ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรี หล้าแหล่ง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 6
3 2556 3
4 2555 5
5 2554 8
6 2553 6
7 2552 9
8 2551 4
9 2550 2
10 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเพื่อพร้อมรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ปี พ.ศ. 2557
2 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
3 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการงานของเทศบาลตำบลทุ่งคาวัด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
4 สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
5 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการงานของเทศบาลตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
6 ความพึงพอใจในการทำงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
7 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนและประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคใต้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน
ปี พ.ศ. 2556
8 ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางธุรกิจกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโฮมสเตย์การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชุมพร
9 ระบบโลจิสติกส์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (Royal Coast) กรณีศึกษาจังหวัดชุมพรและพื้นที่เชื่อมโยง
10 ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางธุรกิจกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโฮมสเตย์การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2555
11 การศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้
12 สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
13 สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
14 การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
15 การศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
16 สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
17 การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
18 การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
19 กระบวนการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
20 การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
21 กระบวนการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
22 สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
23 การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2553
24 สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
25 การศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากร่องในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อการเลี้ยงปลาหมอไทยด้วยด้วยการเสริมกากปาล์ม
26 การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ ภาระหนี้สิน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้
27 สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
28 การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ ภาระหนี้สิน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้
29 ศักยภาพและกลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยว เชิงนิเวศของจังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2552
30 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินระหว่างการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
31 ศักยภาพและกลยุทธ์การตลาดเชิงท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของจังหวัดชุมพร
32 คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของเกษตรกรของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร
33 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินระหว่างการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
34 โครงการคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร
35 การศึกษาระบบการจัดการสวนและต้นทุนของการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในเขตจังหวัดชุมพร
36 คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของเกษตรกรของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร
37 ศักยภาพและกลยุทธ์การตลาดเชิงท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของจังหวัดชุมพร
38 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินระหว่างการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2551
39 คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร
40 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพร
41 คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร
42 กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2550
43 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดชุมพร
44 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 ศักยภาพและกลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดชุมพร