ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิชญ์ ศุภผล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pitt Supaphol 14
2 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 10
3 Praneet Opanasopit 4
4 ปราณีต โอปณะโสภิต 4
5 อรวรรณ สุวรรณทอง 4
6 Orawan Suwantong 4
7 ถนอม บรรณประเสริฐ 4
8 ปัทมา แต้ไพบูลย์ 3
9 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 3
10 Pattama Taepaiboon 3
11 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 3
12 ณัฏฐพร พิมพะ 3
13 Tanasait Ngawhirunpat 3
14 Pim-on Rujitanaroj 2
15 Tittaya Suksamran 2
16 พิมพ์อร รุจิธนโรจน์ 2
17 ธีรศักดิ์ โรจนราธา 2
18 ปรินทร หริรักษาพิทักษ์ 2
19 Theerasak Rojanarata 2
20 สิริรัตน์ เพ็ญศิริกุล 1
21 นวลฉวี เวชประสิทธิ์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 1
24 Prasert Akkaramongkolporn 1
25 ประเสริฐ อัครมงคลพร 1
26 อิทธิพล แจ้งชัด 1
27 ชิดชนก มีใจซื่อ 1
28 พูลลาภ ชีพสุนทร 1
29 จริยาณาฏ เกวี 1
30 พงศ์พล เอกบุตร 1
31 ผกากรอง สังข์เสนาะ, 1
32 ชวลิต สิทธิสมบัติ 1
33 สุนิตย์ สุขสำราญ 1
34 วาสนา สุขุมศิริชาติ 1
35 นารีธร อุดมทองสุข 1
36 พัชราภรณ์ ฐิติวงศ์เศวต 1
37 อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ 1
38 รัฐพล รังกุพันธ์ 1
39 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 1
40 ธีรเดช จารุสุวรรณภูมิ 1
41 วลัยพร หงษโรจนวิวัฒน์ 1
42 Ratthapol Rangkupan 1
43 Piyawit Koombhongse 1
44 Cattaleeya Pattamaprom 1
45 Walaiporn Hongrojjanawiwat 1
46 คัทลียา ปัทมพรหม 1
47 Panprung Sikareepaisan 1
48 Sadao Matsuzawa 1
49 สุวรรณี พนมสุข 1
50 Suwannee Panomsuk 1
51 กรรณิการ์ จึงสุวัฒนานนท์ 1
52 Kannikar Juengsuwattananon 1
53 Vichayarat Rattanaruengsrikul 1
54 Uracha Rungsardthong 1
55 Chavalit Sittisombut 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 5
3 2552 4
4 2551 5
5 2550 3
6 2549 3
7 2545 2
8 1086 1
9 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาแถบตรวจโรคแบบแลทเทอรัลโฟลว์จากอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรเพื่อตรวจคัดกรองโรคสครับทัยฟัส
2 การผลิตแผ่นหน้ากากอนามัยและแผ่นกรองอากาศ ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคจากสารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2553
3 In vitro biological evaluation of electrospun cellulose acetate fiber mats containing asiaticoside or curcumin
4 Preparation and characterization of asiaticoside-loaded alginate films and their potential for use as effectual wound dressings
5 การขึ้นรูปและคุณสมบัติของโครงเลี้ยงเซลล์ที่มีรูพรุนจากพอลิคาโปรแลกโตนเคลือบด้วยเจลาติน/ไฮยาลูโรแนน/คอนโดรอิตินซัลเฟต
6 การพัฒนาแผ่นเส้นใยพอลิเมอร์ที่ได้จากกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตที่ประกอบด้วยสารสกัดใบพญายอในการต้านเชื้อ Herpesviruses
7 ลักษณะการปลดปล่อยคาร์เบนดาซิม จากแผ่นเส้นใยอิเล็คโตรสปันพอลิไวนิลอัลกอฮอล์ ที่มีสารนี้บรรจุอยู่
ปี พ.ศ. 2552
8 กล กายภาพ และชีวสมบัติของโครงเนื้อเยื่อจากวัสดุประกอบนาโนของไฮยารูโรแนน-เจลาติน ที่เสริมแรงด้วยผลึกนาโนของอัลฟ่าไคติน : รายงานผลการวิจัย
9 Biodegradable alginate microparticles developed by electrohydrodynamic spraying techniques for oral delivery of protein
10 Development of Gelatin Hydrogel Pads as Antibacterial Wound Dressings
11 กล กายภาพ และชีวสมบัติของโครงเนื้อเยื่อ จากวัสดุประกอบนาโนของไฮยารูโรแนน-เจลาตินที่เสริมแรง ด้วยผลึกนาโนของอัลฟ่าไคติน
ปี พ.ศ. 2551
12 Preparation of ultrafine TiO2 nanofibers and their application in removal of NOx in air
13 Electrospun poly(vinyl alcohol) fiber mats as carriers for extracts from the fruit hull of mangosteen
14 Wound-dressing materials with anti-bacterial activity from electrospun gelatin fiber mats containing silver nanoparticles
15 Development of Meloxicam-Loaded Electrospun Poly(vinyl alcohol) Mats as a Transdermal Therapeutic Agent
16 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing asiaticoside or Centella asiatica crude extract and the release characteristics of asiaticoside
ปี พ.ศ. 2550
17 Effect of cross-linking on properties and release characteristics of sodium salicylate-loaded electrospun poly(vinyl alcohol) fibre mats
18 Vitamin-loaded electrospun cellulose acetate nanofiber mats as transdermal and dermal therapeutic agents of vitamin A acid and vitamin E
19 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing curcumin and release characteristic of the herbal substance
ปี พ.ศ. 2549
20 การเตรียมเส้นใยอิเลคโตรสปันผสมระหว่างพอลิสไตรีนและพอลิ (2-เมธอกซี, 5-(2'-เอธิลเฮกซิลอกซี)-พารา-ฟีนิลีนไวนิลิน) และสมบัติด้านการเปล่งแสง : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
21 The Influence of Solvent Properties and Functionality on the Electrospinnability of Polystyrene Nanofibers
22 Drug loaded electrospun mat of Polyvinyl alcohol fiber and their drug release characteristics of four model drugs
ปี พ.ศ. 2545
23 การประดิษฐ์เครื่องปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์
24 การประดิษฐ์เครื่องปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 โครงการพัฒนาระบบนำส่งสารออกฤทธิ์สมุนไพรไทยด้วยระบบเส้นใยอิเลคโตรสปัน