ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล 5
2 นิทัศน์ นุ่นสง 4
3 ชลดา อ่อนอาษา 3
4 สำเริง ปานอุทัย 3
5 ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ 3
6 โสภา ศิริไพพรรณ 2
7 ชาญชัย ยาวุฒิ 2
8 บุญมา ดีแสง 2
9 ทรงธรรม สุขสว่าง 2
10 เสาวนีย์ สุนทรพิทักษ์ 2
11 นิพนธ์ ตั้งธรรม 2
12 ชลาทร ศรีตุลานนท์ 1
13 กำพล เกษจินดา 1
14 ไพบูลย์ บุบผา 1
15 พันธ์ศักดิ์ วงค์สูง 1
16 สุชาติ มูลเมือง 1
17 ธีระ ฤกษ์มณีวรรณ 1
18 ทรงพล รอดทอง 1
19 วารินทร์ จิระสุขทวีกุล 1
20 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
21 อรรณพ หอมจันทร์ 1
22 ภัทราวุธ ศรีโพธิ์ 1
23 สมนิมิตร พุกงาม 1
24 กรองจิต เกษจินดา 1
25 ธรรมนูญ แก้วอำพุท 1
26 ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 1
27 ณฤทธิ์ ญังธนิศรา 1
28 บัญชา บูรพัฒนสิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 4
3 2536 1
4 543 3