ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
2 Jittima Chatchawansaisin 1
3 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
4 Chonticha Srisawang 1
5 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
6 วินัย งามแสง 1
7 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
8 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
9 Chayaporn Supachartwong 1
10 สิทธิพร แอกทอง 1
11 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
12 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
13 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
14 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
15 Waraporn Siriterm 1
16 Anawatch Mitpratan 1
17 Kasidit Nootong 1
18 Phanphen Wattanaarsakit 1
19 นภสร โกวรรธนะกุล 1
20 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
21 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
22 ประคอง ชอบเสียง 1
23 Chakkaphan Sutthirat 1
24 พรรณี กาญจนพลู 1
25 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
26 สุมา เมืองใย 1
27 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
28 ชอุ่ม มลิลา 1
29 ๋Janes, Gavin W. 1
30 กำจัด มงคลกุล 1
31 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
32 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
33 Yeshey Penjor 1
34 สุมิตรา พูลทอง 1
35 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
36 รุ่งราวี ทองกันยา 1
37 Chariya Uiyyasathian 1
38 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
39 Rajalida Lipikorn 1
40 เอกชัย อดุลยธรรม 1
41 Walaisiri Muangsiri 1
42 Thada Jirajaras 1
43 ประธาน ดาบเพชร 1
44 กมลชนก ยวดยง 1
45 อวย เกตุสิงห์ 1
46 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
47 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
48 Varunee Padmasankh 1
49 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
50 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
51 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
52 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
53 ไววิทย์ พุทธารี 1
54 Pornpimol Muanjai 1
55 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
56 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
57 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
58 Pantharee Boonsatorn 1
59 สมชัย วัฒนการุณ 1
60 ศุกันยา ห้วยผัด 1
61 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
64 Acom Sornsute 1
65 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
66 กระมล ทองธรรมชาติ 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 Suchin Arunsawatwong 1
69 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
70 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
71 สุวดี ยาป่าคาย 1
72 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
73 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
74 Thanathon Sesuk 1
75 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
76 วิมล เหมะจันทร 1
77 Somying Tumwasorn 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
79 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
81 อุทัย บุญประเสริฐ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
83 วิไล ชินธเนศ 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
86 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
87 Boonchai Sangpetngam 1
88 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
89 Chalermpol Leevailoj 1
90 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
91 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
93 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
94 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 สุวิชา ทองสิมา 1
97 วัลลภ แย้มเหมือน 1
98 สำเริง แย้มโสภี 1
99 สมพร พรมดี 1
100 สิริพร สิวราวุฒิ 1
101 วาสนา เสียงดัง 1
102 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
103 สายฝน ควรผดุง 1
104 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
105 ธวัชชัย สันติสุข 1
106 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
113 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
114 Srilert Chotpantarat 1
115 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
116 บรรจง คณะวรรณ 1
117 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
118 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
119 มยุรี ตันติสิระ 1
120 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
121 Vimolmas Lipipun 1
122 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
123 Ampa Luiengpirom 1
124 Sompol Sanguanrungsirikul 1
125 ละอองทิพย์ เหมะ 1
126 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
127 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
128 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
129 Puttipongse Varavudhi 1
130 Naiyana Chaiyabutr 1
131 Kitpramuk Tantayaporn 1
132 Garnpimol C. Ritthidej 1
133 Supa Chantharasakul 1
134 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
135 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
136 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
137 กาญจนา แก้วเทพ 1
138 Vanida Chantarateptawan 1
139 ศิริชัย ศิริกายะ 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
142 Wilai Anomasiri 1
143 Jaitip Paiboon 1
144 Kittisak Likhitwitayawuid 1
145 Panee Boonthavi 1
146 Sumphan Wongseripipatana 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
149 วัฒนชัย สมิทธากร 1
150 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
151 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
4 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
5 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น