ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พาวิน มะโนชัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรินทร์ สุทนต์ 10
2 ธีรนุช เจริญกิจ 7
3 พิชัย สมบูรณ์วงศ์ 6
4 วินัย วิริยะอลงกรณ์ 4
5 นพดล จรัสสัมฤทธิ์ 4
6 ธัญวรัตม์ รอบคำ 4
7 สมชาย องค์ประเสริฐ 4
8 กนกวรรณ ศรีงาม 4
9 ชาตรี สิทธิกุล 4
10 งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4
11 จิรนันท์ เสนานาญ 3
12 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3
13 สุพัตรา สระธรรม 3
14 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2
15 จำนง ศรีจันทร์ 2
16 ดรุณี นาพรหม 2
17 จริยา วิสิทธิ์พานิช 2
18 ยุทธนา เขาสุเมรุ 2
19 พิทยา สรวมศิริ 2
20 ติณณา เจริญกิจ 2
21 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 1
22 ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์ 1
23 Rugkeart Sanprasert 1
24 วิชญา ศรีสุข 1
25 Theeranuch Chantrachit 1
26 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1
27 อดิศักดิ์ จูมวงษ์ 1
28 จินตนา จูมวงษ์ 1
29 ฉัตรลดา วงค์สถาน 1
30 ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 1
31 นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 5
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 7
8 2549 3
9 2548 2
10 2547 3
11 2544 2
12 2543 2
13 2540 1
14 2539 3
15 2535 3
16 543 46
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2557
2 การยืนยันความถูกต้องข้อมูลลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
3 โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
4 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว.ระยะที่ 2
5 การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตลำไยภายใต้สภาพพื้นที่ลุ่ม พื้นที่แล้งและสภาพอากาศหนาวเย็น
6 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว.
ปี พ.ศ. 2554
7 การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์น้อยหน่าเพื่อการค้า
8 การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์น้อยหน่าเพื่อการค้า
9 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว.
ปี พ.ศ. 2553
10 การประยุกต์ใช้ระบบเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกและติดผลลำใยนอกฤดูของประเทศไทย
11 การพัฒนาชุดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาชุดเทคโนโลยี และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู
ปี พ.ศ. 2551
13 การใช้สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ในการผลิตกะหล่ำปลีและผลกระทบที่มีต่อดินและเกษตรกร
14 การตอบสนองของลำไยพันธุ์อีดอต่อการจัดการทรงต้นและการจัดการปุ๋ย
ปี พ.ศ. 2550
15 การผลิตลำไยคุณภาพดีต้นทุนต่ำ
16 การศึกษาวิธีการยับยั้งการออกดอกของลำไยในฤดูกาลปกติ
17 การตัดแต่งเพื่อลดขนาดทรงพุ่มของลำไย
18 พัฒนาองค์กรชาวสวนลำไยเพื่อเพิ่มผลผลิตลำไยนอกฤดูที่มีคุณภาพ
19 การผลิตลำไยคุณภาพดีต้นทุนต่ำ
20 การพัฒนาองค์กรชาวสวนลำไยเพื่อเพิ่มผลผลิตลำไยนอกฤดูที่มีคุณภาพ
21 การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่ง และควบคุมทรงพุ่มให้ได้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2549
22 การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่งและควบคุมทรงพุ่มให้ได้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทุน
23 การศึกษาวิธีการยับยั้งการออกดอกของลำไยในฤดูกาลปกติ
24 การตัดแต่งเพื่อลดขนาดทรงพุ่มของลำไย
ปี พ.ศ. 2548
25 ศึกษาวิธีผลิตผลไม้นอกฤดู, การแปรรูป, การเก็บรักษา,วิธีการบรรจุหีบห่อ เพื่อขนส่งและจำหน่าย
26 การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่งและควบคุมทรงพุ่มไห้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2547
27 การศึกษาวิธีการยับยั้งการออกดอกของลำไย
28 การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งกิ่งให้ได้ลำไยต้นเตี้ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
29 การศึกษาวิธีการยับยั้งการออกดอกของลำไย
ปี พ.ศ. 2544
30 การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย (ปี 2544)
31 การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย
ปี พ.ศ. 2543
32 การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย (ปี 2543)
33 การศึกษาวิธีการควบคุมการออกดอกของลำไย
ปี พ.ศ. 2540
34 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2539
35 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่าง ๆ (ปี 2539)
36 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่าง ๆ (ปี 2540)
37 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารในใบและยอดและความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโตของลำไยพันธุ์ต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2535
38 ผลกระทบของอุณหภูมิรากที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะม่วง
39 ผลกระทบของอุณหภูมิรากที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะม่วง / พาวิน มะโนชัย
40 ผลกระทบของอุณหภูมิรากที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะม่วง