ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิชญ รัชฎาวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พิชญ รัชฎาวงศ
- พิชญ รัชฎาวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12
2 เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ 10
3 สุพจน์ พัฒนะศรี 3
4 ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์ 3
5 จันทรวรรณ ตันเจริญ 3
6 พิบูลย์ เกิดโภคทรัพย์ 3
7 เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย 3
8 จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ 3
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
10 ยุวดี คาดการณ์ไกล 2
11 เบ็ญจา จิรภัทรพิมล 2
12 ไพสิฐ พานิชกุล 2
13 ลินดา เกษมสุข 2
14 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
15 ปาริชาต ขาวสนิท 2
16 ดลฤดี ยนต์สุวรรณ 2
17 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
18 สิรัญญิการ์ ปัญญายุทธ 2
19 ปพิชญา พันธุระ 2
20 วิมลวรรณ หวังรุ่งทรัพย์ 2
21 ธนวรรณ ติลกการย์ 2
22 พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 2
23 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
24 ภัทรวรรณ ติยานนท์ 2
25 ปุณยิศา คืนดี 1
26 สุภาวรรณ สุทธินรากร 1
27 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
28 ปรัศนีย์ เจริญสิน 1
29 สุธา ขาวเธียร 1
30 ปิยะศักดิ์ สิงหะสุริยะ 1
31 ชมพูนุช ชุ่มพุดซา 1
32 สุรพงศ์ นนทประเสริฐ 1
33 วรรณดารา อินทรปัญญา 1
34 วรางคณา พรรณรัตนศิลป์ 1
35 อนรรฆ วิพลชัย 1
36 วรพล ชมะโชติ 1
37 กนกพร ทัญญะเชียงพิณ 1
38 สุภาวดี อ้อยเป็น 1
39 สุกันยา สินสมบูรณ์ 1
40 กฤติกา วัฒนวิสุทธิ์ 1
41 ศิริมา ปัญญาเมธีกุล 1
42 กมลชนก สนิททรัพย์ 1
43 พิมพ์นรินทร์ สังขสุทธิ์ 1
44 อารีรัตน์ ศุภศิริสมบัติ 1
45 อภิรดี สุนทราภา 1
46 ศีลาวุธ ดำรงศิริ 1
47 เศวต บุญเมือง, 2524- 1
48 ณัฐกาญจน์ ชราพก 1
49 รัชฎา มณีวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2556 2
3 2555 5
4 2554 3
5 2553 5
6 2552 2
7 2551 3
8 2550 1
9 2549 8
10 2548 3
11 2547 7
12 2546 1
13 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การบำบัดเบื้องต้นทางกายภาพและเคมีของผักตบชวาเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ
2 การแยกเบนโทไนต์จากฝุ่นทรายแบบหล่อ
ปี พ.ศ. 2556
3 การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทย
4 ผลของสารเคลือบไม้เชลแล็กและแลกเกอร์ต่อการเติบโตของเชื้อราบนผิวไม้อัด
ปี พ.ศ. 2555
5 ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยชุมชนของหอพักนิสิตชาย - หญิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศและการเผาไหม้
6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดึงน้ำออกจากตะกอนน้ำเสียชุมชนด้วยโพลิเมอร์และไมโครเวฟ
7 การวิเคราะห์การใช้สารอินทรีย์ของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร
8 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดึงน้ำออกจากตะกอนน้ำเสียชุมชนด้วยโพลิเมอร์และไมโครเวฟ
9 ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยชุมชนของหอพักนิสิตชาย - หญิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศและการเผาไหม้
ปี พ.ศ. 2554
10 ผลของปุ๋ยหมักชีวภาพและตำแหน่งการวางของปุ๋ยหมักชีวภาพต่อการผลิตก๊าซในหลุมฝังกลบจำลอง
11 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยกระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า
12 การผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าในระบบหมักไร้อากาศแบบขั้นตอนเดียว
ปี พ.ศ. 2553
13 การบำบัดเบื้องต้นโดยใช้วิธีทางความร้อนและทางชีวภาพต่อความสามารถในการย่อยสลายของใบอ้อยในระบบไร้อากาศ
14 ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียผลไม้โดยระบบย่อยสลายทางชีวภาพแบบไร้อากาศ
15 การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้ระบบแผ่นกั้นไร้อากาศ
16 การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้ระบบแผ่นกั้นไร้อากาศ
17 ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียผลไม้โดยระบบย่อยสลายทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2552
18 การหาตัวแปรสำคัญเพื่อแยกลิกนินจากน้ำดำโดยกระบวนการเคมีไฟฟ้าและกายภาพ
19 การหาตัวแปรสำคัญเพื่อแยกลิกนินจากน้ำดำ โดยกระบวนการเคมีไฟฟ้าและกายภาพ
ปี พ.ศ. 2551
20 การประเมินวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีเพื่อการจัดการมลพิษทางอากาศ
21 ผลของแอมโมเนียในน้ำเสียสังเคราะห์ต่อการทำงานของระบบแผ่นกั้นไร้อากาศ
22 ผลของแอมโมเนียในน้ำเสียสังเคราะห์ ต่อการทำงานของระบบแผ่นกั้นไร้อากาศ
ปี พ.ศ. 2550
23 การกำจัดโลหะหนักออกจากกากตะกอนน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการอิเล็กโตรไคนิติก
ปี พ.ศ. 2549
24 การนำกลับดีบุกจากน้ำเสียโดยใช้วิธีการตกตะกอนทางเคมีและวิธีทางไฟฟ้าเคมี
25 การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำทิ้งภายในบริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย
26 การกำจัดไซยาไนด์ด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตและไทเทเนียมไดออกไซด์ในการไหลแบบต่อเนื่อง
27 การกำจัดไซยาไนด์และอีดีทีเอในน้ำเสียโดยวิธีการออกซิเดชันด้วยเฟอร์เรต
28 ผลของนิกเกิลต่อการกำจัดไซยาไนด์ในน้ำเสียโดยวิธีการออกซิไดซ์ด้วยเฟอร์เรต
29 ผลของนิกเกิลต่อการกำจัดไซยาไนด์ในน้ำเสียโดยวิธีการออกซิไดซ์ด้วยเฟอร์เรต
30 การนำไทเทเนียมไดออกไซด์จากกระบวนการบำบัดไซยาไนด์มาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการรวมตะกอนทางเคมีและไฟฟ้า
31 การกำจัดสีย้อมผ้ายูนิเซทเรดสองบีโดยกระบวนการเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2548
32 การกำจัดไซยาไนด์และโลหะหนักจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน : กรณีของคอลัมน์แบบแยกเรซิน
33 การกำจัดไซยาไนด์ และโลหะหนักจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน : กรณีของคอลัมน์แบบเรซินรวม
34 ผลของสังกะสีต่อการกำจัดไซยาไนด์โดยวิธีการออกซิไดซ์ด้วยเฟอร์เรต
ปี พ.ศ. 2547
35 ผลของอีดีทีเอต่อการกำจัดไซยาไนด์ในน้ำเสีย โดยวิธีอัลคาไลน์คลอริเนชั่นและปฏิกิริยาการออกซิเดชั่นด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
36 ปัจจัยที่มีผลต่อออกซิเจนละลายน้ำในทางระบายน้ำ
37 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดขั้นต้นสำหรับตะกอนน้ำเสียชุมชน
38 การหาจุดยุติของการบำบัดน้ำชะขยะในช่วงสุดท้ายของการทำเสถียรในหลุมฝังกลบ
39 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจนของระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป
40 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจน ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป
41 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดขั้นต้นสำหรับตะกอนน้ำเสียชุมชน
ปี พ.ศ. 2546
42 การจำแนกสัดส่วนแหล่งกำเนิดมูลฝอยในศูนย์การค้า