ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนา อนุรักษ์พงศธร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ตุลวิทย์ สถาปนจารุ 12
2 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 9
3 ปฬาณี ฐิติวัฒนา 6
4 จุฬารัตน์ วัฒนะ 5
5 รพี ดอกไม้เทศ 5
6 เอมอร อังสุรัตน์ 5
7 ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร 5
8 จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ 5
9 ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ 5
10 นงนุช ปรมาคม 4
11 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 4
12 รัฐชา ชัยชนะ 4
13 ชัชชัย แก้วสนธิ 4
14 นางประภาชื่น คงสินธ์ 4
15 มานิต ลาเกลี้ยง 4
16 ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ 4
17 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 4
18 จำเริญ สันตุฎฐีกุล 3
19 พรรณี พักคง 3
20 ณัฐฤพงศ์ ภูบัวเพชร 3
21 ทรง กลิ่นประทุม 3
22 ภูมิอุษา ชาลีพรหม 3
23 ประสงค์ สงวนธรรม 3
24 วันชัย อรุณประภารัตน์ 3
25 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 2
26 ธันวา จิตต์สงวน 2
27 กิตติชัย รัตนะ 2
28 ปิยาภรณ์ สมสมัคร 2
29 ชาติ เจียมไชยศรี 2
30 สารัฐ รัตนะ 2
31 นคร เหลืองประเสริฐ 2
32 เกษมสันต์ สกุลรัตน์ 2
33 ณัฐวุฒิ อินทร 2
34 กิติชัย รัตนะ 2
35 อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 2
36 จรัล เห็นพิทักษ์ 2
37 ปราณี ฮัมเมอร์ลิงค์ 2
38 ณัฎฐา เสนีวาส 1
39 เกริก วงศ์สอนธรรม 1
40 สุนทรี ขุนทอง 1
41 สรัญญา วัชโรทัย 1
42 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 1
43 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
44 เมธี จันทโรปกรณ์ 1
45 หนูจันทร์ มาตา 1
46 วนิดา จูลเมตต์ 1
47 จิตรตี มณีไสย์ 1
48 นิคริน ปุยนุเคราะห์ 1
49 คนึงรัตน์ คำมณี 1
50 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
51 จีราจันทร์ จันทร์งาม 1
52 สุพัตรา ศรีพลอย 1
53 ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ 1
54 สุดาทิพย์ แสนสุภา 1
55 ทิพาพร เวชกามา 1
56 ปราโมทย์ ศิริโรจน์ 1
57 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 1
58 พัชรีพันธ์ รัตโนดม 1
59 มนตรี วรพันธ์ 1
60 จินดา กลับกลาย 1
61 Timthy Wood() 1
62 ถกล ประกายรุ้งทอง 1
63 นริศรา อินทะสิริ 1
64 อาคเนย์ บุญเลิศ 1
65 สมนิมิตร พุกงาม 1
66 พูลศิริ กิจวรรณ 1
67 จุฑาพร ฉันทากร 1
68 Hathairat Garivate 1
69 Ronald deRaund 1
70 ,Dr. Preeda Parkpain 1
71 นางสาวณัฐญาภรณ์ ศรีบุญป่วน 1
72 นางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์ 1
73 เติมศิริ จงพูลผล 1
74 เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช 1
75 วิชา นิยม 1
76 Rab Nawaz 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 8
5 2553 3
6 2552 12
7 2551 4
8 2550 5
9 2549 8
10 2548 5
11 2547 2
12 2546 2
13 2545 1
14 2543 1
15 2542 1
16 2535 1
17 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเ
2 การใช้พืชฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนด้วยโลหะในพื้นที่ทิ้งเถ้าถ่านหิน
ปี พ.ศ. 2556
3 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
5 โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2555
6 การประเมินการดูดใช้แคดเมียมในข้าวโดยใช้เทคนิคการกระตุ้นด้วยนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2554
7 การทดสอบความเป็นพิษ การสะสม และการเพิ่มปริมาณทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางน้ำของอนุภาคเงินระดับนาโนที่เป็นองค์ประกอบของเนื้อผ้า
8 ผลกระทบของฝนกรดต่ออิออนบวกที่เป็นเบส อลูมินั่ม การพัฒนาของความเป็นกรด ในดินที่มีความกร่อนสูงของประเทศไทย
9 การชะลอการแข็งตัวของสารเกลือแป้งฝนหลวง
10 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
11 ศักยภาพพืชน้ำในบึงบอระเพ็ดที่ใช้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
12 ศึกษาผลกระทบของการตกสะสมของกรดต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ
13 การวิเคราะห์ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเพื่อเป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี
14 การฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ไตรคลอโรเอทธิลีน โดยใช้หญ้าแฝก
ปี พ.ศ. 2553
15 โครงการ การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากกากตะกอนของโรงงงานกระดาษ
16 การฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว
17 ไคโตซานในก้นกรองบุหรี่เพื่อลดปริมาณนิโคตินที่มีต่อผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2552
18 การบำบัดสายธารแก๊สจากกระบวนการอบยางพาราด้วระบบกรองชีวภาพจากคอมโพสต์
19 การพัฒนาและออกแบบระบบกำจัดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการอบยางในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา
20 การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขยะจังหวัดสระบุรี
21 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
22 การชะลอการแข็งตัวของสารเกลือแป้งฝนหลวง
