ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิทักษ์ สุริยะใจ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 เส้นทางสู่การติดยาบ้า : การศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่
2 กระบวนการเสพและผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และครอบครัวของผู้เสพยาเสพติดกลุ่ม club drug ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
3 เส้นทางสู่การติดยาบ้า : การศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่
4 เส้นทางสู่การติดยาบ้า : กรณีศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดรักษา ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
5 เครือข่ายชุมชนลดอันตรายจากการดื่มสุรา
6 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดการดื่มและการดูแลผู้ที่มีปัญหาจาการดื่มสุรา
ปี พ.ศ. 2551
7 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดการดื่มและการดูแลผู้ที่มีปัญหาจาการดื่มสุรา
8 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุราแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
9 การสนับสนุนทางสังคมกับการหยุดดื่มของผู้ติดสุรา
10 การพัฒนารูปแบบการบำบัดดูแลผู้ป่วยเฮโรอีนด้วยเมทาโดนระยะยาว
11 การสนับสนุนทางสังคมเพื่อเสริมการหยุดดื่มของผู้ติดสุรา = Social support to enhance abstinence among alcohol dependents / พิทักษ์ สุริยะใจ
12 การสนับสนุนทางสังคมกับการหยุดดื่มของผู้ติดสุรา