ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิกุล วณิชาภิชาติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิรัช ทวีปรีดา 4
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
3 ธิดา เพชรมณี 3
4 ดวงพร คันธโชติ 3
5 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 3
6 สุวลักษณ์ วิสุนทร 2
7 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 2
8 จุติพร สุดศิริ 2
9 ณัฐธิดา รักกะเปา 2
10 Pikul Wanichapichart 2
11 คทา จารุวงศ์รังสี 1
12 พรทิพย์ ศรีแดง 1
13 Assawapong Sappat 1
14 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 1
15 Thitima Maturos 1
16 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 1
17 อภิรดี แซ่ลิ่ม 1
18 ถนอม โลมาศ 1
19 งบประมาณแผ่นดิน 1
20 เมตตา องค์สกุล 1
21 พิชัย ธานีรณานนท์ 1
22 อดิศร เตือนตรานนท์ 1
23 ธิติมา มธุรส 1
24 Walailak University. Faculty of Science 1
25 โชโกะ โอชิกาว่า 1
26 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
27 Phikul Wanichaphichat 1
28 Darunee Bhongsuwan 1
29 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 1
30 ประวิตร โสภโณดร 1
31 สุภาพ ชูพันธ์ 1
32 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
33 ธนิตพร นาคกุล 1
34 พรสุดา บ่มไล่ 1
35 สุเมธา สุวรรณบูรณ์ 1
36 ศักย์ชิน บุญถวิล 1
37 ณิชาภา พันประสงค์ 1
38 Anurat Wisitsoraat 1
39 Adisorn Tuantranont 1
40 Tanom Lomas 1
41 Tripob Bhongsuwan 1
42 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
43 หมุดตอเล็บ หนิสอ 1
44 Liangdeng Yu 1
45 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2553 1
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 4
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 1
9 2546 2
10 2545 2
11 2544 2
12 2543 1
13 2542 1
14 2539 1
15 2536 1
16 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งสำหรับแบตเตอรี่แบบลิเที่ยมจากวัสดุพอลิเมอร์ผสมระหว่าง ไคโตซาน-พอลิเอทิลีนออกไซด์
ปี พ.ศ. 2553
2 การผลิตเยื่อกรองเซลลูโลสระดับไมโครโดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่มชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
3 Separation and Manipulation of Particles using Traveling wave Dielectrophoretic force
4 เทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับการเพิ่มมูลค่าและลดของเสียของการผลิตน้ำยางข้น
5 การคัดแยกเซลล์เดี่ยวในสนามไฟฟ้าแบบคลื่นเดินทาง
6 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของเมมเบรนที่ผลิตจากน้ำยางพาราเพื่อทำเป็นเมมเบรนระดับไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
7 การผลิตเยื่อกรองเซลลูโลสระดับไมโครโดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมน้ำดิบ สำหรับการผลิตน้ำดื่มชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
8 การผลิตเยื่อกรองเซลลูโลสระดับไมโครโดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่มชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
9 การปรับปรุงผิวเยื่อบางไคโตซานโดยอาศัยเทคนิคลำอนุภาคและพลาสมาและอัตรกิริยากับสารชีวภาพ
10 การคัดแยกเซลล์เดี่ยวในสนามไฟฟ้าแบบคลื่นเดินทาง
11 การผลิตเยื่อกรองเซลลูโคลระดับไมโครโดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมน้ำดิบ สำหรับการผลิตน้ำดื่มชุมชน
12 การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2549
13 การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน
14 การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือ ด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน /
ปี พ.ศ. 2548
15 การจัดการระบบผลิตน้ำดื่มเพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนสารหนูด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2547
16 การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2546
17 การสร้างชุดทดสอบเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับแบบ Dead-end และการทดสอบการทำงานกับเยื่อกรองที่ผลิตขึ้นเอง และที่นำเข้าจากต่างประเทศ
18 ผลของพีเอชและสนามไฟฟ้าต่อการผลิตเยื่อเซลลูโลสจากจุลินทรีย์ Acetobacter xylinum.
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบในการกรองน้ำโดยใช้เมมเบรน
20 การเตรียมและทดสอบเยื่อประกอบเซรามิกส์ไทเทเนียมไดออกไซด์/ไคโตแซนเพื่อทำเป็นเยื่อกรองระดับอัลตร้า
ปี พ.ศ. 2544
21 การศึกษาเยื่อกรองชนิดประกอบระหว่างไคโตซานและเซลลูโลสที่ผลิตจากจุลินทรีย์ Acetobacter Xylinum
22 การศึกษาใช้แพลงก์ตอนพืชชนิด Chlorella sp. ตรวจจับโลหะหนักที่ปะปนในน้ำโดยวิธีไดอิเล็กโทรฟอเรซีส
ปี พ.ศ. 2543
23 การศึกษาใช้แพลงก์ตอนพืชชนิด Chlorella sp. ตรวจจับโลหะหนักที่ปะปนในน้ำโดยวิธีไดอิเล็กโทรฟอเรซีส
ปี พ.ศ. 2542
24 ผลกระทบเนื่องจากการผันแปรไนโตรเจนในสูตรน้ำเลี้ยงต่ออัตราการดูดซึมฟอสฟอรัสในแพลงก์ตอนพืช
ปี พ.ศ. 2539
25 ผลกระทบเนื่องจากการผันแปรไนโตรเจนในสูตรน้ำเลี้ยงต่ออัตราการดูดซึมฟอสฟอรัสในแพลงก์ตอนพืช
ปี พ.ศ. 2536
26 การดูดซึมสังกะสีของต้น Cyanotis tuberosa Schul.f.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การดูดซึมสังกะสีของต้น Cyanotis tuberosa Schul.f.
28 การดูดซึมสังกะสีของต้น Cyanotis tuberosa Schul.f.