ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 6
2 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 5
3 อรสา ภาววิมล 5
4 สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 5
5 กนกวรรณ เลื่อยคลัง 5
6 วราภรณ์ บวรศิริ 4
7 ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 3
8 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 3
9 ศิระ อุดมรัตน์ 2
10 ศิริเดช สุชีวะ 2
11 ลักษมณ สมานสินธุ์ 2
12 กาญจนา เกียรติกานนท์ 2
13 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
14 เพ็ญพรรณ ขจรศิลป์ 2
15 ปองสิน วิเศษศิริ 1
16 วิเศษ ชิณวงศ์ 1
17 ศกลวรรณ พาเรือง 1
18 นพลักษณ์ หนักแน่น 1
19 จอย ทองกล่อมสี 1
20 วรวรรณ ศรีตะลานุกค์ 1
21 อโนทัย แทนสวัสดิ์ 1
22 พิชญ์ รัตนเพียร 1
23 สมสุข ธีระพิจิตร 1
24 สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม 1
25 สุมิตตา สว่างทุกข์ 1
26 เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์ 1
27 พรชุลี อาชวบำรุง 1
28 สนอง จำนิล 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
30 พูนพิศ อมาตยกุล 1
31 วฤษาย์ เลิศศิริ 1
32 สยาม ค้าสุวรรณ 1
33 นิภาภรณ์ คำเจริญ 1
34 รัฐพันธ์ กาญจนรังสรรค์ 1
35 จินตนา สายทองคำ 1
36 สุธิดา พลชำนิ 1
37 คณิต เขียววิชัย 1
38 จิรสิทธิ์ เมฆวิชัย 1
39 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 1
40 บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 1
41 กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์ 1
42 ศิลปชัย กงตาล 1
43 ประภาวัลย์ แพร่วานิชย์ 1
44 ชินภัทร ภูมิรัตน 1
45 กาญจนา พันธ์โยธี 1
46 ปรเมศวร์ บุญยืน 1
47 ธนีนาฏ ณ สุนทร 1
48 ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง 1
49 รุ้งเพชร สงวนพงษ์ 1
50 เทื้อน ทองแก้ว 1
51 กฤษณะ บุหลัน 1
52 ศิริพงศ์ รักใหม่ 1
53 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
54 ศักดิ์ชาย เพชรช่วย 1
55 นิดา วุฒิวัย 1
56 อุทัย บุญประเสริฐ 1
57 นกุล โสตถิพันธุ์ 1
58 พรชัย ทองเจือ 1
59 ธัญรัด จันทร์ปลั่ง 1
60 ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง 1
61 สิริภักตร์ ศิริโท 1
62 สุนีย์ จุไรสินธุ์ 1
63 ศันสนีย์ จันทร์สถิตย์พร 1
64 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
65 อรุณี โคตรสมบัติ 1
66 พิษณุ กันแตง 1
67 ณรงค์ อุ้ยนอง 1
68 ศุนิสา ทดลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2557 3
3 2556 2
4 2555 5
5 2554 4
6 2553 8
7 2552 6
8 2551 2
9 2550 7
10 2549 6
11 2548 1
12 2545 3
13 2544 1
14 2543 1
15 2542 2
16 2540 3
17 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การนำเสนอแผนที่นำทางสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
2 การนำเสนอแผนที่นำทางสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
3 การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
4 การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงบูรณาการตามแนวคิดการบริหารจัดการชั้นสูงและระบบประกันคุณภาพสมบูรณ์แบบสำหรับสถาบันอุดมศึกษารัฐ
5 พัฒนาการและแนวโน้มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
6 อนาคตภาพการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2557
7 การนำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการทางการเรียนรู้กับการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8 การจัดการความรู้ทักษะดนตรีไทย : กรณีศึกษาระนาดเอก
9 การพัฒนาต้นแบบและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
10 การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย
11 อนาคตภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2555
12 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล
13 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต ระหว่าง พ.ศ.2555-2564
14 การสร้างขุมความรู้ ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล ตามแนวคิดการจัดการความรู้ ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
15 การสร้างเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
16 การพัฒนาระบบการเสริมพลังอำนาจการถ่ายโอนความรู้ในคณะแพทยศาสตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งความชาญฉลาด
ปี พ.ศ. 2554
17 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
18 การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
19 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
20 การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2553
21 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
22 การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์
23 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการคิดตามแนวคิดจิตทั้ง 5 ของการ์ดเนอร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล
24 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
25 การพัฒนายุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพครู สำหรับคณะครุศาสตร์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
26 การนำเสนอแบบและกลยุทธ์การพัฒนาสันติพิสัยของนิสิตนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต
27 การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก
28 การนำเสนอแบบและกลยุทธ์การพัฒนนาสันติพิสัยของนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2552
29 วิวัฒนาการบทบาทมิชชันนารีต่อการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
30 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
31 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดการจัดการความรู้
32 วิวัฒนาการบทบาทมิชชันนารี ต่อการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา
33 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
34 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามแนวคิดการจัดการความรู้
ปี พ.ศ. 2551
35 การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะปราชญ์ภูมิปัญญาไทยในฐานะผู้สอนระดับอุดมศึกษา
36 การเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2550
37 อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทย : รายงานผลการวิจัย
38 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนในการเปลี่ยนผ่านด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน
39 การศึกษาวิวัฒนาการภารกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาไทย (พุทธศักราช 2459-2549)
40 รูปแบบการจัดการทรัพยากรการเงินสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
41 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการอุดมศึกษาเพื่อนำเสนอแนวทางเชิงนโยบาย การวิจัยทางการอุดมศึกษา
42 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู
43 การพัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัดที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2549
44 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
45 ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
46 การพัฒนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบผสานสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
47 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมครูฝึกสอนดนตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
48 การสืบสอบสไตล์การเป็นผู้นำและสไตล์การบริหารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีผลต่อคณาจารย์และนักศึกษา
49 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ปี พ.ศ. 2548
50 การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
51 รูปแบบและกลยุทธ์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย
52 การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การบริหารคุณภาพ สำหรับกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน
53 การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบนำตนเอง และการใฝ่รู้ของผู้เรียน
ปี พ.ศ. 2544
54 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2543
55 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้แผนผังทางปัญญา เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2542
56 แบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามรูปแบบของเฟลเดอร์และโซโลแมน
57 การศึกษาทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนานักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2540
58 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย