ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธณีย์ วิหคโต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าเกาะช้าง รีโซเทล จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2551
2 ผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชา สถิติและวิจัยทางธุรกิจสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มรภ.พระนคร
4 ส่วนประสมทางการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโมบาย ตามทัศนะของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี
5 การตัดสินใจใช้สถานบริการรับจัดเลี้ยงของผู้บริโภคในร้านอาหารสวนทิพย์
6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดบริการกับความพึงพอใจ ของผู้โดยสารต่อการให้การบริการเครื่องดื่มบนสายการบิน ของ บริษัท การบินไทย จำกัด [มหาชน]
7 ทัศนะของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวาน ตรา KU Food ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 การตลาดเพื่อสังคมตามทัศนะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
9 การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และตกแต่งบ้านโฮมโปร สาขาประชาชื่น
10 การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของผู้บริโภค บริษัท อาร์ค โพรดักส์ จำกัด
ปี พ.ศ. 2550
11 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มรภ.พระนคร
ปี พ.ศ. 2518
12 การวิเคราะห์มาตรฐานการให้อันดับคะแนน ของอาจารย์วิทยาลัยครูอุบลราชธานี