ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พาสนา เอกอุดมพงษ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พาสนา เอกอุดมพงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 2
5 2554 1
6 2553 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เชิงโต้ตอบเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กเรียนรู้ช้า
2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านไสตันวา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
3 การพัฒนาอาหารสำเร็จรูปสำหรับปูแสดม (Episesarma singaporense) ระยะวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2559
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2558
5 การดัดแปลงโครงสร้างสาหร่าย Nostoc commune Bacuher โดยวิธีทางกายภาพเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2557
6 ผลของอาหารสำเร็จรูปต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยหวาน (Babylonia areolata)
7 ผลของอาหารสำเร็จรูปต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยหวาน (Babylonia areolata)
ปี พ.ศ. 2554
8 การยอมรับนวัตกรรมของบุคลากรในองค์การ: กรณีศึกษาการนำ M-learning มาใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ปี พ.ศ. 2553
9 การยอมรับนวัตกรรมของบุคลากรในองค์การ: กรณีศึกษาการนำ M-learning มาใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง