ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิทักษ์ ศิริวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัชราพร โกมลหิรัญ 1
2 วาสนา พุทธมนต์พิทักษ์ 1
3 พงศ์ดนัย ตันติยมาศ 1
4 ณัฐชรินธร อภิวิชญ์ชลชาติ 1
5 เขมิกา ทับทิมใส 1
6 ณัฐมน จันทวาลย์ 1
7 นันท์วิภา ชีวะอุดม 1
8 ดุจตะวัน วิไลวงษ์ 1
9 กิตติคุณ โรจน์บวรวิทยา 1
10 เกศมณี พฤกษาประดับกุล 1
11 จุฬาลักษณ์ เกษมสันต์กุศล 1
12 นาฏวลัย ศุภนรากร 1
13 ยุพาพร อังกุรวานิช 1
14 ธัญธร วิริยะยุทมา 1
15 อมรรัตน์ ชินสรรเพชญ 1
16 กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย 1
17 กฤตภัค ทองสุพิมพ์ 1
18 เอกกมล ทับเวช 1
19 ศักดิ์สกุล บุญมา 1
20 พรสิริ แก้วนิมิตรชัย 1
21 อชิรญาณ์ ยันตพร 1
22 นำชัย ทนุธรรมนิธิ 1
23 สุชาดา บุญเปรม 1
24 ภัชภิชา เกิดโมลี 1
25 ปัทมอร เส็งแดง 1
26 วุฒินันท์ แท่นนิล 1
27 ภิญญดา วชิรจารุกุล 1
28 เกศสุดา ธรรมอภิพล 1
29 สุวิตรี สุนทะโร 1
30 อัครเดช พ่วงโต 1
31 ณรงค์ศักดิ์ ปิ่นเกล้า 1
32 แรมใจ พันธ์เพ็ง 1
33 วรรณดี อ่อนแย้ม 1
34 คมกฤช บังแสง 1
35 ลัดดาวัลย์ รัตนเพิ่มพูนผล 1
36 นภัสพร นิยะวานนท์ 1
37 วราพร อางนานนท์ 1
38 ประภาศรี ยินดี 1
39 ตฤณ พริ้งประเสริฐ 1
40 นราวุฒิ สังข์รักษา 1
41 จิตติมา ทับน้อย 1
42 ปภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย 1
43 ธารารัตน์ บำรุงศรี 1
44 นพพงษ์ ดีไชย 1
45 อภิวดี วีระสมวงศ์ 1
46 อโนมา รัตนน้อย 1
47 วนิชา เดชะบุญ 1
48 พงษ์ศิริ เทพวงษ์ 1
49 สุรเชษฐ์ กังลี่ 1
50 อานนท์ วันลา 1
51 จิตพนธ์ ชุมเกตุ 1
52 ธีระวัฒน์ จันทึก 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
54 สุรภัทร์ พิไชยแพทย 1
55 ธนพัฒน์ อินทวี 1
56 วิรัชนี เขียวอ่อน 1
57 กรรณิกา กล่อมวิจิตร 1
58 จตุพล ทองสกล 1
59 โชติมา วรุณเวทวิวัฒน์ 1
60 ภาณกิ านต์ คงนันทะ 1
61 อรนุช ชุ่มจิตร 1
62 อภิชัย จันทรวัฒนาวณิช 1
63 ตวิษา นาคะเวช 1
64 กัญญกานต์ ทวีทิพย์รัตน์ 1
65 อิศรา สุรภาพ 1
66 จิรฐา แก้วมา 1
67 สมฤดี พุฒิมานรดีกุล 1
68 ปรารถนา ศิริเบ็ญนรัต 1
69 สุรเดช โตมาตร์ 1
70 นพรินทร์ สายสมบูรณ์ 1
71 นิสารัตน์ จุลวงศ์ 1
72 วรชัย ครุธบัว 1
73 ธษมณ ปิ่นนิล 1
74 ศศมน ปทุมาสูตร 1
75 กฤษณี รัตนเจริญ 1
76 ศุภาสินี บุญทำดี 1
77 ณัฐกานต์ เรืองสุกใส 1
78 ศุภวิทย์ เวศย์วรุตม์ 1
79 ศจี จันทวิมล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 48
2 2552 21
3 2551 8
4 2542 1
5 2536 2
6 2535 1
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การดำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทดำ บ้านหัวถนน ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
2 ชีวิตของเด็กพลัดถิ่นในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
3 กระบวนการตัดสินใจเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
4 การสร้างเทคโนโลยีแห่งตัวตนของสมาชิกวุฒิสภาผู้พิการทางสายตา
5 การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกพืชล้มลุกภายใต้สังคมระบบการค้า กรณีศึกษา ชุมชนวิสุทธิรังษี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
6 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหลังการขายที่ดินของชาวนาตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7 การศึกษาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
8 ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
9 ความคิดเห็นของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตาบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
10 ความผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีต่อสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนของมหาวิทยาลัยศิลปากร
11 ประวัติศาสตร์ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
12 พลวัตนาเกลือ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
13 สภาพและปัญหาอุปสรรคในการทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
14 วิถีการผลิตอ้อยของชาวไร่อ้อย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
15 ปัจจัยทมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร
16 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครปฐม
17 รูปแแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจผลิตตัวถังรถยนต์โดยสาร และรถชนิดพิเศษ กรณีศึกษา :
18 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
19 กระบวนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม :
20 การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีหลักสอง ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
21 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อรถกระบะยี่ห้ออีซูซุขนาด 1 ตันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
22 การท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนวังเวียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
23 กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการแพเธคในจังหวัดกาญจนบุรี
24 ชีวิตคนขายของเก่าริมคลองหลอด
25 แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางในการจัดจำหน่ายผ้าทอชาวไทดำ บ้านสะแกรายร่มเย็น ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
26 ความคุ้มค่าในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเขตทองหล่อ
27 การผลิตและการตลาดของกลุ่มศูนย์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษจากใยสับปะรด บ้านหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์
28 กลยุทธ์ทางการตลาดและการดำเนินการธุรกิจสปาปลา ในเขตกรุงเทพมหานคร
29 รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจสถานบันเทิง กรณีศึกษาผับ เจ อาร์ มิวสิค ฮอล์
30 กลยุทธ์ทางการตลาดและการดำเนินธุรกิจโรงแรมม่านรูด ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
31 รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการบำนาญในเขตเทศบาล จังหวัดนครปฐม
32 รูปแบบและวิธีการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมที่ปรากฏในนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย
33 การให้ความหมายที่มาของความหมายรูปแบบและกิจกรรมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในทัศนคติของพนักงานบริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม
34 การเป็นหนี้และการตัดสินใจไม่ชำระหนี้นอกระบบ ของกลุ่มผู้ประกอบการจักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลนครนครปฐม
35 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี
36 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักแบบเกสต์เฮาส์บริเวณถนนข้าวสาร
37 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดนักเรียนของผู้ปกครองในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
38 การเปรียบเทียบความแม่นยำของสัญญาณซื้อสัญญาณขายและผลตอบแทน จากแบบจำลองการพยากรณ์ทางเทคนิคของดัชนี SET50 ด้วยโปรแกรม eFin Smart Portal
39 แนวทางเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) จังหวัดนครปฐม
40 ความคุ้มค่าเงินในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
41 วาทกรรมความงามและความเป็นตัวตนของพนักงานหญิงสายการบินแอร์ไชน่า
42 แนวทางดำเนินธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการร้านไข่เค็มริมถนนเอเชีย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
43 การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสุกร ในเขตเทศบาลนครนครปฐม
44 วัฒนธรรมการบริโภคข้าวของประชาชนบริเวณชุมชนสยามสแควร์
45 การให้ความหมายและรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการลูกค้าธนาคารออมสิน
46 กลยุทธ์การตลาดการประกอบการตลาดนัดหนองหอย ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
47 การจัดการด้านการตลาดของผู้ประกอบการตลาดนัดแกรนด์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
48 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านหนังสือของผู้บริโภคในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า
ปี พ.ศ. 2552
49 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในหน่วยทหารศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
50 การสร้างความเข้มแข็งโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านเกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
51 การให้คุณค่าในการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
52 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงพยาบาลศรีวิชัย 3 อ้อมน้อย
53 รูปแบบ กลยุทธ์ และแนวทางในการใช้พื้นที่สื่อหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเพื่อนำเสนอกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย
54 รูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการตลาดนัดคุณาวรรณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
55 ความตระหนักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
56 รูปแบบการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นหญิงตอนปลาย
57 รูปแบบการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษตอนปลาย
58 รูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการตุ๊กตาผ้า ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
59 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
60 การนำเสนอตัวตนผ่านการใช้พื้นที่บริเวณตลาดราชพัสดุ กรมธนารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ของกลุ่มชายรักชาย
61 การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ในการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน จังหวัดสมุทรสงคราม
62 การปรับตัวของผู้หญิงภายหลังการหย่าร้างในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
63 รูปแบบและการสื่อสารการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารทิสโก้ จำกัด
64 พลวัตเศรษฐกิจริมทาง : ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
65 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนบางขุนไทร ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
66 การศึกษาการให้ความหมายรูปแบบและกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
67 การท่องเที่ยวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในสังคมไทย
68 การใช้เทคโนโลยีแห่งตัวตนเพื่อความสำเร็จในการศึกษาของนักศึกษาเพศทางเลือก
69 การสร้างเทคโนโลยีแห่งตัวตนของนักกีฬาพิการทีมชาติไทย
ปี พ.ศ. 2551
70 บทบาทและสถานภาพสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
71 การศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
72 การศึกษาการให้ความหมายรูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ได้รางวัล บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR ประจำปี 2551
73 การศึกษาการให้ความหมายรูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุสาหกรรมและเครื่องจักร
74 การศึกษาการให้ความหมายรูปแบบและกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
75 การจัดการน้ำของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน เขตพื้นที่ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพียง)
76 Brand equity ที่มีผลต่อการใช้บริการของ AIS
77 การสร้างพื้นที่ทางสังคมเพื่อหลีกหนีความเป็นชายขอบของคนพลัดถิ่นชุมชนกะเหรี่ยงพลัดถิ่นตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2542
78 การสร้างและการปรับเปลี่ยนความเป็นเพศและการจินตนาการทางเพศในกลุ่มวัยรุ่นชาย
ปี พ.ศ. 2536
79 พฤติกรรมการแสวงหาและการนำสารนิเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานเผยแพร่ ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
80 พฤติกรรมการแสวงหาและการนำสารนิเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานเผยแพร่ ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2535
81 พฤติกรรมการแสวงหาและการนำสารนิเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานเผยแพร่ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข