ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พาวิน มะโนชัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรินทร์ สุทนต์ 10
2 ธีรนุช เจริญกิจ 7
3 พิชัย สมบูรณ์วงศ์ 6
4 งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4
5 ธัญวรัตม์ รอบคำ 4
6 กนกวรรณ ศรีงาม 4
7 ชาตรี สิทธิกุล 4
8 สมชาย องค์ประเสริฐ 4
9 วินัย วิริยะอลงกรณ์ 4
10 นพดล จรัสสัมฤทธิ์ 4
11 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3
12 สุพัตรา สระธรรม 3
13 จิรนันท์ เสนานาญ 3
14 ดรุณี นาพรหม 2
15 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2
16 ยุทธนา เขาสุเมรุ 2
17 ติณณา เจริญกิจ 2
18 จริยา วิสิทธิ์พานิช 2
19 จำนง ศรีจันทร์ 2
20 พิทยา สรวมศิริ 2
21 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 1
22 ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์ 1
23 Rugkeart Sanprasert 1
24 วิชญา ศรีสุข 1
25 Theeranuch Chantrachit 1
26 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1
27 อดิศักดิ์ จูมวงษ์ 1
28 จินตนา จูมวงษ์ 1
29 ฉัตรลดา วงค์สถาน 1
30 ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 1
31 นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 7
7 2549 3
8 2548 2
9 2547 3
10 2544 2
11 2543 2
12 2540 1
13 2539 3
14 2535 3
15 543 46
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การยืนยันความถูกต้องข้อมูลลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
2 โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
3 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว.ระยะที่ 2
4 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตลำไยภายใต้สภาพพื้นที่ลุ่ม พื้นที่แล้งและสภาพอากาศหนาวเย็น
5 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว.
ปี พ.ศ. 2554
6 การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์น้อยหน่าเพื่อการค้า
7 การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์น้อยหน่าเพื่อการค้า
8 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว.
ปี พ.ศ. 2553
9 การประยุกต์ใช้ระบบเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกและติดผลลำใยนอกฤดูของประเทศไทย
10 การพัฒนาชุดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาชุดเทคโนโลยี และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู
ปี พ.ศ. 2551
12 การใช้สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ในการผลิตกะหล่ำปลีและผลกระทบที่มีต่อดินและเกษตรกร
13 การตอบสนองของลำไยพันธุ์อีดอต่อการจัดการทรงต้นและการจัดการปุ๋ย
ปี พ.ศ. 2550
14 การผลิตลำไยคุณภาพดีต้นทุนต่ำ
15 การศึกษาวิธีการยับยั้งการออกดอกของลำไยในฤดูกาลปกติ
16 การตัดแต่งเพื่อลดขนาดทรงพุ่มของลำไย
17 พัฒนาองค์กรชาวสวนลำไยเพื่อเพิ่มผลผลิตลำไยนอกฤดูที่มีคุณภาพ
18 การผลิตลำไยคุณภาพดีต้นทุนต่ำ
19 การพัฒนาองค์กรชาวสวนลำไยเพื่อเพิ่มผลผลิตลำไยนอกฤดูที่มีคุณภาพ
20 การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่ง และควบคุมทรงพุ่มให้ได้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2549
21 การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่งและควบคุมทรงพุ่มให้ได้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทุน
22 การศึกษาวิธีการยับยั้งการออกดอกของลำไยในฤดูกาลปกติ
23 การตัดแต่งเพื่อลดขนาดทรงพุ่มของลำไย
ปี พ.ศ. 2548
24 ศึกษาวิธีผลิตผลไม้นอกฤดู, การแปรรูป, การเก็บรักษา,วิธีการบรรจุหีบห่อ เพื่อขนส่งและจำหน่าย
25 การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่งและควบคุมทรงพุ่มไห้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2547
26 การศึกษาวิธีการยับยั้งการออกดอกของลำไย
27 การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่งให้ได้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
28 การศึกษาวิธีการยับยั้งการออกดอกของลำไย
ปี พ.ศ. 2544
29 การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย (ปี 2544)
30 การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย
ปี พ.ศ. 2543
31 การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย (ปี 2543)
32 การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย
ปี พ.ศ. 2540
33 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2539
34 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่าง ๆ (ปี 2539)
35 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่าง ๆ (ปี 2540)
36 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2535
37 ผลกระทบของอุณหภูมิรากที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะม่วง
38 ผลกระทบของอุณหภูมิรากที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะม่วง / พาวิน มะโนชัย
39 ผลกระทบของอุณหภูมิรากที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะม่วง