ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
2 พรรณี กาญจนพลู 1
3 Chakkaphan Sutthirat 1
4 สุมา เมืองใย 1
5 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
6 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
7 วิมล เหมะจันทร 1
8 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
9 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
10 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
11 รุ่งราวี ทองกันยา 1
12 สุมิตรา พูลทอง 1
13 Yeshey Penjor 1
14 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
15 ๋Janes, Gavin W. 1
16 ประคอง ชอบเสียง 1
17 ชอุ่ม มลิลา 1
18 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
19 ละอองทิพย์ เหมะ 1
20 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
21 มยุรี ตันติสิระ 1
22 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
23 Vimolmas Lipipun 1
24 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
25 Sumphan Wongseripipatana 1
26 Supa Chantharasakul 1
27 Garnpimol C. Ritthidej 1
28 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
29 บรรจง คณะวรรณ 1
30 Kitpramuk Tantayaporn 1
31 Puttipongse Varavudhi 1
32 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
33 Naiyana Chaiyabutr 1
34 Sompol Sanguanrungsirikul 1
35 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
36 Ampa Luiengpirom 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
39 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
40 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 Acom Sornsute 1
43 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
44 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
45 Chariya Uiyyasathian 1
46 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
47 Pantharee Boonsatorn 1
48 สมชัย วัฒนการุณ 1
49 Thanathon Sesuk 1
50 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
51 สุวดี ยาป่าคาย 1
52 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
53 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
54 ศุกันยา ห้วยผัด 1
55 กระมล ทองธรรมชาติ 1
56 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
57 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
58 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
59 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
60 Chonticha Srisawang 1
61 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
62 วินัย งามแสง 1
63 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
64 นภสร โกวรรธนะกุล 1
65 Phanphen Wattanaarsakit 1
66 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
67 Jittima Chatchawansaisin 1
68 Kasidit Nootong 1
69 Waraporn Siriterm 1
70 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
71 Anawatch Mitpratan 1
72 สิทธิพร แอกทอง 1
73 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
74 Chayaporn Supachartwong 1
75 Panee Boonthavi 1
76 Kittisak Likhitwitayawuid 1
77 สายฝน ควรผดุง 1
78 สิริพร สิวราวุฒิ 1
79 สมพร พรมดี 1
80 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
81 วาสนา เสียงดัง 1
82 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
83 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
84 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
85 สุวิชา ทองสิมา 1
86 วัลลภ แย้มเหมือน 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
91 ธวัชชัย สันติสุข 1
92 สำเริง แย้มโสภี 1
93 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
94 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
95 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
96 อวย เกตุสิงห์ 1
97 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
98 ประธาน ดาบเพชร 1
99 กมลชนก ยวดยง 1
100 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
101 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
102 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
103 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
104 Thada Jirajaras 1
105 Rajalida Lipikorn 1
106 Pornpimol Muanjai 1
107 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
108 ไววิทย์ พุทธารี 1
109 Varunee Padmasankh 1
110 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
111 เอกชัย อดุลยธรรม 1
112 Walaisiri Muangsiri 1
113 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
115 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
116 Vanida Chantarateptawan 1
117 กาญจนา แก้วเทพ 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
119 ศิริชัย ศิริกายะ 1
120 Chalermpol Leevailoj 1
121 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
122 Srilert Chotpantarat 1
123 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
124 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
125 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
126 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
127 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
128 วัฒนชัย สมิทธากร 1
129 Jaitip Paiboon 1
130 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
131 Wilai Anomasiri 1
132 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
133 Boonchai Sangpetngam 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
135 อุทัย บุญประเสริฐ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
137 วิไล ชินธเนศ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
139 คัคนางค์ มณีศรี 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
141 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
142 Somying Tumwasorn 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
144 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
145 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
146 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
148 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
149 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
151 Suchin Arunsawatwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
4 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
5 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น