ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 พรพธู รูปจำลอง 4
3 กรรณิการ์ สุขเกษม 4
4 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 4
5 วรภัทร เมฆขจร 4
6 ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ 4
7 เนตรนภิศ นาควัชระ 2
8 ภัสสร ลิมานนท์ 2
9 มณีรัตน์ ผลิพัฒน์ 2
10 ประโมทย์ กังสดาร 1
11 นพวรรณ ปาลวัฒน์วิไชย 1
12 จันทร์เพ็ญ สิริพิพัฒน์ 1
13 ทรงพล เนตรสืบสาย 1
14 ทัศนีย์ เทียนรัตน์ 1
15 สมใจ เสรีขจรกิจเจริญ 1
16 ปัญญา ดาวจรัสแสงชัย 1
17 สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ 1
18 มณฑา พึ่งเสมา 1
19 ภุทชงค์ กุณฑลบุตร 1
20 ปรีชา แสงสว่าง 1
21 ผุสดี ธรรมรักษ์ 1
22 ภาวินี เพ็งศาสตร์ 1
23 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 1
24 โศภิต ผ่องเสรี 1
25 มาลินี วงษ์สิทธิ์ 1
26 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
27 นภาพร ชโยวรรณ 1
28 เกื้อ วงศ์บุญลิน 1
29 เชษฐ์ ปรีชารัตน์ 1
30 อรุณ เก้าเอี้ยน 1
31 พรทิพย์ คำพอ 1
32 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 1
33 พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ 1
34 ยุพิน อาวรุ่งเรือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 3
3 2550 3
4 2542 1
5 2540 1
6 2539 2
7 2533 1
8 2532 1
9 2531 1
10 2530 2
11 2529 2
12 2528 1
13 2527 3
14 2525 1
15 2524 3
16 2518 1
17 2517 2
18 2516 1
19 2512 1
20 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ความสุขของคนไทยในเขตชนบท
ปี พ.ศ. 2552
2 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมสรรพากร ภาค 5
3 กรอบนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4 ความพร้อมและการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2550
5 การประเมินโครงการ
6 การประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์ (เชิงปริมาณ) ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
7 การขยายผลสู่สาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตร ตามหลักปรัชญาพอเพียง
ปี พ.ศ. 2542
8 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนภาครัฐ และเอกชนในการผลิตกำลังคนระดับกลาง และระดับสูง : การศึกษานโยบาย
ปี พ.ศ. 2540
9 ความมีวินัยของคนไทย
ปี พ.ศ. 2539
10 ความมีวินัยของคนไทย
11 โสเภณีเด็ก:สภาพปัญหา ปัจจัยสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2533
12 โสเภณีเด็ก:สภาพปัญหา ปัจจัยสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปี พ.ศ. 2532
13 การปฏิบัติและทัศนคติเกี่ยวกับการทำหมันของสตรีในเขตชนบท ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2531
14 รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2530
15 หลักเบื้องต้นของการอ่านตาราง
16 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการทำหมันและแนวโน้มในการทำหมัน ระหว่างปี พ.ศ.2521 และ พ.ศ.2527
ปี พ.ศ. 2529
17 ปัจจัยทีมีผลต่อการทำหมันและความคิดที่จะทำหมันของสตรีที่สมรสแล้ว ในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ
18 การรับรู้และการยอมรับบทบาทของอาสาสมัครสาขาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของประชาชนในชนบท
ปี พ.ศ. 2528
19 ความแตกต่างระหว่างจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่และจำนวนบุตรที่ต้องการ : ศึกษากรณีของสตรีในเขตชนบทและเขตเมืองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2527
20 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเกี่ยวกับการเว้นระยะการมีบุตร และความคิดที่จะทำหมัน
21 การเปิดรับสื่อมวลชนกับความรู้และทัศนคติต่อการทำแท้งของสตรีไทย ในชนบทประเทศไทย
22 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว และพฤติกรรมทางเพศ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2525
23 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะเจริญพันธุ์ที่แท้จริง และภาวะเจริญพันธุ์ที่ต้องการของสตรีที่สมรสแล้ว ในเขตชนบทประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
24 ช่องว่างความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการปฏิบัติการวางแผนครอบครัว
25 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติทางด้านการอนามัยของประชากรในเขตหมู่บ้านประมง
26 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติการวางแผนครอบครัว ของสตรีไทยและสตรีไทยมุสลิม ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2518
27 ลักษณะพฤติกรรมในการป้องกันการปฏิสนธิ ของสตรีผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ในจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2518
ปี พ.ศ. 2517
28 ปัจจัยที่ยังผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของสตรีไทย ในเขตเมือง
29 ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ไทยที่มีต่อการแก้ไขกฎหมายทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2516
30 อิทธิพลของอายุแรกสมรสต่อภาวะเจริญพันธุ์ในเขตเมืองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2512
31 การศึกษาระดับอัตราตายของประชากรในประเทศไทยรายจังหวัดและรายภาค ระหว่างปี พ.ศ. 2490-2503
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนภาครัฐ และเอกชนในการผลิตกำลังคนระดับกลาง และระดับสูง : การศึกษานโยบาย
33 ลักษณะทางประชากรและการใช้พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร: เขตบางเขน เขตบางกะปิ และเขตมีนบุรี
34 ลักษณะทางประชากรและการใช้พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร: เขตบางเขน เขตบางกะปิ และเขตมีนบุรี