ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนา อนุรักษ์พงศธร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ตุลวิทย์ สถาปนจารุ 12
2 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 9
3 ปฬาณี ฐิติวัฒนา 6
4 เอมอร อังสุรัตน์ 5
5 จุฬารัตน์ วัฒนะ 5
6 ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร 5
7 จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ 5
8 ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ 5
9 รพี ดอกไม้เทศ 5
10 นางประภาชื่น คงสินธ์ 4
11 รัฐชา ชัยชนะ 4
12 ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ 4
13 มานิต ลาเกลี้ยง 4
14 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 4
15 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 4
16 นงนุช ปรมาคม 4
17 ชัชชัย แก้วสนธิ 4
18 จำเริญ สันตุฎฐีกุล 3
19 พรรณี พักคง 3
20 ณัฐฤพงศ์ ภูบัวเพชร 3
21 ทรง กลิ่นประทุม 3
22 ภูมิอุษา ชาลีพรหม 3
23 ประสงค์ สงวนธรรม 3
24 วันชัย อรุณประภารัตน์ 3
25 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 2
26 ธันวา จิตต์สงวน 2
27 กิตติชัย รัตนะ 2
28 ปิยาภรณ์ สมสมัคร 2
29 ชาติ เจียมไชยศรี 2
30 สารัฐ รัตนะ 2
31 นคร เหลืองประเสริฐ 2
32 เกษมสันต์ สกุลรัตน์ 2
33 ณัฐวุฒิ อินทร 2
34 กิติชัย รัตนะ 2
35 อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 2
36 จรัล เห็นพิทักษ์ 2
37 ปราณี ฮัมเมอร์ลิงค์ 2
38 สรัญญา วัชโรทัย 1
39 สุนทรี ขุนทอง 1
40 ณัฎฐา เสนีวาส 1
41 วนิดา จูลเมตต์ 1
42 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
43 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
44 เกริก วงศ์สอนธรรม 1
45 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 1
46 หนูจันทร์ มาตา 1
47 สุดาทิพย์ แสนสุภา 1
48 จีราจันทร์ จันทร์งาม 1
49 นิคริน ปุยนุเคราะห์ 1
50 Rab Nawaz 1
51 สุพัตรา ศรีพลอย 1
52 ทิพาพร เวชกามา 1
53 ปราโมทย์ ศิริโรจน์ 1
54 ปภามญชุ์ ซีประเสริฐ 1
55 จิตรตี มณีไสย์ 1
56 เมธี จันทโรปกรณ์ 1
57 คนึงรัตน์ คำมณี 1
58 Timthy Wood() 1
59 พัชรีพันธ์ รัตโนดม 1
60 มนตรี วรพันธ์ 1
61 ถกล ประกายรุ้งทอง 1
62 สมนิมิตร พุกงาม 1
63 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 1
64 นริศรา อินทะสิริ 1
65 อาคเนย์ บุญเลิศ 1
66 จินดา กลับกลาย 1
67 พูลศิริ กิจวรรณ 1
68 นางสาวณัฐญาภรณ์ ศรีบุญป่วน 1
69 Hathairat Garivate 1
70 Ronald deRaund 1
71 นางสาวพรทิพย์ อภัยวงศ์ 1
72 วิชา นิยม 1
73 จุฑาพร ฉันทากร 1
74 เติมศิริ จงพูลผล 1
75 เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช 1
76 ,Dr. Preeda Parkpain 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 4
5 2553 3
6 2552 6
7 2551 3
8 2550 2
9 2549 6
10 2548 2
11 2547 2
12 2545 1
13 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเ
2 การใช้พืชฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนด้วยโลหะในพื้นที่ทิ้งเถ้าถ่านหิน
ปี พ.ศ. 2556
3 แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
5 โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2555
6 การประเมินการดูดใช้แคดเมียมในข้าวโดยใช้เทคนิคการกระตุ้นด้วยนิวตรอน
ปี พ.ศ. 2554
7 การทดสอบความเป็นพิษ การสะสม และการเพิ่มปริมาณทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางน้ำของอนุภาคเงินระดับนาโนที่เป็นองค์ประกอบของเนื้อผ้า
8 ผลกระทบของฝนกรดต่ออิออนบวกที่เป็นเบส อลูมินั่ม การพัฒนาของความเป็นกรด ในดินที่มีความกร่อนสูงของประเทศไทย
9 การวิเคราะห์ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเพื่อเป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี
10 การฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ไตรคลอโรเอทธิลีน โดยใช้หญ้าแฝก
ปี พ.ศ. 2553
11 โครงการ การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากกากตะกอนของโรงงงานกระดาษ
12 การฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว
13 ไคโตซานในก้นกรองบุหรี่เพื่อลดปริมาณนิโคตินที่มีต่อผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2552
14 การบำบัดสายธารแก๊สจากกระบวนการอบยางพาราด้วระบบกรองชีวภาพจากคอมโพสต์
15 การพัฒนาและออกแบบระบบกำจัดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการอบยางในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขยะจังหวัดสระบุรี
17 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
18 ผลจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำต่อการเจริญเติบโตของไบรโอซัวน้ำจืด
19 การประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2551
20 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
21 การประยุกต์ใช้อนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกล ในการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนอะทราซีน
22 ศักยภาพของสบู่ดำในการจับคืบคาร์บอนสู่ดิน
ปี พ.ศ. 2550
23 การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการเพาะเห็ดเพื่อใช้ในการลดสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม
24 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง qual2k สำหรับประเมินความสามารถในการรองรับของเสียสูงสุดรายวันและคาดการณ์คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำลำเซบาย
ปี พ.ศ. 2549
25 การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการเพาะเห็ดเพื่อใช้ในการลดสีในน้ำเสียโรงงานฟอกย้อม
26 การใช้หญ้าแฝกเพื่อจับคืนคาร์บอนสู่ดินที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกต่ำ
27 การใช้ไคโตที่ยึดเกาะด้วยเอนไซม์ในกระบวนการลดสีในน้ำเสียจากดรงงานฟอกย้อม
28 การใช้ไบรโอโซนเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพในการประเมินคุณภาพน้ำจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมหลังจากการบำบัด
29 ความหลากหลายทางชีวภาพของไบรโอโซนน้ำจืดแลการประยุกต์ใช้ไบรโอโซนน้ำจืดเป็นดัชนีวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม
30 ฐานข้อมูลไบรโอโซนน้ำจืดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
31 ระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการฟอกและย้อม
32 การบำบัดและทำลายดีดีที และเมททอกซีคลอ ที่ปนเปื้อนในน้ำ โดยใช้กากโลหะเหล็กที่ เหลือใช้จากอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2547
33 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง
34 ศักยภาพของการพัฒนาลุ่มน้ำที่มีต่อคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง
ปี พ.ศ. 2545
35 สารดูดซับที่เหมาะสมเพื่อบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน จากการใช้ควบคุมหอยเชอรี่ ในนาข้าว