ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
2 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
3 Boonchai Sangpetngam 1
4 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
6 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
7 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
8 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
9 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
10 Chalermpol Leevailoj 1
11 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
12 Vanida Chantarateptawan 1
13 กาญจนา แก้วเทพ 1
14 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
15 ศิริชัย ศิริกายะ 1
16 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
17 Srilert Chotpantarat 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
19 Somying Tumwasorn 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
22 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
25 สำเริง แย้มโสภี 1
26 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
27 ธวัชชัย สันติสุข 1
28 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
29 คัคนางค์ มณีศรี 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
31 อุทัย บุญประเสริฐ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
33 วิไล ชินธเนศ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
36 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
37 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
38 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
39 Puttipongse Varavudhi 1
40 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
41 ละอองทิพย์ เหมะ 1
42 Kitpramuk Tantayaporn 1
43 Naiyana Chaiyabutr 1
44 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
45 Ampa Luiengpirom 1
46 Sompol Sanguanrungsirikul 1
47 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
48 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
49 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
50 พรรณี กาญจนพลู 1
51 Chakkaphan Sutthirat 1
52 สุมา เมืองใย 1
53 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
54 วิมล เหมะจันทร 1
55 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
56 บรรจง คณะวรรณ 1
57 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
58 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
59 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
60 Kittisak Likhitwitayawuid 1
61 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
62 วัฒนชัย สมิทธากร 1
63 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
64 Wilai Anomasiri 1
65 Jaitip Paiboon 1
66 Panee Boonthavi 1
67 Sumphan Wongseripipatana 1
68 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
69 มยุรี ตันติสิระ 1
70 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
71 Vimolmas Lipipun 1
72 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
73 Supa Chantharasakul 1
74 Garnpimol C. Ritthidej 1
75 วัลลภ แย้มเหมือน 1
76 สุวิชา ทองสิมา 1
77 Kasidit Nootong 1
78 Waraporn Siriterm 1
79 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
80 Anawatch Mitpratan 1
81 สิทธิพร แอกทอง 1
82 Jittima Chatchawansaisin 1
83 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
84 Chayaporn Supachartwong 1
85 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
86 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
87 Acom Sornsute 1
88 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
89 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
90 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
91 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
92 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
93 Chariya Uiyyasathian 1
94 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
95 Chonticha Srisawang 1
96 รุ่งราวี ทองกันยา 1
97 สุมิตรา พูลทอง 1
98 Yeshey Penjor 1
99 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
100 ๋Janes, Gavin W. 1
101 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
102 ประคอง ชอบเสียง 1
103 ชอุ่ม มลิลา 1
104 กำจัด มงคลกุล 1
105 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
106 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
107 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
108 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
109 วินัย งามแสง 1
110 Phanphen Wattanaarsakit 1
111 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
112 นภสร โกวรรธนะกุล 1
113 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
114 Pantharee Boonsatorn 1
115 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
116 ไววิทย์ พุทธารี 1
117 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
118 Pornpimol Muanjai 1
119 Varunee Padmasankh 1
120 เอกชัย อดุลยธรรม 1
121 Walaisiri Muangsiri 1
122 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
123 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
124 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
125 สายฝน ควรผดุง 1
126 สิริพร สิวราวุฒิ 1
127 สมพร พรมดี 1
128 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
129 วาสนา เสียงดัง 1
130 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
131 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
132 Rajalida Lipikorn 1
133 Thada Jirajaras 1
134 Thanathon Sesuk 1
135 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
136 สุวดี ยาป่าคาย 1
137 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
138 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
139 สมชัย วัฒนการุณ 1
140 ศุกันยา ห้วยผัด 1
141 กระมล ทองธรรมชาติ 1
142 Suchin Arunsawatwong 1
143 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
144 อวย เกตุสิงห์ 1
145 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
146 ประธาน ดาบเพชร 1
147 กมลชนก ยวดยง 1
148 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
149 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
150 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
151 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
4 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
5 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น