ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ ภิรมย์คำ 10
2 ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ 6
3 จิราภรณ์ กาแก้ว 5
4 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 3
5 ชูเกียรติ รักซ้อน 2
6 กุลธิดา นุกูลธรรม 2
7 ทัศตริน วรรณเกตุศิริ 2
8 สคาร ทีจันทึก 2
9 ดร.นภาพร ยอดสิน 2
10 รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง 2
11 ดำรงค์ ศรีพระราม 2
12 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
13 วราภา มหากาญจนกุล 1
14 ธงชัย มาลา 1
15 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
16 ศศิมนัส อุณจักร์ 1
17 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
18 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
19 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
20 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
21 วารุณี วารัญญานนท์ 1
22 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
23 สิริกุล วะสี 1
24 สิริกร กาญจนสุนทร 1
25 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
26 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
27 อรนัดดา ชิณศรี 1
28 อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง 1
29 ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ 1
30 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
31 นิติ ชูเชิด 1
32 ปาริชาติ พรมโชติ 1
33 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
34 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
35 สาโรช โศภีรักข์ 1
36 เรณุมาศ มาอุ่น 1
37 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
38 บัญชา ขวัญยืน 1
39 ธนภณ พันธเสน 1
40 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
41 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
42 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
43 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
44 สุมิตร สุวรรณ 1
45 นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง 1
46 ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 1
47 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
48 เจษฎา แก้วกัลยา 1
49 สุพิตร สมาหิโต 1
50 รัชด ชมภูนิช 1
51 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
52 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
53 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
54 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
55 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
56 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
57 ชัชรี นฤทุม 1
58 สันติ ทองพำนัก 1
59 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
60 มยุรี ถนอมสุข 1
61 สาคร ชินวงค์ 1
62 นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 8
3 2554 5
4 2553 1
5 2550 2
6 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2555
3 กลวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการนำแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
4 การถอดรูปแบบการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแบบอย่าง
5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้
6 การพัฒนาคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวางแผนชุมชน
7 การพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพชีวิตของชุมชน
8 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
11 การพัฒนารูปแบบการถอดความรู้ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
12 การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมของครูในเขตภาคกลางตะวันตก
13 การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก
14 ศึกษาสภาวการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
15 ศึกษาสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจากข้อมูลทุติยภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
16 การพัฒนารูปแบบการรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยไคลมาโตเทอราปี ศึกษาเฉพาะกรณี ชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
18 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 แก้ไขชื่อโครงการ