ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเปรียบเทียบแบบแผน DNA methylation ระหว่างรกและเลือดที่แตกต่างกันในอัลลีล Southeast Asian deletion ของยีนอัลฟาโกลบิน
ปี พ.ศ. 2555
2 ความชุกของ แอลฟา+ -ธาลัสซีเมีย โดยวิธีเรียลไทม์พีซีอาร์
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษารูปแบบจีโนไทป์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ที่มีการระบาดในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2547-2548
4 การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC
5 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน non-structural1 ในไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโปรตีน Non-strutural 1 ในไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แยกได้ในประเทศไทย
7 การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC
8 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลก
9 การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2550
10 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง
11 การศึกษาวัคซีนเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย
12 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษายีนของฮีโมโกลบินอีในผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบินอีเบต้าศูนย์ธาลัสซีเมีย