ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิชัย นามประกาย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาปั๊มความร้อนสำหรับการปั๊มน้ำ
2 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่มีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ำด้วยรังสีอาทิตย์ ที่มีตัวระบายความร้อนแบบแยกส่วน
ปี พ.ศ. 2552
4 สมรรถนะระยะยาวของปั๊มน้ำพลังงานความร้อนสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
5 ผลกระทบของวัฏจักรการขยายตัวเกินต่อสมรรถนะเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
6 การศึกษาปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบใช้น้ำและเอทานอลเป็นสารทำงาน
7 สมรรถนะระยะยาวของปั๊มน้ำพลังงานความร้อนสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบรมควันยางแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานเสริม
9 ระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์หมุนเวียนด้วยกำลังไอน้ำ
10 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ของระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์หมุนเวียนด้วยกำลังไอน้ำ
11 ระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์หมุนเวียนด้วยกำลังไอน้ำ
ปี พ.ศ. 2547
12 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของอุณหภูมิดิน
13 สภาพและปัญหาการดำเนินการประเมินผลภายในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2546
14 เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์หมุนเวียนด้วยพลังไอน้ำ
ปี พ.ศ. 2544
15 การประเมินสมรรถนะระยะยาวของเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์