23 การฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอร์นในดินโดยใช้ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว
24 หญ้าแฝกกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม : ศักยภาพของหญ้าแฝกในการฟื้นฟูสภาพของดินที่ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ไตรคลอโรเอทธิลีน
25 การประยุกต์ใช้อนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกลในการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนอะทราซีน
26 การฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกโฮโดรคาร์บอนในดินโดยใช้ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว
27 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ต.สามกระบือเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม
28 ผลจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำต่อการเจริญเติบโตของไบรโอซัวน้ำจืด
29 การประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2551
30 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
31 การประยุกต์ใช้อนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกลในการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนอะทราซีน
32 การประยุกต์ใช้อนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกล ในการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนอะทราซีน
33 ศักยภาพของสบู่ดำในการจับคืบคาร์บอนสู่ดิน
ปี พ.ศ. 2550
34 การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการเพาะเห็ดเพื่อใช้ในการลดสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม
35 การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการเพาะเห็ดเพื่อใช้ในการลดสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม
36 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
37 การพัฒนาใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่ เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง
38 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง qual2k สำหรับประเมินความสามารถในการรองรับของเสียสูงสุดรายวันและคาดการณ์คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำลำเซบาย
ปี พ.ศ. 2549
39 การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการเพาะเห็ดเพื่อใช้ในการลดสีในน้ำเสียโรงงานฟอกย้อม
40 การใช้หญ้าแฝกเพื่อจับคืนคาร์บอนสู่ดินที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกต่ำ
41 การใช้ไคโตที่ยึดเกาะด้วยเอนไซม์ในกระบวนการลดสีในน้ำเสียจากดรงงานฟอกย้อม
42 การใช้ไบรโอโซนเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพในการประเมินคุณภาพน้ำจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมหลังจากการบำบัด
43 ความหลากหลายทางชีวภาพของไบรโอโซนน้ำจืดแลการประยุกต์ใช้ไบรโอโซนน้ำจืดเป็นดัชนีวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม
44 ฐานข้อมูลไบรโอโซนน้ำจืดในประเทศไทย
45 การบำบัดและทำลายดีดีทีและเมททอกซีคลอที่ปนเปื้อนในน้ำ โดยใช้กากโลหะเหล็กที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม
46 สารดูดซับที่เหมาะสมเพื่อบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน จากการใช้ควบคุมหอยเชอรี่ในนาข้าว
ปี พ.ศ. 2548
47 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
48 การบำบัดและทำลายดีดีทีและเมททอกซีคลอที่ปนเปื้อนในน้ำ โดยใช้กากโลหะเหล็กที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม
49 การพัฒนาใช้ไบรโอซัวเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่ เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง
50 ระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการฟอกและย้อม
51 การบำบัดและทำลายดีดีที และเมททอกซีคลอ ที่ปนเปื้อนในน้ำ โดยใช้กากโลหะเหล็กที่ เหลือใช้จากอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2547
52 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง
53 ศักยภาพของการพัฒนาลุ่มน้ำที่มีต่อคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง
ปี พ.ศ. 2546
54 สารดูดซับที่เหมาะสมเพื่อบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน จากการใช้ควบคุมหอยเชอรี่ในนาข้าว
55 การดูดซับและการปลดปล่อยของ แคดเมี่ยม ตะกั่ว และสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ในดินที่มีการปนเปื้อนจากบริเวณสถานฝังกลบขยะ กรณีศึกษา ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2545
56 สารดูดซับที่เหมาะสมเพื่อบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน จากการใช้ควบคุมหอยเชอรี่ ในนาข้าว
ปี พ.ศ. 2543
57 การดูดซับและการปลดปล่อยของ แคดเมี่ยม ตะกั่ว และสารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล ในดินที่มีการปนเปื้อนจากบริเวณสถานฝังกลบขยะ กรณีศึกษา ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2542
58 การผลิตบุกไข่เพื่อการอุตสาหกรรมทำวุ้น การทดสอบคุณภาพวุ้นจากบุก
ปี พ.ศ. 2535
59 การผลิตบุกไข่เพื่อการอุตสาหกรรมทำวุ้น การทดสอบคุณภาพวุ้นจากบุก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
60 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง