Sornsute 1
143 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
144 ศุกันยา ห้วยผัด 1
145 กระมล ทองธรรมชาติ 1
146 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
147 สมชัย วัฒนการุณ 1
148 Pantharee Boonsatorn 1
149 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
150 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
151 Kitpramuk Tantayaporn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
4 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
5 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น