ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิตรวัลย์ โกวิทวที
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 ดวงเดือน อ่อนน่วม 2
3 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
4 มลิวัลย์ ลับไพรี 1
5 วารี ถิระจิตร 1
6 วรยา เพชรประดับ 1
7 วาสนา โกวิทยา 1
8 ดาริกา ยศวัฒน 1
9 ชินณเพ็ญ รัตนวงศ์, 2518- 1
10 ภาสนีย์ รักษาพราหมณ์ 1
11 กานดา จรดล 1
12 แน่งน้อย เพียรสุขสวัสดิ์ 1
13 ประเสริฐ ว่องวัจนะ 1
14 สุชาดา แจ่มจันทร์ 1
15 ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ 1
16 กำพล ดิดประเสริฐ 1
17 นิตยา รุ่งนาค 1
18 จริยา กสิวิทย์อำนวย 1
19 นันทพร ศิริวัชรกุล 1
20 สุภรณ์ ปัญญชุณห์ 1
21 ศศิธร จ่างภากร 1
22 กรรณิกา อุ่นแจ่ม 1
23 อมรชัย ตันติเมธ 1
24 ชัยวัธน์ วรพันธุ์ 1
25 วรรณนิภา บุณยมานพ 1
26 วสันต์ พรหมบุญ 1
27 อัมพร ศรีบุญเรือง 1
28 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
29 บุษบา โชคช่วยชู 1
30 ดวงเด่น อ่อนน่วม 1
31 เพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล 1
32 ประทีป แจ้งจิตต์ 1
33 มนตรา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ 1
34 พัชรพิมล บุญรมย์ 1
35 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2539 1
3 2538 1
4 2537 1
5 2536 1
6 2534 3
7 2533 1
8 2531 1
9 2530 1
10 2529 5
11 2528 1
12 2526 3
13 2525 1
14 2524 2
15 2523 1
16 2522 1
17 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 ผลของการสอนโดยใช้งานปฏิบัติเป็นฐานในการเรียนรู้ ที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2539
2 ผลของการสอนโดยใช้แนวการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2538
3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้การสอนแบบการตอบสนองด้วยท่าทาง กับที่เรียนโดยใช้การสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2537
4 ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถ ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2536
5 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2534
6 การศึกษาเทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
7 ผลของการใช้แบบฝึกหัดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ และความคงอยู่ของการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8 ผลการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักพหูสูต
ปี พ.ศ. 2533
9 วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
10 ผลของกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษสูง
ปี พ.ศ. 2530
11 การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หก ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบเดิมกับวิธีเรียนด้วยตนเอง
ปี พ.ศ. 2529
12 รูปแบบโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กสามารถพิเศษในชั้นประถมศึกษา : รายงานการวิจัย
13 ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14 การศึกษาความรู้และความต้องการในการปรับการสอนของครูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดจันทบุรี
15 ผลของการใช้กิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอบด้วยกิจกรรมคัดสรร กับกิจกรรมตามแผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2528
17 การนำเสนอรูปแบบการเสริมสมรรถภาพครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
18 ลักษณะคำถามและทักษะการใช้คำถามของครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนของอำเภอบ้านโป่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
19 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ระหว่างการสอนแบบใช้เกมและแบบธรรมดา
20 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศึกษานิเทศก์อำเภอ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2525
21 ปัญหาและความต้องการเพื่อปรับปรุงการสอน ของครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาในจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2524
22 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์ และการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง
23 ปัญหาของโรงเรียนประถมศึกษาที่สืบเนื่องจากโครงการฝึกสอน ของวิทยาลัยครูเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2523
24 ความคิดเห็นของครูโรงเรียนประถมศึกษาในแหล่งเสื่อมโทรม กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการให้การศึกษาเรื่องยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2522
25 โปรแกรมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2515
26 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจคำศัพท์ และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5