ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิกุล นันทชัยพันธ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พิกุล นันทชัยพันธ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 5
2 อัจฉรา สุจาจริง 4
3 สุสัณหา ยิ้มแย้ม 3
4 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
5 มาลี เอื้ออำนวย 2
6 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 2
7 ดวงฤดี ลาศุขะ 2
8 อรพิน พรหมตัน 2
9 สุภารัตน์ วังศรีคูณ 2
10 อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 2
11 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 2
12 ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 2
13 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2
14 สุธาทิพย์ อุปลาบัติ 2
15 ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร 2
16 ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์ 2
17 อรอนงค์ กวินกุล 2
18 สกาวรัตน์ ต่ายทอง 1
19 สุภาทิพย์ เรือนแสน 1
20 ปิยะฉัตร กาศแสวง 1
21 พรวิภา ยาสมุทร์ 1
22 สาวิตรี สารพล 1
23 จุฬารัตน์ สุริยาทัย 1
24 นัทธมน วุทธานนท์ 1
25 Penprapa Siwirod 1
26 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 1
27 วรัญญา มณีรัตน์ 1
28 ประทุม สร้อยวงค์ 1
29 กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี 1
30 วันดี ใจแสน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 4
5 2552 3
6 2551 2
7 2550 2
8 2549 1
9 2548 1
10 2547 3
11 2545 2
12 2543 1
13 2541 1
14 2539 1
15 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการส่งเสริมการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
2 การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการจัดการภาวะน้ำเกินสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง
3 การแจ้งข่าวร้ายในการดูแลแบบประคับประคอง:การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการส่งเสริมการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต
5 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดจักษุ โรงพยาบาลแพร่
ปี พ.ศ. 2554
6 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล สำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2553
7 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ผลของการจัดท่าต่อระดับความดันในกะโหลกศีรษะและแรงดันกำซาบในสมองในผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง : การวิเคราะห์เมตา
9 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
10 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาพยาบาล
12 รูปแบบการพัฒนาด้านพลังมวลชนสำหรับตำบลสุขภาวะ ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
13 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2551
14 กิจกรรมการพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัด กับการฟื้นสภาพภายหลังผ่าตัดในผู้ป่วย ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง
15 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับวิธีการควบคุมโรคในบุคคลที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2550
16 Community Mobilization for Improving Quality of Life of People Living with HIV/AIDS
17 Commudity mobilization for improving quality of life of people living with HIV/AIDS
ปี พ.ศ. 2549
18 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ใช้ยาต้านไวรัส
ปี พ.ศ. 2548
19 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ในชนบทภาคเหนือประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
20 การทบทวนวรรณกรรมเก่ยวกับเอดส์ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2541-2547
21 กลไกสุขภาพภาคประชาชนกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพในภาคเหนือ
22 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่ม ต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2545
23 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ในชนบทภาคเหนือประเทศไทย
24 คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ในชนบทภาคเหนือประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
25 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
26 การส่งเสริมการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์โดยองค์กรชุมชนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
27 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 การพัฒนาตำบลสุขภาวะ: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังมวลชน
29 Effectiveness and Benefits of Advanced Practice Nurse in Care Management for Chronic Obstructive Pulmonary Disease in a Community Hospital
30 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่