ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาวิไล อินไหม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- พัฒนาวิไล อินใหม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 6
2 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 5
3 พัชนี ธรรมวันนา 3
4 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 2
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
7 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
8 ประไพร อุตมา 2
9 สิรินาฏ นิภาพร 2
10 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
11 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
12 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
13 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
14 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
15 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
16 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
17 ไม่มีข้อมูล 1
18 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
20 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 1
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
22 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
23 Onanong Waleekhachonloet 1
24 Phatthanawilai Inmai 1
25 Thananan Rattanachotphanit 1
26 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
27 ภาสกร สวนเรือง 1
28 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 1
29 Patchanee Thamwanna 1
30 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
31 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
32 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
33 Supon Limwattananon 1
34 Chulaporn Limwattananon 1
35 Samrit Srithamrongsawat 1
36 ทัศนีย์ ญาณะ 1
37 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
38 จเร วิชาไทย 1
39 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
40 แพรว เอี่ยมน้อย 1
41 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
42 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 1
43 พงศา พรชัยวิเศษกุล 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
45 อนู แน่นหนา 1
46 โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ 1
47 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
48 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
49 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
50 อังสุมาลี ผลภาค 1
51 รัชนี สรรเสริญ 1
52 อาณัติ วรรณศรี 1
53 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
54 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
55 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
56 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
57 สงครามชัย ลีทองดี 1
58 มุกดา สำนวนกลาง 1
59 พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 3
4 2554 2
5 2552 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และการจัดการเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรณีโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2556
3 การประเมินนโยบายผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
4 ประสบการณ์ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการรับบริการผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน
5 ผลกระทบของนโยบายการใช้บริการผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต่อระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
7 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ : เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันต้นทุน ภายใต้ชุดโครงการพัฒนารูปแบบและอัตราการจ่ายสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2552
8 การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
9 การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
10 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมจำนวนของเสีย