ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 สุทธิชัย จิตรวาณิช 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 2
4 ชิตพล ลิขิตภูมิสถิตย์ 1
5 วโรดม ศิริมณีธรรม 1
6 สังเวียน อินทรวิชัย 1
7 วิรวรรณ เหรียญนาค 1
8 วิชัย อริยะนันทกะ 1
9 ประภากร รัตนมาลา 1
10 สุพิศ โปษยานนท์ 1
11 กิตติชัช พิชัยเดชพงศ์ 1
12 สุธาสินี สุภา 1
13 พรทิพย์ สุทธิอรรถศิลป์ 1
14 ซัลมาน เหมมานะ 1
15 ไชยวัฒน์ บุนนาค 1
16 สุรจิต เจริญยศ 1
17 ชาญกิจ จิรจิตการุณ 1
18 พีรเดช พัฒนจันทร์ 1
19 รัชนี สุธนมนตรี 1
20 อนันต์ จันทรโอภากร 1
21 นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ 1
22 นิพนธ์ แย้มประยูร 1
23 สุริย์ศรี วงษ์สกุล 1
24 รพี สุจริตกุล 1
25 ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 1
26 ณัฐพร ยอดมโนธรรม 1
27 กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 1
28 ไกรสร บารมีอวยชัย 1
29 จันทนา สมพงษ์ชัยกุล 1
30 กัณณิกา เรืองนิติวิทย์ 1
31 ประเสริฐ จรัญรัตนศรี 1
32 ทิพย์พิรุณ สุวรรณกูล 1
33 สถาพร มีสอาด 1
34 วันชัย กิจชาญไพบูลย์ 1
35 เกรียงศักดิ์ อุรุพงศ์พิศาล 1
36 คณิน สุบิน 1
37 จุฑาวรรณ สุทธิรัตน์ 1
38 ขนิษฐา เติมตฤษณา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 3
3 2548 1
4 2547 2
5 2546 7
6 2545 2
7 2544 1
8 2543 5
9 2542 1
10 2541 3
11 2540 1
12 2539 4
13 2535 1
14 2527 1
15 2524 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ข้อเสนอแก้ไขประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 703
ปี พ.ศ. 2549
2 บทบาทของศาลยุติธรรมในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ
3 การคัดค้านอนุญาโตตุลาการ
4 การปรับปรุงกฎหมายและวิธีการเพื่อประสิทธิภาพการบังคับจำนอง
ปี พ.ศ. 2548
5 เหตุเพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 : ศึกษากรณีตามมาตรา 40 (2) (ข)
ปี พ.ศ. 2547
6 ปัญหาในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยการแบ่งแยกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
7 การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการรับกฎหมายต้นแบบอนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศมาใช้ในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
8 ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
9 ความรับผิดในทางแพ่งในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
10 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับความเป็นสากลของ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
11 อนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองที่มีคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นเอกชนต่างชาติ
12 การจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์โดยผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายทรัสต์ของประเทศอังกฤษ
13 อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
14 การนำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้ในการให้ความคุ้มครองการออมเงินในรูปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ปี พ.ศ. 2545
15 มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการ ของธนาคารพาณิชย์กับแนวคิดบรรษัทภิบาล
16 ความรับผิดและความคุ้มกันของผู้ประนอมข้อพิพาทในข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
17 อำนาจของอนุญาโตตุลาการในการวินิจฉัยอำนาจของตนเอง
ปี พ.ศ. 2543
18 วิวัฒนาการของความคิดบางประการของกฎหมายวิธีพิจารณา ในการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ
19 หลัก Consideration ตามกฎหมายอังกฤษ : ศึกษาความเสื่อมคลายในการบังคับใช้
20 คณะกรรมการกำกับดูแลในบริษัท
21 ความรับผิดทางอาญาของอนุญาโตตุลาการ
22 การอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวเนื่องเป็นชุดในสัญญาก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2542
23 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะเรื่องการก่อให้เกิดสัญญา
ปี พ.ศ. 2541
24 ขอบอำนาจพิจารณาโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการของศูนย์การระงับข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างรัฐกับคนชาติของรัฐอื่น : พิจารณากรณีผลกระทบต่อประเทศไทย
25 การยกเลิกคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
26 พัฒนาการของความคิดบางเรื่องในการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2540
27 การอนุญาโตตุลาการที่ไม่ใช้กฎหมาย
ปี พ.ศ. 2539
28 แนวความคิดในการแบ่งแยกอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ และอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
29 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ : ศึกษาเกี่ยวกับกรณีการก่อให้เกิดสัญญาและการบังคับตามสัญญาซื้อขาย ที่เกี่ยวเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
30 การตีความ การแก้ไขและการยกเลิกคำชี้ขาดของศูนย์ระงับข้อพิพาท ทางการลงทุนระหว่างรัฐกับคนชาติของรัฐอื่น (ICSID)
31 ธนาคารไม่มีดอกเบี้ยตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม
ปี พ.ศ. 2535
32 โครงสร้างที่เหมาะสมของกฎหมายจัดการป่าชายเลน
ปี พ.ศ. 2527
33 การใช้กฎหมายไทยในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างประเทศของภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2524
34 กฎหมายว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน