ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัทยา สายหู
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พัทยา สายหู
- ปิยะดา ไชยศรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 ศิริพร เวชโช 2
3 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 2
4 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 2
5 เลิศพร ภาระสกุล 1
6 นันทา วิศิษฎ์โสภา 1
7 สุริยา วีรวงศ์ 1
8 กอบกุล ภู่ธราภรณ์ 1
9 จุลลา งอนรถ 1
10 สุภา ปานเจริญ 1
11 มรรยาท กิจสุวรรณ 1
12 ประอรรัตน์ บูรณมาตร์ 1
13 เพาวิภา ภมรสถิตย์ 1
14 สุจิรา ประยูรพิทักษ์ 1
15 กาญจนา ประสงค์เงิน 1
16 ไฉไลฤดี เจริญภักดี 1
17 ประกิจ ประจนปัจจนึก 1
18 นิตยา บุญทวี 1
19 สุดสวาท ดิศโรจน์ 1
20 พรรณนิภา วุฒิการณ์ 1
21 ขวัญดี รักพงศ์ 1
22 ประกอบ คุปรัตน์ 1
23 ประเสริฐ จริยานุกูล 1
24 รุ่งพันธุ์ เฮงรัศมี 1
25 ดำรงค์ ฐานดี 1
26 เฌอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์ 1
27 สิริณภรณ์ เชฏฐากุล 1
28 สันทัด เสริมศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2536 1
3 2531 1
4 2529 1
5 2528 1
6 2527 1
7 2523 1
8 2522 1
9 2520 4
10 2518 2
11 2517 3
12 2516 2
13 2515 1
14 2514 1
15 2513 1
16 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 พฤติกรรมจิตอาสาและปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2536
2 การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การในการบริหารสถาบัน ของวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2531
3 ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของสตรี ในภาคเกษตรกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสตรี
ปี พ.ศ. 2529
4 การควบคุมทางสังคมในระดับครอบครัวชนบทภาคเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2528
5 ความสัมพันธ์ระหว่างละครโทรทัศน์กับสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2527
6 การศึกษาเรื่องสั้นไทยที่เสนอปัญหาสังคมชนบทอีสาน : 2501-2525
ปี พ.ศ. 2523
7 วิเคราะห์บทละครประวัติศาสตร์ของหลวงวิจิตรวาทการ
ปี พ.ศ. 2522
8 การเลื่อนชั้นทางสังคมของนักเรียนไทยที่ได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษา ณ ต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7
ปี พ.ศ. 2520
9 การพัฒนาความคิดนามธรรมและการตัดสินคุณค่าศีลธรรม : การศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
10 พัฒนาการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย พ.ศ. 2435-2475 (ค.ศ. 1892-1932)
11 พฤติกรรมตามบทบาททางเครือญาติในครอบครัว ในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร
12 การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางสังคมของชาวเขาเผ่าเย้า บ้านผาเดื่อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2518
13 ขอบข่ายตลาดในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14 ลักษณะการรับของใหม่ในหมู่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2517
15 การเปรียบเทียบคุณค่าในด้านการศึกษาและคุณค่าในด้านการเลือกอาชีพ ระหว่างประชากรพุทธกับคาทอลิก
16 การศึกษางานสงเคราะห์ชาวเขาของกรมประชาสงเคราะห์ ระหว่างปี 2509-2516
17 "ลักษณะสมัยใหม่": การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนหมู่บ้าน กับชุมชนเมือง ภายในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2516
18 ทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือนในชนบทต่อการย้ายถิ่นของเด็กหนุ่มสาว เข้าสู่เขตเมือง
19 การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
ปี พ.ศ. 2515
20 อาชีพที่มิใช่การเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2514
21 ลักษณะการถือครองที่ดินและแบบแผนการสืบมรดก ในเขตชนบท
ปี พ.ศ. 2513
22 กำเนิดและความเป็นมาของลัทธิชาตินิยมในประเทศไทย