ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธิพา จันทวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 9
3 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 9
4 รมณี สงวนดีกุล 8
5 อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ 8
6 วรภา คงเป็นสุข 7
7 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 6
8 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 5
9 ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล 5
10 สุเมธ ตันตระเธียร 5
11 นินนาท ชินประหัษฐ์ 4
12 จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร 3
13 กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ 3
14 สุวรรณา สุภิมารส 3
15 มาลัยวรรณ อารยะสกุล 2
16 สิรินันท์ ผลแก้ว 2
17 ชัยณรงค์ คันธพนิต 2
18 กัลยา เลาหสงคราม 2
19 เกษม นันทชัย 2
20 อุชุกร พฤกษ์พงศ์รัตน์ 2
21 โสมพรรษ์ พูลผล 2
22 สุชาดา จูอนุวัฒนกุล 1
23 วรินทร ชวศิริ 1
24 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 1
25 พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ 1
26 ลักษณา ดูบาส 1
27 อภิชาติ อิ่มยิ้ม 1
28 ไพโรจน์ นิรันพรพุทธา 1
29 ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล. 1
30 ธนจันทร์ มหาวนิช 1
31 เฟื่องฟ้า อุ่นอบ 1
32 วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ 1
33 เพ็ญศิริ ธำรงลักษณ์ 1
34 ธัญญวัฒน์ รุ่งทิวาสุวรรณ 1
35 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 1
36 ธนกร โรจนกร 1
37 พาสวดี ประทีปะเสน 1
38 อาภัสรา สุขเจริญศักดิ์กุล 1
39 ทัศนีย์ สุพจนาพรชัย 1
40 สุทธิสักดิ์ สุขในศิลป์ 1
41 วรรณา ธรรมรุจิกุล 1
42 พนมรักษ์ ผดุงกุล 1
43 พัชรินทร์ จิตรเอื้อใจสุข 1
44 พัชรินทร์ ตันตระโกศล 1
45 อุมาพร มีลือสาร 1
46 ดวงกมล ชัชชวลิตสกุล 1
47 ณรงค์ นิยมวิทย์ 1
48 ธเนศ แก้วกำเนิด 1
49 จิราวรรณ แย้มประยูร 1
50 เกสรี เอื้อสุนทร 1
51 สุภาพร โชคณาโรจน์วงศ์ 1
52 นฤมล แสงทอง 1
53 ดวงใจ ทิระบาล 1
54 ดวงฤทัย กฤษทวี 1
55 นิตยา กอบกัยกิจ 1
56 ปรทิพย์ เกียรติกังวาฬไกล 1
57 ประภาศรี หวังชนะ 1
58 วัลลีย์ ชาญสุขสุรโชติ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
60 ภาราได พืชสะกะ 1
61 พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า 1
62 นิภาพร เส็งคำปาน 1
63 พนิดา รัตนปิติกรณ์ 1
64 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 1
65 ปริยา ถนัดอักษร, 2519- 1
66 อนุวัตร แจ้งชัด 1
67 ทานตะวัน พิรักษ์ 1
68 สุภาวรรณ ตรงธรรมกิจ, 2516- 1
69 ชิดพงศ์ ประดิษฐ์สุวรรณ 1
70 จารุวรรณ พัฒนอริยางกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 1
3 2549 3
4 2547 1
5 2546 4
6 2545 1
7 2544 3
8 2543 1
9 2541 1
10 2540 2
11 2539 1
12 2538 4
13 2536 2
14 2535 3
15 2534 1
16 2533 1
17 2532 3
18 2531 1
19 2530 3
20 2529 2
21 2528 1
22 2525 1
23 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซาน และสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซาน เป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ
ปี พ.ศ. 2551
2 ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2549
3 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
4 อายุการเก็บกะทิและแกงเขียวหวานกุ้งแช่เยือกแข็ง
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชุบจากถั่วมะแฮะ Cajanus cajan Millsp
ปี พ.ศ. 2547
6 การสำรวจ คุณภาพ ปริมาณ รูปแบบการใช้ กำหนดกฎเกณฑ์คุณภาพและชนิดของผลิตภัณฑ์ สำหรับเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง (MDCM) ที่ผลิตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
7 การพัฒนาสารผสมฟอสเฟตสำหรับแฮมและไส้กรอกอิมัลชั่น
8 การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง
9 การสำรวจคุณภาพ ปริมาณ รูปแบบการใช้กำหนดเกณฑ์คุณภาพและชนิดของผลิตภัณฑ์ สำหรับเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง (MDCM) ที่ผลิตในประเทศไทย
10 การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จากเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง
ปี พ.ศ. 2545
11 การผลิตน้ำกระท้อน Sandoricum indicum Cav. เข้มข้นและน้ำกระท้อนเสริมแคลเซียมและวิตามินดี
ปี พ.ศ. 2544
12 การลดการดูดกลืนน้ำมันในผลิตภัณฑ์ปลาขึ้นรูปแช่เยือกแข็งด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพ
13 ผลของความชื้น ทรีฮาโลสและพอลีเมอร์ชีวภาพต่อการดูดกลืนน้ำมันในแบบจำลอง
14 ผลของพอลิเมอร์ชีวภาพต่อปริมาณเบนโซ (เอ) ไพรีนในปลารมควัน
ปี พ.ศ. 2543
15 การผลิตและอายุการเก็บปลาผงเพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดเจล
ปี พ.ศ. 2541
16 การพัฒนาฟิล์มเคลือบบริโภคได้ชนิดฟิล์มประกอบสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ปลาเส้น
ปี พ.ศ. 2540
17 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องเพื่อใช้ในซอสไก่ชนิดข้น
18 การเสริมรำสกัดในแป้งชุบทอด
ปี พ.ศ. 2539
19 การผลิตอาหารเช้าธัญชาติเสริมเส้นใยอาหารจากรำสกัด
ปี พ.ศ. 2538
20 การผลิตไส้กรอกอิมัลชันจากปลาสวายและปลานิล
21 การทดแทนไขมันหมูในไส้กรอกอิมัลชัน ด้วยน้ำมันไม่อิ่มตัวสูงโอเมก้า-3
22 การสกัดโอลีโอเรซินส์จากกระเทียม เพื่อเตรียมเครื่องเทศผงชนิดดิสเพอร์ส
23 เครื่องดื่มจากน้ำผัก-ผลไม้ผสมนมผึ้ง
ปี พ.ศ. 2536
24 การผลิตพลาสมาผงเพื่อใช้กับไส้กรอกเวียนนา
25 การผลิตเนื้อโคขึ้นรูป
ปี พ.ศ. 2535
26 การผลิตอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยรุ่น
27 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาทูน่า เพื่อใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร
28 การผลิตอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) โดยใช้เอ็กซทรูชั่นคุกเกอร์
ปี พ.ศ. 2534
29 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเลือดเพื่อใช้ในอาหารสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2533
30 การผลิตอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2532
31 การแปลงเนื้อสัมผัสของโปรตีนถั่วเหลือง โดยวิธีแช่แข็งเพื่อผลิตเนื้อเทียม
32 การผลิตขนมปังจากแป้งข้าวเจ้า
33 การพัฒนากระบวนการผลิตและอายุการเก็บปลาสวายรมควัน (Pangasius sutchi)
ปี พ.ศ. 2531
34 ผลของไนไตรท์ต่อ Clostridium sporogenes+ (ATCC 7955, PA 3679) ในผลิตภัณฑ์แฮมบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2530
35 การใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองบางชนิดในการผลิตไส้กรอก
36 การปรับปรุงกรรมวิธีผลิตและอายุการเก็บของแคบหมู
37 การเก็บรักษา และการใช้เนื้อปลาที่แยกกระดูกแล้วด้วยเครื่อง ในการผลิตลูกชิ้น
ปี พ.ศ. 2529
38 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาหมึกกระดอง
39 ผลของความสดของเคย ปริมาณเกลือและระดับความชื้นต่อคุณภาพของกะปิ
ปี พ.ศ. 2528
40 การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของผลไม้เพื่อการส่งออก : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2525
41 การผลิตน้ำมันปรุงอาหารคุณภาพสูงจากไขมันไก่