ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พาณี ศิริสะอาด
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัชฎาวรรณ พวงประดับ 22
2 รัชชุพร สุขสถาน 22
3 สุพร จารุมณี 17
4 เมธี วงศ์หนัก 11
5 ณัฏฐกานติ์ จิรัณธนัฐ 11
6 ศิริวิภา ปิยะมงคล 9
7 วัชรี เนติสิงหะ 8
8 พรทิพย์ เชื้อมโนชาญ 7
9 ปริยา ตันติพัฒนานันท์ 6
10 ชูเพ็ญ วิบุลสันติ 5
11 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 5
12 สุนีย์ จันทร์สกาว 4
13 ดวงพร วินิจกุล 4
14 สุวรรณา เวชอภิกุล 4
15 ธวัช แต้โสตถิกุล 4
16 จรัสพรรณ สงวนเสริมศรี 4
17 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 3
18 ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์ 3
19 สิริพร บูรพาเดชะ 3
20 สุรพล นธการกิจกุล 3
21 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 3
22 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 3
23 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 3
24 ศิริพร โอโกโนกิ 2
25 สุวรรณา จารุนุช 2
26 สิริดา ยังฉิม 2
27 พงษ์พันธ์ เนติสิงหะ 2
28 นงนุช วณิตย์ธนาคม 2
29 ธาริณี สินชัย 2
30 เกียรติศักดิ์ พลสงคราม 2
31 อุษณีย์ บุญประกอบ 2
32 อำไพ พฤติวรพงศ์กุล 1
33 มยุรี กัลยาวัฒนกุล 1
34 สมชาย จอมดวง 1
35 อังคณา อินตา 1
36 ชนกพร เผ่าศิริ 1
37 ดรุณี นาพรหม 1
38 ประภัสสร ทิพย์รัตน์ 1
39 รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย 1
40 ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา 1
41 สิโรตม์ ชูติวัตร 1
42 อาคม กาญจนประโชติ 1
43 ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา 1
44 พิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ 1
45 วิภาวี ทูคำมี 1
46 ธเนศ จันทร์เทศ 1
47 วิโรจน์ แก้วเรือง 1
48 ปณคพร วรรณานนท์ 1
49 ศิริวุฒิ สุขขี 1
50 สุทัศน์ สุระวัง 1
51 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 1
52 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
53 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
54 นงนุช เอื้อบัณฑิต 1
55 พิมพ์รำไพ ว่องไว 1
56 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 1
57 ภาวี หีบแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 2
3 2554 4
4 2553 6
5 2552 2
6 2551 2
7 2550 7
8 2549 2
9 2548 1
10 2546 3
11 2545 2
12 2544 1
13 2543 5
14 2542 3
15 2541 3
16 2540 4
17 2536 2
18 2535 1
19 2534 1
20 2528 1
21 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชวงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae):การใช้ประโยชน์พืชสกุลมหาหงส์ (Hedychium) เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ต้านการอักเสบ
2 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชวงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae): การใช้ประโยชน์พืชสกุลมหาหงส์(Hedychium)เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2556
3 ปัจจัยการเพิ่มผลผลิตการปลูกและการควบคุมคุณภาพพืชกัญชง
4 การใช้ประโยชน์จากมะกิ้งเป็นอาหารสุขภาพ เครื่องสำอาง และสารช่วยทางเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากสารสกัดมะเกี๋ยง
6 การนำไขพืชจากกล้วยน้ำว้ามาใช้ประโยชน์ในตำรับยาและเครื่องสำอาง
7 การวิเคราะห์คุณประโยชน์ทางอาหารของ Cucumis melo L. และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
8 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรสิเนสของมะม่วย
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนายาเตรียมรูปแบบยาน้ำจากสารสกัดพลอพอลิส และการศึกษาศักยภาพของยาเตรียมในการระงับความรู้สึกเจ็บปวดในภาวะ Neuropathic Pain.
10 โครงการการพัฒนายาเตรียมรูปแบบยาน้ำจากสารสกัดพลอพอลิส และการศึกษาศักยภาพของยาเตรียมในการระงับความรู้สึกเจ็บปวดในภาวะ Neuropathic Pain.
11 การพัฒนายาเม็ดชนิดรับประทานเพื่อนำส่งตัวยาสู่ลำไส้ใหญ่ของตัวยาอาร์เทมิซูเนทสำหรับรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
12 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงมือและเล็บจากไขกะบก
13 การพัฒนายาเตรียมรูปแบบยาน้ำจากสารสกัดพลอพอลิส และการศึกษาศักยภาพของยาเตรียมในการระงับความรู้สึกเจ็บปวดในภาวะ neuropathic pain
14 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงมือและเล็บจากไขกะบก
ปี พ.ศ. 2552
15 การพัฒนาคุณสมบัติไขกระบกเพื่อใช้เป็นยาพื้นยาเหน็บ
16 การนำไขพืชจากกล้วยน้ำหว้ามาใช้ประโยชน์ในตำรับยาและเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาคุณสมบัติไขกระบกเพื่อใช้เป็นยาพื้นยาเหน็บ
18 การพัฒนาคุณสมบัติไขกระบกเพื่อใช้เป็นยาพื้นยาเหน็บ
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางชะลอความแก่จากเยื่อหุ้มเมล็ดของผลฟักข้าว
20 การพัฒนาคุณสมบัติไขกระบกเพื่อใช้เป็นยาพื้นยาเหน็บ
21 โครงการวิจัยสมุนไพรปัญจขันธ์เพื่อประยุกต์ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และ LDL ไม่ได้ตามเป้าหมาย
22 การศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการนำความรู้ด้านสมุนไพรและระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนาไปใช้บำบัดรักษายาเสพติด
23 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันงาจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน
24 การวิจัยและพัฒนาข้าวพันธุ์พื้นบ้านของชาวปกากะญอ อ.แม่จัน จ.เชียงใหม่
25 การพัฒนาไขกระบกเพื่อใช้เป็นสารช่วยในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2549
26 ศักยภาพของการผลิตและการใช้สมุนไพรที่ยั่งยืนในชุมชนล้านนา / พาณี ศิริสะอาด
27 ศักยภาพของการผลิตและการใช้สมุนไพรที่ยั่งยืนในชุมชนล้านนา
ปี พ.ศ. 2548
28 การพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดเสาวรส
ปี พ.ศ. 2546
29 กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการยาแผนไทยกับเภสัชกรในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และการใช้ยาแผนไทย
30 การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ยาปฏิชีวนะของสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ยาปฏิชีวนะของสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
32 การพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดเสาวรส
33 การพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดเสาวรส
ปี พ.ศ. 2544
34 การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ยาปฏิชีวนะของสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
35 กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการยาแผนไทยกับเภสัชกรในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และการใช้ยาแผนไทย
36 การพัฒนายาทาภายนอกสำหรับต้านการอักเสบจากเถารางจืด ตอนที่ 2
37 ศักยภาพของสถานผลิตยา และปัญหาในการผลิตให้ได้ตาม (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตยาของสถานผลิตยาแผนโบราณ ในจังหวัดเชียงใหม่
38 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การสั่งยาเข้าคลังเวชภัณฑ์ ของห้องปฏิบัติการ เภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม
39 การทดสอบความเป็นพิษและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของยาเตรียมสารสกัดขมิ้นเครือในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2542
40 การพัฒนายาทาภายนอกสำหรับต้านการอักเสบจากเถารางจืด ตอนที่ 2
41 ศักยภาพของสถานผลิตยา และปัญหาในการผลิตให้ได้ตาม (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตยาของสถานผลิตยาแผนโบราณ ในจังหวัดเชียงใหม่
42 การใช้และความพึงพอใจในการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณที่มีจำหน่าย จ่ายหรือแจก ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2541
43 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การสั่งยาเข้าคลังเวชภัณฑ์ ของห้องปฏิบัติการ เภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม
44 การพัฒนายาทาภายนอกสำหรับต้านการอักเสบจากเถารางจืดตอนที่ 1
45 การพัฒนายาทาภายนอกสำหรับต้านการอักเสบจากเถารางจืดตอนที่ 1
ปี พ.ศ. 2540
46 การใช้และความพึงพอใจในการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณที่มีจำหน่าย จ่ายหรือแจก ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
47 การทดสอบความเป็นพิษและประสิทธิภาพการต้านเชื้อราของยาเตรียมสารสกัดขมิ้นเครือในสัตว์ทดลอง
48 การพัฒนาระบบการฝึกงานด้านเภสัชศาสตร์
49 ปัญหาความต้องการและแนวทางในการแก้ปัญหาเภสัชกร คู่สัญญา
ปี พ.ศ. 2536
50 การพัฒนาระบบการฝึกงานด้านเภสัชศาสตร์
51 ปัญหาความต้องการและแนวทางในการแก้ปัญหาเภสัชกร คู่สัญญา
ปี พ.ศ. 2535
52 การพัฒนาตำรับยาเตรียมที่ผลิตขึ้นในโรงพยาบาลของ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
53 การพัฒนาตำรับยาเตรียมที่ผลิตขึ้น ในโรงพยาบาลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
54 การตรึงเอ็นไซม์โบรมีเลน และการศึกษาลักษณะเฉพาะของเอ็นไซม์ตรึง / พาณี ศิริสะอาด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
55 การพัฒนาตำรับยาเตรียมที่ผลิตขึ้นในโรงพยาบาลของ ประเทศไทย
56 การพัฒนาใบกระบกเพื่อใช้เป็นสารช่วยในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง