ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรี แสนจันทร์,
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- พัชรี แสนจันทร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดวงสมร ตุลาพิทักษ์ 19
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 7
3 วิทยา ตรีโลเกศ 5
4 เกษสุดา เดชภิมล 5
5 เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ 5
6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5
7 นฤมล แก้วจำปา 4
8 อัจฉราวดี เครือภักดี 4
9 สงัด ปัญญาพฤกษ์ 4
10 พงศ์ศิริ พชรปรีชา 3
11 มัลลิกา ศรีสุธรรม 2
12 บุปผา โตภาคงาม 2
13 แสวง รวยสูงเนิน 2
14 ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ 2
15 ศุภชัย ตั้งชูพงษ์ 2
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
17 นิวัต เหลืองชัยศรี 2
18 สันติภาพ ปัญจพรรค์ 1
19 ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 1
20 ปัทมา วิตยากร 1
21 ปัทมา วิตยากร แรมโบ 1
22 มัชฌิมา เจียจันทึก 1
23 ธรรมเรศ เชื้อสาวถี 1
24 สิรินภา จันทโกสิน 1
25 เกรียงศักดิ์ จันโททัย 1
26 ปณัทพร เรืองเชิงชุม 1
27 นิวัฒ เหลืองชัยศรี 1
28 อนันต์ พลธานี 1
29 พัฒนาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 3
4 2556 4
5 2555 1
6 2554 2
7 2553 6
8 2552 9
9 2551 1
10 2550 7
11 2549 6
12 2548 5
13 2547 4
14 2546 1
15 2545 4
16 2544 1
17 2535 1
18 2534 1
19 2533 1
20 543 100
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเก็บกักคาร์บอนและเพิ่มผลผลิตข้าวในดินนาที่เสื่อมโทรม การติดตามคาร์บอนฟุตพริ้นท์ งบดุลคาร์บอนในดินนาและลดคาร์บอนในบรรยากาศ
2 การเก็บกักคาร์บอนและเพิ่มผลผลิตข้าวในนาที่เสื่อมโทรม การติดตามคาร์บอนฟุตพริ้นท์ งบดุลคาร์บอนในดินนาและลดคาร์บอนในบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2558
3 การเก็บกักคาร์บอนและเพิ่มผลผลิตข้าวในนาที่เสื่อมโทรม การติดตามคาร์บอนฟุตพริ้นท์ งบดุลคาร์บอนในดินนาและลดคาร์บอนในบรรยากาศ
4 การศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การเก็บกักคาร์บอนในดินนา การรักษาผลผลิตข้าว และการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การเก็บกักคาร์บอนในดินนา การรักษาผลผลิตข้าว และการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6 การศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การเก็บกักคาร์บอนในดินนา การรักษาผลผลิตข้าว และการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7 การศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การเก็บกักคาร์บอนในดินนา การรักษาผลผลิตข้าว และการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2556
8 การศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การเก็บกักคาร์บอนในดินนา การรักษาผลผลิตข้าว และการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนาข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9 การจัดการดิน-น้ำ-ปุ๋ย และพืช เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและขณะเดียวกันรักษาผลผลิตข้าว
10 การใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงดินนาเพื่อรักษาผลผลิตข้าว แต่ขณะเดียวกันลดการปล่อยก๊าซมีเทน
11 การใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงดินนาเพื่อรักษาผลผลิตข้าว แต่ขณะเดียวกันลดการปล่อยก๊าซมีเทน
ปี พ.ศ. 2555
12 การใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงดินนาเพื่อรักษาผลผลิตข้าว แต่ขณะเดียวกันลดการปล่อยก๊าซมีเทน
ปี พ.ศ. 2554
13 ความเป็นไปได้ในการใช้สารปรับปรุงดินเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและขณะเดียวกันรักษาผลผลิตข้าว
14 ความเป็นไปได้ในการใช้สารปรับปรุงดินเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและขณะเดียวกันรักษาผลผลิตข้าว
ปี พ.ศ. 2553
15 ความเป็นไปได้ในการใช้สารปรับปรุงดินเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและขณะเดียวกันรักษาผลผลิตข้าว
16 การปลดปล่อยก๊าชมีเทนจากพลวัตของอินทรียวัตถุในนาข้าว
17 การปลดปล่อยก๊าชมีเทนจากพลวัตของอินทรียวัตถุในนาข้าว
18 การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากพลวัตของอินทรียวัตถุในนาข้าว
19 การพัฒนาเทคโนโลยีการลดแก๊สมีเทนจากการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว
20 อิทธิพลของสารคัดหลั่งจากรากข้าวต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในดินนาน้ำขัง
ปี พ.ศ. 2552
21 การปลดปล่อยก๊าชมีเทนจากพลวัตของอินทรียวัตถุในนาข้าว
22 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
23 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลลผลิตข้าวอินทรีย์
24 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
25 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลลผลิตข้าวอินทรีย์
26 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าว ปีที่ 3 การศึกษาผลของการเตรียมดินต่อพลวัตของอินทรีย์วัตถุในนาข้าวอินทรีย์
27 อิทธิพลของการไถเตรียมดินและการใส่ฟางข้าวต่อผลผลิตข้าว และการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว
28 ผลของการเตรียมดิน การใช้ตอซังและปุ๋ยหมักฟางข้าวต่อผลผลิตข้าวอินทรีย์ และพลวัตของอินทรีย์คาร์บอนในดินนา
29 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
30 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2550
31 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ II
32 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลลผลิตข้าวอินทรีย์
33 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ และการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในนา
34 การใช้อินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและพลวัตของการสลายตัวและปลดปล่อยธาตุอาหารในดินนา
35 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ และการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในนา
36 การใช้อินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและพลวัตของการสลายตัวและปลดปล่อยธาตุอาหารในดินนา
37 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2549
38 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์และการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อการเพิ่มผลลผลิตข้าวอินทรีย์
39 การเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และลดการปล่อยก๊าซมีเทน
40 การจัดการดินน้ำและปุ๋ยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
41 การใช้อินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและพลวัตของการสลายตัวและปลดปล่อยธาตุอาหารในดินนา
42 การจัดการดินน้ำและปุ๋ยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
43 การเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และลดการปล่อยก๊าซมีเทน
ปี พ.ศ. 2548
44 การใช้อินทรียวัตถุเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและพลวัตของการสลายตัวและปลดปล่อยธาตุอาหารในดินนา
45 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ และการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในนา
46 การจัดการดินน้ำและปุ๋ยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
47 การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด
48 การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด
ปี พ.ศ. 2547
49 การเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์และลดการปล่อยก๊าซมีเทน
50 การจัดการดินน้ำและปุ๋ยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
51 การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด
52 การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด
ปี พ.ศ. 2546
53 การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด III
ปี พ.ศ. 2545
54 ปริมาณการปลดปล่อย CH4 จากนาข้าวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
55 การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด II
56 การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด
57 ปริมาณการปลดปล่อย Cc จากนาข้าวเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
58 การลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยผลผลิตข้าวไม่ลด
ปี พ.ศ. 2535
59 การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนต่ำโดยใช้โสน เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินทราย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2534
60 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมี ของดินนาชุดร้อยเอ็ดและชุดพิมาย ที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2533
61 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของดินนาชุดร้อยเอ็ดและ ชุดพิมาย ที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
62 อิทธิพลของปุ๋ยที่มีซัลเฟตต่อผลผลิตข้าว และการปล่อยก๊าชมีเทน จากนาข้าวชลประทาน
63 การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากดินนาที่ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์สกลนคร
64 อิทธิพลของสารคัดหลั่งจากรากข้าวต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในดินนาน้ำขัง
65 อิทธิพลของการไถเตรียมและการใส่ฟางข้าวต่อผลผลิตข้าวและการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว
66 การเปลี่ยนรูปคาร์บอนและไนโตรเจนในดินจากการสลายตัวทางชีวภาพของน้ำกากส่าดิบและน้ำกากส่าเสริมธาตุอาหารพืช