ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธิพา จันทวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 9
3 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 9
4 รมณี สงวนดีกุล 8
5 อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ 8
6 วรภา คงเป็นสุข 7
7 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 6
8 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 5
9 ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล 5
10 สุเมธ ตันตระเธียร 5
11 นินนาท ชินประหัษฐ์ 4
12 สุวรรณา สุภิมารส 3
13 จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร 3
14 กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ 3
15 มาลัยวรรณ อารยะสกุล 2
16 สิรินันท์ ผลแก้ว 2
17 ชัยณรงค์ คันธพนิต 2
18 กัลยา เลาหสงคราม 2
19 เกษม นันทชัย 2
20 อุชุกร พฤกษ์พงศ์รัตน์ 2
21 โสมพรรษ์ พูลผล 2
22 ณรงค์ นิยมวิทย์ 1
23 จิราวรรณ แย้มประยูร 1
24 สุภาพร โชคณาโรจน์วงศ์ 1
25 ธเนศ แก้วกำเนิด 1
26 เกสรี เอื้อสุนทร 1
27 ดวงใจ ทิระบาล 1
28 วัลลีย์ ชาญสุขสุรโชติ 1
29 นิตยา กอบกัยกิจ 1
30 ปรทิพย์ เกียรติกังวาฬไกล 1
31 ประภาศรี หวังชนะ 1
32 นฤมล แสงทอง 1
33 นิภาพร เส็งคำปาน 1
34 ภาราได พืชสะกะ 1
35 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 1
36 พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า 1
37 ดวงฤทัย กฤษทวี 1
38 พนิดา รัตนปิติกรณ์ 1
39 ปริยา ถนัดอักษร, 2519- 1
40 ชิดพงศ์ ประดิษฐ์สุวรรณ 1
41 ดวงกมล ชัชชวลิตสกุล 1
42 อนุวัตร แจ้งชัด 1
43 ทานตะวัน พิรักษ์ 1
44 สุภาวรรณ ตรงธรรมกิจ, 2516- 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
46 อุมาพร มีลือสาร 1
47 พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ 1
48 วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์ 1
49 สุชาดา จูอนุวัฒนกุล 1
50 วรินทร ชวศิริ 1
51 ลักษณา ดูบาส 1
52 อภิชาติ อิ่มยิ้ม 1
53 เฟื่องฟ้า อุ่นอบ 1
54 จารุวรรณ พัฒนอริยางกูล 1
55 พาสวดี ประทีปะเสน 1
56 ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล. 1
57 ธนจันทร์ มหาวนิช 1
58 พุทธรักษา วรานุศุภากุล 1
59 ไพโรจน์ นิรันพรพุทธา 1
60 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 1
61 ธัญญวัฒน์ รุ่งทิวาสุวรรณ 1
62 ธนกร โรจนกร 1
63 เพ็ญศิริ ธำรงลักษณ์ 1
64 ทัศนีย์ สุพจนาพรชัย 1
65 สุทธิสักดิ์ สุขในศิลป์ 1
66 วรรณา ธรรมรุจิกุล 1
67 พนมรักษ์ ผดุงกุล 1
68 พัชรินทร์ จิตรเอื้อใจสุข 1
69 พัชรินทร์ ตันตระโกศล 1
70 อาภัสรา สุขเจริญศักดิ์กุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 4
3 2551 1
4 2550 3
5 2549 3
6 2548 1
7 2547 1
8 2546 4
9 2545 1
10 2544 3
11 2543 1
12 2541 2
13 2540 2
14 2539 1
15 2538 4
16 2536 2
17 2535 4
18 2534 1
19 2533 2
20 2532 4
21 2531 2
22 2530 3
23 2529 2
24 2528 1
25 2525 1
26 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซาน และสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซาน เป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของจังหวัดน่านใน โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน
3 การพัฒนาอุปกรณ์แยกดินและทรายออกจากสาหร่ายไก
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชุบจากถั่วมะแฮะ Cajanus cajan Millsp
ปี พ.ศ. 2551
6 ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และการดัดแปรทางเคมีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรของจังหวัดน่าน ภายใต้ โครงการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาอุปกรณ์แยกดินและทรายออกจากสาหร่ายไก
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชุบจากถั่วมะแฮะ Cajanus cajan Millsp
ปี พ.ศ. 2549
10 โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดน่าน ในโครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
11 อายุการเก็บกะทิและแกงเขียวหวานกุ้งแช่เยือกแข็ง
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชุบจากถั่วมะแฮะ Cajanus cajan Millsp
ปี พ.ศ. 2548
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของจังหวัดน่านใน โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2547
14 การสำรวจ คุณภาพ ปริมาณ รูปแบบการใช้ กำหนดกฎเกณฑ์คุณภาพและชนิดของผลิตภัณฑ์ สำหรับเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง (MDCM) ที่ผลิตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
15 การพัฒนาสารผสมฟอสเฟตสำหรับแฮมและไส้กรอกอิมัลชั่น
16 การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง
17 การสำรวจคุณภาพ ปริมาณ รูปแบบการใช้กำหนดเกณฑ์คุณภาพและชนิดของผลิตภัณฑ์ สำหรับเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง (MDCM) ที่ผลิตในประเทศไทย
18 การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จากเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง
ปี พ.ศ. 2545
19 การผลิตน้ำกระท้อน Sandoricum indicum Cav. เข้มข้นและน้ำกระท้อนเสริมแคลเซียมและวิตามินดี
ปี พ.ศ. 2544
20 การลดการดูดกลืนน้ำมันในผลิตภัณฑ์ปลาขึ้นรูปแช่เยือกแข็งด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพ
21 ผลของความชื้น ทรีฮาโลสและพอลีเมอร์ชีวภาพต่อการดูดกลืนน้ำมันในแบบจำลอง
22 ผลของพอลิเมอร์ชีวภาพต่อปริมาณเบนโซ (เอ) ไพรีนในปลารมควัน
ปี พ.ศ. 2543
23 การผลิตและอายุการเก็บปลาผงเพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดเจล
ปี พ.ศ. 2541
24 การพัฒนาฟิล์มเคลือบบริโภคได้ชนิดฟิล์มประกอบสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ปลาเส้น
25 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสุกร
ปี พ.ศ. 2540
26 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องเพื่อใช้ในซอสไก่ชนิดข้น
27 การเสริมรำสกัดในแป้งชุบทอด
ปี พ.ศ. 2539
28 การผลิตอาหารเช้าธัญชาติเสริมเส้นใยอาหารจากรำสกัด
ปี พ.ศ. 2538
29 การผลิตไส้กรอกอิมัลชันจากปลาสวายและปลานิล
30 การทดแทนไขมันหมูในไส้กรอกอิมัลชัน ด้วยน้ำมันไม่อิ่มตัวสูงโอเมก้า-3
31 การสกัดโอลีโอเรซินส์จากกระเทียม เพื่อเตรียมเครื่องเทศผงชนิดดิสเพอร์ส
32 เครื่องดื่มจากน้ำผัก-ผลไม้ผสมนมผึ้ง
ปี พ.ศ. 2536
33 การผลิตพลาสมาผงเพื่อใช้กับไส้กรอกเวียนนา
34 การผลิตเนื้อโคขึ้นรูป
ปี พ.ศ. 2535
35 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ จากสุกร : การผลิต สตู ซุปและแฮมอัดบรรจุกระป๋อง
36 การผลิตอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยรุ่น
37 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาทูน่า เพื่อใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร
38 การผลิตอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) โดยใช้เอ็กซทรูชั่นคุกเกอร์
ปี พ.ศ. 2534
39 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเลือดเพื่อใช้ในอาหารสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2533
40 การศึกษาคุณภาพที่เกี่ยวกับการบรรจุการเก็บ และกรรมวิธีแปรรูปปลาหมึกกระดอง
41 การผลิตอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2532
42 การผลิตปลาหมึกป่นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบอาหารกุ้ง
43 การแปลงเนื้อสัมผัสของโปรตีนถั่วเหลือง โดยวิธีแช่แข็งเพื่อผลิตเนื้อเทียม
44 การผลิตขนมปังจากแป้งข้าวเจ้า
45 การพัฒนากระบวนการผลิตและอายุการเก็บปลาสวายรมควัน (Pangasius sutchi)
ปี พ.ศ. 2531
46 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสุกร
47 ผลของไนไตรท์ต่อ Clostridium sporogenes+ (ATCC 7955, PA 3679) ในผลิตภัณฑ์แฮมบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2530
48 การใช้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองบางชนิดในการผลิตไส้กรอก
49 การปรับปรุงกรรมวิธีผลิตและอายุการเก็บของแคบหมู
50 การเก็บรักษา และการใช้เนื้อปลาที่แยกกระดูกแล้วด้วยเครื่อง ในการผลิตลูกชิ้น
ปี พ.ศ. 2529
51 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาหมึกกระดอง
52 ผลของความสดของเคย ปริมาณเกลือและระดับความชื้นต่อคุณภาพของกะปิ
ปี พ.ศ. 2528
53 การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของผลไม้เพื่อการส่งออก : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2525
54 การผลิตน้ำมันปรุงอาหารคุณภาพสูงจากไขมันไก่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
55 การผลิตปลาหมึกป่นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบอาหารกุ้ง
56 การศึกษาคุณภาพที่เกี่ยวกับการบรรจุการเก็บ และกรรมวิธีแปรรูปปลาหมึกกระดอง
57 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ จากสุกร : การผลิต สตู ซุปและแฮมอัดบรรจุกระป๋อง