ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิทยา สรวมศิริ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2
3 2550 1
4 2548 1
5 2547 1
6 2546 2
7 2542 2
8 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 สรีรวิทยาของไม้ผลและการพัฒนาต้นแบบการผลิตผลไม้นอกฤดู บนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้เงื่อนไขระยะปลูกชิด : กรณีศึกษาลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง
ปี พ.ศ. 2551
2 สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการจัดการปุ๋ยเคมีอย่างเหมาะสม ในการปลูกผักบนพื้นที่สูง
3 คุณภาพของผักกาดหัวที่ปลูกในดินเหนียว ดินร่วน และดินทรายที่ได้รับการปรับสภาพต่างกัน
ปี พ.ศ. 2550
4 การปรับปรุงคุณภาพผลในการผลิตไม้ผลเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน : กรณีศึกษาการผลิตลำไย ลิ้นจี้ และมะม่วง นอกฤดู
ปี พ.ศ. 2548
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์จากข่า เพื่อใช้ควบคุมโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวในมะม่วง
ปี พ.ศ. 2547
6 การศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาการเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2546
7 การแก้ปัญหาการให้ผลเว้นปี และการปรับปรุงเทคนิคการผลิตผลไม้นอกฤดูกาลในลิ้นจี่ ลำไย และมะม่วง
8 การแก้ปัญหาการให้ผลเว้นปี และการปรับปรุงเทคนิคการผลิตผลไม้นอกฤดูกาลในลิ้นจี่ ลำไย และมะม่วง
ปี พ.ศ. 2542
9 การพัฒนาระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินของสตรอเบอรี่
10 การพัฒนาระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินของสตรอเบอรี่