ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนา ราชวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบบริการแท็กซี่เพื่อคนพิการของเมืองพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
2 การวิเคราะห์ถดถอยแบบถ่วงน้ำหนักด้วยภูมิศาสตร์เพื่อสร้างฟังชั่นความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง ดรณีตัวอย่างอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2555
3 การวิเคราะห์ถดถอยแบบถ่วงน้ำหนักด้วยภูมิศาสตร์เพื่อสร้างฟังชั่นความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง ดรณีตัวอย่างอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
4 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพคนพิการ : กรณีศึกษาพื้นที่นำร่อง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
5 การจัดระบบพฤติกรรมการเรียนพึงประสงค์ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2552
6 การจัดการขยะของเมืองในเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
7 การจัดระบบพฤติกรรมการเรียนพึงประสงค์ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์
8 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล จังหวัดพิจิตร
9 บทบาทการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ของประชาชนท้องถิ่นในอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
10 เครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ำวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2546
11 การศึกษามิติทางสุขภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2541
12 องค์ประกอบการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการค้าทางการเกษตรในภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2538
13 องค์ประกอบการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการค้าทางการเกษตรในภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2532
14 อุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ : การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ / พัฒนา ราชวงศ์