ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิทักษ์ จันทร์เจริญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2551 2
5 2550 4
6 2548 1
7 2547 3
8 2546 6
9 2545 1
10 2544 1
11 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนากระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
3 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
4 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเก่าด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2554
5 อิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อพฤติกรรมการดื่มนมของเด็กปฐมวัย :กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเหนือตอนล่าง
6 อิทธิพลของโฆษณาที่มีต่อพฤติกรรมการดื่มนมของเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2551
7 ความมุ่งมั่นในการให้บริการของพนักงานกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
8 ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงานในกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2550
9 ความมุ่งมั่นในการให้บริการของพนักงานกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
10 การเปิดศูนย์ฝึกอบรมอาหารไทย ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
11 การจัดการโซ่อุปทานอาหาร
12 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการโครงการพิเศษ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
14 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหุงต้มข้าวด้วยตู้อบไอน้ำ
15 การวิเคราะห์การทำแห้งหน่อไม้ไผ่ตง โดยเครื่องอบแห้งชนิดถาด
16 การวิเคราะห์หาปริมาณอะมิโลสของข้าวสารด้วยเทคนิค
ปี พ.ศ. 2546
17 การศึกษาสถานภาพของระบบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
18 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหุงต้มข้าวด้วยตู้อบไอน้ำ
19 การวิเคราะห์การทำแห้งหน่อไม้ไผ่ตง โดยเครื่องอบแห้งชนิดถาด
20 การวิเคราะห์หาปริมาณอะมิโลสของข้าวสารด้วยเทคนิค
21 การวิเคราะห์หาปริมาณอะมิโลสของข้าวสารด้วยเทคนิค
22 การวิเคราะห์การทำแห้งหน่อไม้ไผ่ตงโดยเครื่องอบแห้งชนิดถาด
ปี พ.ศ. 2545
23 การศึกษาศักยภาพของสถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2544
24 การศึกษาศักยภาพของสถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงานในกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต