ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัทธรา ลีฬหวรงค์
หน่วยงาน Central Queensland University, Australia
และรู้จักในชื่อของ
- Lawrence, Peter, 1962-
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 10
2 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 9
3 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 5
4 รุ่งนภา คำผาง 5
5 ทรงยศ พิลาสันต์ 4
6 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 4
7 รักมณี บุตรชน 3
8 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 3
9 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 3
10 มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ 3
11 มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ 2
12 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 2
13 ปรียานุช ดีบุกคำ 2
14 Pattara Leelahavarong 2
15 Yot Teerawattananon 2
16 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
17 สุรชัย โกติรัมย์ 1
18 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
19 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
20 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
21 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
22 Varit Chantarastapornchit 1
23 นริสา ตัณฑัยย์ 1
24 Pitsaphun Werayingyong 1
25 วรัญญา รัตนวิภาพงศ์ 1
26 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 1
27 สุรเดช หงส์อิง 1
28 Narisa Tantai 1
29 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 1
30 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
31 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
32 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
33 ไม่มีข้อมูล 1
34 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
35 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 1
36 นคร เปรมศรี 1
37 เฉวตสรร นามวาท 1
38 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 1
39 Zelmer, Amy E. 1
40 Douglas, James. 1
41 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
42 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 3
3 2554 4
4 2553 2
5 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
2 ต้นทุนประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประชากรในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4 ประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสองแห่งในกรุงเทพมหานคร
5 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2554
6 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
7 การศึกษาต้นทุนดำเนินงานแผนหลักของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
8 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
9 การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: จากผลการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วยสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2553
10 การประเมินความคุ้มค่าของการนำวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีPrime-Boost (ALVAC-HIV ® และ AIDSVAX B/E®) มาใช้ในประชากรไทย
11 A piss in the ocean Cameron Borg : a ripple in the mainstream
ปี พ.ศ. 2537
12 Production and use of videotapes for post-graduate teaching : some questions