ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธิตรา กมล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
2 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 1)
3 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี [ระยะที่ 1]
4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและผลของรังสีแกมมาและโคลซิซิน ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของกระเจียวขาว (Curcuma parviflora Wall.)
ปี พ.ศ. 2552
5 การสำรวจพรรณไม้วงศ์ขิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ระยะที่ 1)
6 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาว ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2550
7 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
9 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในพืชกระเจียวขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