ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาวิไล อินใหม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- พัฒนาวิไล อินไหม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 5
2 พัชนี ธรรมวันนา 3
3 สิรินาฏ นิภาพร 2
4 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
5 สุธีรดา ฉิมน้อย 2
6 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
7 ประไพร อุตมา 2
8 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 2
9 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
10 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
11 สงครามชัย ลีทองดี 1
12 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
14 มุกดา สำนวนกลาง 1
15 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
16 ทัศนีย์ ญาณะ 1
17 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
18 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
19 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
22 ไม่มีข้อมูล 1
23 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
24 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
25 แพรว เอี่ยมน้อย 1
26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
27 อังสุมาลี ผลภาค 1
28 รัชนี สรรเสริญ 1
29 อาณัติ วรรณศรี 1
30 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
31 อนู แน่นหนา 1
32 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
33 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
34 Chulaporn Limwattananon 1
35 Onanong Waleekhachonloet 1
36 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
37 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
38 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
39 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
40 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
41 Patchanee Thamwanna 1
42 Thananan Rattanachotphanit 1
43 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
44 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
45 จเร วิชาไทย 1
46 โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
48 Phatthanawilai Inmai 1
49 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
50 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 1
51 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 3
4 2554 2
5 2552 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และการจัดการเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรณีโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2556
3 การประเมินนโยบายผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
4 ประสบการณ์ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการรับบริการผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน
5 ผลกระทบของนโยบายการใช้บริการผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต่อระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
7 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ : เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันต้นทุน ภายใต้ชุดโครงการพัฒนารูปแบบและอัตราการจ่ายสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2552
8 การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
9 การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
10 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมจำนวนของเสีย