ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พาณี ศิริสะอาด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัชฎาวรรณ พวงประดับ 22
2 รัชชุพร สุขสถาน 22
3 สุพร จารุมณี 17
4 เมธี วงศ์หนัก 11
5 ณัฏฐกานติ์ จิรัณธนัฐ 11
6 ศิริวิภา ปิยะมงคล 9
7 วัชรี เนติสิงหะ 8
8 พรทิพย์ เชื้อมโนชาญ 7
9 ปริยา ตันติพัฒนานันท์ 6
10 ชูเพ็ญ วิบุลสันติ 5
11 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 5
12 สุนีย์ จันทร์สกาว 4
13 ดวงพร วินิจกุล 4
14 เกียรติศักดิ์ พลสงคราม 4
15 ธวัช แต้โสตถิกุล 4
16 สุวรรณา เวชอภิกุล 4
17 จรัสพรรณ สงวนเสริมศรี 4
18 สิริพร บูรพาเดชะ 3
19 ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์ 3
20 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 3
21 สุรพล นธการกิจกุล 3
22 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 3
23 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 3
24 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 3
25 สิริดา ยังฉิม 2
26 สุวรรณา จารุนุช 2
27 ศิริพร โอโกโนกิ 2
28 พงษ์พันธ์ เนติสิงหะ 2
29 ธาริณี สินชัย 2
30 นงนุช วณิตย์ธนาคม 2
31 อุษณีย์ บุญประกอบ 2
32 วิภาวี ทูคำมี 1
33 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
34 นงนุช เอื้อบัณฑิต 1
35 พิมพ์รำไพ ว่องไว 1
36 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 1
37 ภาวี หีบแก้ว 1
38 อังคณา อินตา 1
39 อำไพ พฤติวรพงศ์กุล 1
40 มยุรี กัลยาวัฒนกุล 1
41 สมชาย จอมดวง 1
42 ดรุณี นาพรหม 1
43 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
44 ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา 1
45 วิโรจน์ แก้วเรือง 1
46 อาคม กาญจนประโชติ 1
47 สิโรตม์ ชูติวัตร 1
48 ประภัสสร ทิพย์รัตน์ 1
49 พิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ 1
50 ชนกพร เผ่าศิริ 1
51 รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย 1
52 ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา 1
53 ธเนศ จันทร์เทศ 1
54 ปณคพร วรรณานนท์ 1
55 ศิริวุฒิ สุขขี 1
56 สุทัศน์ สุระวัง 1
57 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 2
3 2554 3
4 2553 2
5 2551 1
6 2549 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2534 1
10 2528 1
11 543 64
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน สบู่กลีเซอรีน และโลชันบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกบุนนาค
ปี พ.ศ. 2558
2 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชวงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae):การใช้ประโยชน์พืชสกุลมหาหงส์ (Hedychium) เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ต้านการอักเสบ
3 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชวงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae): การใช้ประโยชน์พืชสกุลมหาหงส์(Hedychium)เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2554
4 การนำไขพืชจากกล้วยน้ำว้ามาใช้ประโยชน์ในตำรับยาและเครื่องสำอาง
5 การวิเคราะห์คุณประโยชน์ทางอาหารของ Cucumis melo L. และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
6 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรสิเนสของมะม่วย
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนายาเตรียมรูปแบบยาน้ำจากสารสกัดพลอพอลิส และการศึกษาศักยภาพของยาเตรียมในการระงับความรู้สึกเจ็บปวดในภาวะ neuropathic pain
8 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงมือและเล็บจากไขกะบก
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาคุณสมบัติไขกระบกเพื่อใช้เป็นยาพื้นยาเหน็บ
ปี พ.ศ. 2549
10 ศักยภาพของการผลิตและการใช้สมุนไพรที่ยั่งยืนในชุมชนล้านนา / พาณี ศิริสะอาด
11 ศักยภาพของการผลิตและการใช้สมุนไพรที่ยั่งยืนในชุมชนล้านนา
ปี พ.ศ. 2546
12 การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ยาปฏิชีวนะของสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
13 การพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดเสาวรส
ปี พ.ศ. 2534
14 การพัฒนาตำรับยาเตรียมที่ผลิตขึ้น ในโรงพยาบาลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
15 การตรึงเอ็นไซม์โบรมีเลน และการศึกษาลักษณะเฉพาะของเอ็นไซม์ตรึง / พาณี ศิริสะอาด