ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิมล เหมะจันทร 1
2 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
3 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
4 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
5 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
6 Puttipongse Varavudhi 1
7 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
8 ละอองทิพย์ เหมะ 1
9 สุมา เมืองใย 1
10 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
11 ประคอง ชอบเสียง 1
12 ชอุ่ม มลิลา 1
13 ๋Janes, Gavin W. 1
14 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
15 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
16 พรรณี กาญจนพลู 1
17 Chakkaphan Sutthirat 1
18 Kitpramuk Tantayaporn 1
19 Naiyana Chaiyabutr 1
20 Supa Chantharasakul 1
21 Garnpimol C. Ritthidej 1
22 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
23 Sumphan Wongseripipatana 1
24 Panee Boonthavi 1
25 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
26 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
27 Kittisak Likhitwitayawuid 1
28 Vimolmas Lipipun 1
29 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
30 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
31 Ampa Luiengpirom 1
32 Sompol Sanguanrungsirikul 1
33 บรรจง คณะวรรณ 1
34 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
35 มยุรี ตันติสิระ 1
36 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
37 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
38 รุ่งราวี ทองกันยา 1
39 Chariya Uiyyasathian 1
40 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
41 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
42 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
43 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
44 Waraporn Siriterm 1
45 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
46 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
47 Acom Sornsute 1
48 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
49 ศุกันยา ห้วยผัด 1
50 กระมล ทองธรรมชาติ 1
51 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
52 สมชัย วัฒนการุณ 1
53 Pantharee Boonsatorn 1
54 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
55 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
56 Kasidit Nootong 1
57 Anawatch Mitpratan 1
58 นภสร โกวรรธนะกุล 1
59 Phanphen Wattanaarsakit 1
60 วินัย งามแสง 1
61 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
62 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
63 สุมิตรา พูลทอง 1
64 Yeshey Penjor 1
65 กำจัด มงคลกุล 1
66 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
67 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
68 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
69 Chayaporn Supachartwong 1
70 สิทธิพร แอกทอง 1
71 Jittima Chatchawansaisin 1
72 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
73 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
74 Chonticha Srisawang 1
75 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
76 วัฒนชัย สมิทธากร 1
77 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
78 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
79 วาสนา เสียงดัง 1
80 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
81 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
82 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
83 ไววิทย์ พุทธารี 1
84 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
85 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
86 สายฝน ควรผดุง 1
87 สำเริง แย้มโสภี 1
88 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
89 ธวัชชัย สันติสุข 1
90 วัลลภ แย้มเหมือน 1
91 สุวิชา ทองสิมา 1
92 สิริพร สิวราวุฒิ 1
93 สมพร พรมดี 1
94 Pornpimol Muanjai 1
95 Varunee Padmasankh 1
96 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
97 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
98 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
99 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
100 Suchin Arunsawatwong 1
101 Thanathon Sesuk 1
102 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
103 สุวดี ยาป่าคาย 1
104 กมลชนก ยวดยง 1
105 อวย เกตุสิงห์ 1
106 เอกชัย อดุลยธรรม 1
107 Walaisiri Muangsiri 1
108 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
109 Rajalida Lipikorn 1
110 Thada Jirajaras 1
111 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
112 ประธาน ดาบเพชร 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
115 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
116 Srilert Chotpantarat 1
117 ศิริชัย ศิริกายะ 1
118 Chalermpol Leevailoj 1
119 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
120 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
121 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
122 Boonchai Sangpetngam 1
123 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
124 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
125 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
126 Wilai Anomasiri 1
127 Jaitip Paiboon 1
128 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
129 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
130 Vanida Chantarateptawan 1
131 กาญจนา แก้วเทพ 1
132 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
135 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
137 คัคนางค์ มณีศรี 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
141 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
142 วิไล ชินธเนศ 1
143 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
144 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
146 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
148 Somying Tumwasorn 1
149 อุทัย บุญประเสริฐ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
151 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
4 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
5 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น