ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การบูรณาการการบำบัดน้ำเสียร่วมกับการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ด้วยกระบวนการหมักร่วมแบบไร้อากาศ
ปี พ.ศ. 2558
2 การปนเปื้อนของ Escherichia coli ที่ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะในน้ำทิ้งจากฟาร์มและการกระจายสู่สิ่งแวดล้อม
3 การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการหมักร่วมแบบไร้อากาศ
ปี พ.ศ. 2557
4 การบำบัดและใช้น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในการผลิตแหนแดง
ปี พ.ศ. 2556
5 ผลของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อสังคมของแพลงก์ตอน และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในรอบวัน
6 การบำบัดและใช้น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในการผลิตแหนแดง
7 การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรด้วยระบบบึงประดิษฐ์ร่วมกับการผลผลิตหญ้าอาหารสัตว์และพืชพลังงาน
ปี พ.ศ. 2554
8 ผลของระยะกักพักต่อการลดเหล็กในน้ำบาดาลบ่อตื้นด้วยระบบบึงประดิษฐ์
9 ผลของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อสังคมของแพลงก์ตอน และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในรอบวัน
10 การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยหญ้าอาหารสัตว์ในระบบบึงประดิษฐ์ประเภทน้ำไหลใต้ดินในแนวดิ่ง
11 การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยหญ้าอาหารสัตว์ในระบบบึงประดิษฐ์ ประเภทน้ำไหลใต้ผิวในแนวดิ่ง
ปี พ.ศ. 2553
12 การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยหญ้าอาหารสัตว์ในระบบบึงประดิษฐ์ประเภทน้ำไหลใต้ดินในแนวดิ่ง
13 การลดปริมาณเหล็กในน้ำบาดาลบ่อตื้นด้วยระบบบึงประดิษฐ์
14 ผลของขนาดพื้นที่เลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพน้ำของแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
15 การบำบัดและใช้น้ำเสียชุมชนในการผลิตหญ้าอาหารสัตว์
16 การบำบัดและใช้น้ำเสียชุมชนในการผลิตหญ้าอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2551
17 ผลของระยะกักพักต่อากรลดเหล็กในน้ำบาดาลบ่อตื้นด้วยระบบบึงประดิษฐ์
18 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา
ปี พ.ศ. 2549
19 การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมที่แตกต่าง
20 การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
ปี พ.ศ. 2540
21 บทบาทของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินต่อ ปริมาณธาตุอาหารในน้ำท่าของการบริหารลุ่มน้ำตัวอย่าง (แม่แตง, เชิญ และคลองยัน)