ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 วรภัทร เมฆขจร 4
3 พรพธู รูปจำลอง 4
4 กรรณิการ์ สุขเกษม 4
5 ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ 4
6 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 4
7 เนตรนภิศ นาควัชระ 2
8 ภัสสร ลิมานนท์ 2
9 มณีรัตน์ ผลิพัฒน์ 2
10 ประโมทย์ กังสดาร 1
11 นพวรรณ ปาลวัฒน์วิไชย 1
12 จันทร์เพ็ญ สิริพิพัฒน์ 1
13 ทรงพล เนตรสืบสาย 1
14 ทัศนีย์ เทียนรัตน์ 1
15 สมใจ เสรีขจรกิจเจริญ 1
16 ปัญญา ดาวจรัสแสงชัย 1
17 สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ 1
18 มณฑา พึ่งเสมา 1
19 ภุทชงค์ กุณฑลบุตร 1
20 ปรีชา แสงสว่าง 1
21 ผุสดี ธรรมรักษ์ 1
22 ภาวินี เพ็งศาสตร์ 1
23 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 1
24 โศภิต ผ่องเสรี 1
25 มาลินี วงษ์สิทธิ์ 1
26 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
27 นภาพร ชโยวรรณ 1
28 เกื้อ วงศ์บุญลิน 1
29 เชษฐ์ ปรีชารัตน์ 1
30 อรุณ เก้าเอี้ยน 1
31 พรทิพย์ คำพอ 1
32 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 1
33 พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ 1
34 ยุพิน อาวรุ่งเรือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 3
3 2532 1
4 2531 1
5 2530 2
6 2529 2
7 2528 1
8 2527 3
9 2525 1
10 2524 3
11 2518 1
12 2517 2
13 2516 1
14 2512 1
15 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ความสุขของคนไทยในเขตชนบท
ปี พ.ศ. 2552
2 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมสรรพากร ภาค 5
3 กรอบนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4 ความพร้อมและการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2532
5 การปฏิบัติและทัศนคติเกี่ยวกับการทำหมันของสตรีในเขตชนบท ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2531
6 รายงานเบื้องต้นการสำรวจประชากรและการอนามัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2530
7 หลักเบื้องต้นของการอ่านตาราง
8 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการทำหมันและแนวโน้มในการทำหมัน ระหว่างปี พ.ศ.2521 และ พ.ศ.2527
ปี พ.ศ. 2529
9 ปัจจัยทีมีผลต่อการทำหมันและความคิดที่จะทำหมันของสตรีที่สมรสแล้ว ในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ
10 การรับรู้และการยอมรับบทบาทของอาสาสมัครสาขาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของประชาชนในชนบท
ปี พ.ศ. 2528
11 ความแตกต่างระหว่างจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่และจำนวนบุตรที่ต้องการ : ศึกษากรณีของสตรีในเขตชนบทและเขตเมืองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2527
12 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเกี่ยวกับการเว้นระยะการมีบุตร และความคิดที่จะทำหมัน
13 การเปิดรับสื่อมวลชนกับความรู้และทัศนคติต่อการทำแท้งของสตรีไทย ในชนบทประเทศไทย
14 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว และพฤติกรรมทางเพศ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2525
15 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะเจริญพันธุ์ที่แท้จริง และภาวะเจริญพันธุ์ที่ต้องการของสตรีที่สมรสแล้ว ในเขตชนบทประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
16 ช่องว่างความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการปฏิบัติการวางแผนครอบครัว
17 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติทางด้านการอนามัยของประชากรในเขตหมู่บ้านประมง
18 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติการวางแผนครอบครัว ของสตรีไทยและสตรีไทยมุสลิม ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2518
19 ลักษณะพฤติกรรมในการป้องกันการปฏิสนธิ ของสตรีผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว ในจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2518
ปี พ.ศ. 2517
20 ปัจจัยที่ยังผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของสตรีไทย ในเขตเมือง
21 ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ไทยที่มีต่อการแก้ไขกฎหมายทำแท้ง
ปี พ.ศ. 2516
22 อิทธิพลของอายุแรกสมรสต่อภาวะเจริญพันธุ์ในเขตเมืองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2512
23 การศึกษาระดับอัตราตายของประชากรในประเทศไทยรายจังหวัดและรายภาค ระหว่างปี พ.ศ. 2490-2503