ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิกุล วณิชาภิชาติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิรัช ทวีปรีดา 4
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
3 ธิดา เพชรมณี 3
4 ดวงพร คันธโชติ 3
5 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 3
6 ณัฐธิดา รักกะเปา 2
7 จุติพร สุดศิริ 2
8 สุวลักษณ์ วิสุนทร 2
9 Pikul Wanichapichart 2
10 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 2
11 อดิศร เตือนตรานนท์ 1
12 สุเมธา สุวรรณบูรณ์ 1
13 พรสุดา บ่มไล่ 1
14 เมตตา องค์สกุล 1
15 Walailak University. Faculty of Science 1
16 งบประมาณแผ่นดิน 1
17 ธนิตพร นาคกุล 1
18 พิชัย ธานีรณานนท์ 1
19 ศักย์ชิน บุญถวิล 1
20 ณิชาภา พันประสงค์ 1
21 หมุดตอเล็บ หนิสอ 1
22 Liangdeng Yu 1
23 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
24 สุภาพ ชูพันธ์ 1
25 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 1
26 ประวิตร โสภโณดร 1
27 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
28 คทา จารุวงศ์รังสี 1
29 Adisorn Tuantranont 1
30 Tanom Lomas 1
31 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
32 Anurat Wisitsoraat 1
33 Tripob Bhongsuwan 1
34 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
35 Darunee Bhongsuwan 1
36 ธิติมา มธุรส 1
37 Thitima Maturos 1
38 พรทิพย์ ศรีแดง 1
39 อภิรดี แซ่ลิ่ม 1
40 Phikul Wanichaphichat 1
41 Assawapong Sappat 1
42 ถนอม โลมาศ 1
43 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 1
44 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 1
45 โชโกะ โอชิกาว่า 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2552 2
3 2549 1
4 2548 1
5 2547 1
6 2546 2
7 2545 2
8 2544 1
9 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งสำหรับแบตเตอรี่แบบลิเที่ยมจากวัสดุพอลิเมอร์ผสมระหว่าง ไคโตซาน-พอลิเอทิลีนออกไซด์
ปี พ.ศ. 2552
2 Separation and Manipulation of Particles using Traveling wave Dielectrophoretic force
3 การผลิตเยื่อกรองเซลลูโลสระดับไมโครโดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมน้ำดิบ สำหรับการผลิตน้ำดื่มชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
4 การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือ ด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน /
ปี พ.ศ. 2548
5 การจัดการระบบผลิตน้ำดื่มเพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนสารหนูด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2547
6 การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2546
7 การสร้างชุดทดสอบเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับแบบ Dead-end และการทดสอบการทำงานกับเยื่อกรองที่ผลิตขึ้นเอง และที่นำเข้าจากต่างประเทศ
8 ผลของพีเอชและสนามไฟฟ้าต่อการผลิตเยื่อเซลลูโลสจากจุลินทรีย์ Acetobacter xylinum.
ปี พ.ศ. 2545
9 การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบในการกรองน้ำโดยใช้เมมเบรน
10 การเตรียมและทดสอบเยื่อประกอบเซรามิกส์ไทเทเนียมไดออกไซด์/ไคโตแซนเพื่อทำเป็นเยื่อกรองระดับอัลตร้า
ปี พ.ศ. 2544
11 การศึกษาเยื่อกรองชนิดประกอบระหว่างไคโตซานและเซลลูโลสที่ผลิตจากจุลินทรีย์ Acetobacter Xylinum
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การดูดซึมสังกะสีของต้น Cyanotis tuberosa Schul.f.