ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 6
2 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 5
3 อรสา ภาววิมล 5
4 สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 5
5 กนกวรรณ เลื่อยคลัง 5
6 วราภรณ์ บวรศิริ 4
7 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 3
8 ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 3
9 ศิระ อุดมรัตน์ 2
10 ศิริเดช สุชีวะ 2
11 ลักษมณ สมานสินธุ์ 2
12 กาญจนา เกียรติกานนท์ 2
13 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
14 เพ็ญพรรณ ขจรศิลป์ 2
15 พูนพิศ อมาตยกุล 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
17 วฤษาย์ เลิศศิริ 1
18 นิภาภรณ์ คำเจริญ 1
19 สยาม ค้าสุวรรณ 1
20 รัฐพันธ์ กาญจนรังสรรค์ 1
21 บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 1
22 คณิต เขียววิชัย 1
23 กฤษณะ บุหลัน 1
24 สุธิดา พลชำนิ 1
25 จิรสิทธิ์ เมฆวิชัย 1
26 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 1
27 สนอง จำนิล 1
28 ชินภัทร ภูมิรัตน 1
29 ปรเมศวร์ บุญยืน 1
30 กาญจนา พันธ์โยธี 1
31 ธนีนาฏ ณ สุนทร 1
32 นิดา วุฒิวัย 1
33 อุทัย บุญประเสริฐ 1
34 ประภาวัลย์ แพร่วานิชย์ 1
35 กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์ 1
36 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
37 ศิริพงศ์ รักใหม่ 1
38 ศักดิ์ชาย เพชรช่วย 1
39 รุ้งเพชร สงวนพงษ์ 1
40 ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง 1
41 เทื้อน ทองแก้ว 1
42 พรชุลี อาชวบำรุง 1
43 นกุล โสตถิพันธุ์ 1
44 พรชัย ทองเจือ 1
45 ธัญรัด จันทร์ปลั่ง 1
46 ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง 1
47 สิริภักตร์ ศิริโท 1
48 สุนีย์ จุไรสินธุ์ 1
49 ศิลปชัย กงตาล 1
50 อรุณี โคตรสมบัติ 1
51 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
52 พิษณุ กันแตง 1
53 ณรงค์ อุ้ยนอง 1
54 ศันสนีย์ จันทร์สถิตย์พร 1
55 ศุนิสา ทดลา 1
56 จินตนา สายทองคำ 1
57 วิเศษ ชิณวงศ์ 1
58 ปองสิน วิเศษศิริ 1
59 ศกลวรรณ พาเรือง 1
60 จอย ทองกล่อมสี 1
61 นพลักษณ์ หนักแน่น 1
62 วรวรรณ ศรีตะลานุกค์ 1
63 อโนทัย แทนสวัสดิ์ 1
64 พิชญ์ รัตนเพียร 1
65 สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม 1
66 สุมิตตา สว่างทุกข์ 1
67 เกษสุนีย์ บำรุงจิตต์ 1
68 สมสุข ธีระพิจิตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2557 3
3 2556 2
4 2555 5
5 2554 4
6 2553 10
7 2552 6
8 2551 3
9 2550 7
10 2549 6
11 2548 1
12 2545 3
13 2544 1
14 2543 1
15 2542 2
16 2540 3
17 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การนำเสนอแผนที่นำทางสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
2 การนำเสนอแผนที่นำทางสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
3 การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
4 การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงบูรณาการตามแนวคิดการบริหารจัดการชั้นสูงและระบบประกันคุณภาพสมบูรณ์แบบสำหรับสถาบันอุดมศึกษารัฐ
5 พัฒนาการและแนวโน้มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
6 อนาคตภาพการผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2557
7 การนำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการทางการเรียนรู้กับการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8 การจัดการความรู้ทักษะดนตรีไทย : กรณีศึกษาระนาดเอก
9 การพัฒนาต้นแบบและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยกีฬาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
10 การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย
11 อนาคตภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2555
12 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล
13 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต ระหว่าง พ.ศ.2555-2564
14 การสร้างขุมความรู้ ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล ตามแนวคิดการจัดการความรู้ ในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
15 การสร้างเสริมความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาไทย
16 การพัฒนาระบบการเสริมพลังอำนาจการถ่ายโอนความรู้ในคณะแพทยศาสตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งความชาญฉลาด
ปี พ.ศ. 2554
17 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
18 การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
19 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
20 การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2553
21 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
22 การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์
23 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการคิดตามแนวคิดจิตทั้ง 5 ของการ์ดเนอร์สำหรับนักศึกษาพยาบาล
24 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
25 พัฒนาการและแนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
26 การพัฒนายุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพครู สำหรับคณะครุศาสตร์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
27 การนำเสนอแบบและกลยุทธ์การพัฒนาสันติพิสัยของนิสิตนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต
28 การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก
29 การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก
30 การนำเสนอแบบและกลยุทธ์การพัฒนนาสันติพิสัยของนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2552
31 วิวัฒนาการบทบาทมิชชันนารีต่อการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
32 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
33 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดการจัดการความรู้
34 วิวัฒนาการบทบาทมิชชันนารี ต่อการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา
35 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
36 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามแนวคิดการจัดการความรู้
ปี พ.ศ. 2551
37 อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทย
38 การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะปราชญ์ภูมิปัญญาไทยในฐานะผู้สอนระดับอุดมศึกษา
39 การเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2550
40 อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทย : รายงานผลการวิจัย
41 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนในการเปลี่ยนผ่านด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน
42 การศึกษาวิวัฒนาการภารกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาไทย (พุทธศักราช 2459-2549)
43 รูปแบบการจัดการทรัพยากรการเงินสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
44 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการอุดมศึกษาเพื่อนำเสนอแนวทางเชิงนโยบาย การวิจัยทางการอุดมศึกษา
45 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู
46 การพัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัดที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2549
47 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
48 ยุทธศาสตร์การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
49 การพัฒนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบผสานสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
50 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมครูฝึกสอนดนตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
51 การสืบสอบสไตล์การเป็นผู้นำและสไตล์การบริหารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีผลต่อคณาจารย์และนักศึกษา
52 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ปี พ.ศ. 2548
53 การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
54 รูปแบบและกลยุทธ์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย
55 การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การบริหารคุณภาพ สำหรับกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน
56 การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบนำตนเอง และการใฝ่รู้ของผู้เรียน
ปี พ.ศ. 2544
57 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2543
58 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้แผนผังทางปัญญา เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2542
59 แบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามรูปแบบของเฟลเดอร์และโซโลแมน
60 การศึกษาทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนานักศึกษาสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2540
61 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63 การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
64 อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทย
65 พัฒนาการและแนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย