ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัตธนี วินิจจะกูล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พัตธนี วินิจจะกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Participatory Action Research on the Holistic Care Model for the Elderly
ปี พ.ศ. 2552
2 แผนงานวิจัยอาหารโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพของเด็กไทย ประกอบด้วย 2 โครงการ 1. การศึกษาสถานการณ์ด้านคุณภาพ แบบแผนอาหารและการพัฒนาคุณภาพอาหารของเด็กทารกและก่อนวัยเรียนอย่างครบวงจร 2. การจัดทำแนวทางการบริโภคและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมที่มีคุณค่
3 ผลของการเสริมสารอาหารมหโภชนาการและจุลโภชนาการเพื่อปรับปรุงภาวะโภชนาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต่อต้านไวรัส
ปี พ.ศ. 2551
4 แผนงานวิจัยอาหารโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพของเด็กไทย
ปี พ.ศ. 2544
5 การวิจัยนำร่องเพื่อขยายผลรูปแบบกระจายนมที่เหมาะสมในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2543
6 การวิจัยนำร่องเพื่อขยายผลรูปแบบกระจายนมที่เหมาะสมในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2542
7 การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก