ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรี ตั้งตระกูล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิภา สุโรจนะเมธากุล 18
2 วารุณี วารัญญานนท์ 17
3 รัศมี ศุภศรี 7
4 เพลินใจ ตังคณะกุล 5
5 อรอนงค์ นัยวิกุล 5
6 สุมิตรา บุญบำรุง 4
7 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ 3
8 งามจิตร โล่วิทูร 3
9 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 3
10 ชมดาว สิกขะมณฑล 3
11 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 3
12 ประจงเวท สาตมาลี 3
13 ประมวล ทรายทอง 2
14 นางสาววีรนุช หวันเสนา 2
15 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 2
16 บุญมา นิยมวิทย์ 2
17 สุเวทย์ นิงสานนท์ 2
18 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 2
19 กฤษณะ เต็มตระกูล 2
20 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 2
21 กรุณา วงษ์กระจ่าง 2
22 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 2
23 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
24 วันชัย พันธ์ทวี 2
25 สุมาลี ตันศิริยากุล 2
26 สุภรัตน์ ชวนะ 2
27 สุรพงษ์ โกสิยะจินดา 2
28 สุภาพ บูรณากาญจน์ 2
29 กรรณิกา นากลาง 2
30 วิชิต เปานิล 2
31 ศิริชัย สมบูรณ์พงษ์ 2
32 สว่าง โรจนกุศล 2
33 สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ 2
34 สัมพันธ์ รัตนสุภา 2
35 ทรงชัย วัฒนพายัพกุล 2
36 เชาว์ อินทรประสิทธิ์ 1
37 นายวัชรพันธ์ จันอนุกาญน์ 1
38 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
39 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
40 วรพล เพ็งพินิจ 1
41 พัทธินันท์ วาริชนันท์ 1
42 ศันสนีย์ อุดมระดิ 1
43 วิชชา ตรีสุวรรณ 1
44 นายสุเวทย์ นิงสานนท์ 1
45 นายทศภฤศ เอี่ยมธนาภรณ์ 1
46 นายนิรันดร์ เหลาพนัสสัก 1
47 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 1
48 เย็นใจ ฐิตะฐาน 1
49 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 1
50 สมจิต อ่อนเหม 1
51 ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ 1
52 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
53 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
54 สุรชัย จิวเจริญสกุล 1
55 ณัฐพล รำไพ 1
56 ณรงค์ สมพงษ์ 1
57 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 1
58 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 5
3 2555 7
4 2554 4
5 2553 3
6 2552 3
7 2551 5
8 2550 2
9 2549 2
10 2548 1
11 2547 1
12 2546 3
13 2544 1
14 2543 1
15 2542 1
16 2541 1
17 2540 1
18 2539 1
19 2538 1
20 2537 1
21 2534 1
22 1086 1
23 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสร้างคุณค่าอาหารไทยท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
2 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ
3 การศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการทบทวนมาตรฐานและจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
4 การสร้างคุณค่าอาหารไทยท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเหนือ
5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้ภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น
6 โครงการวิเคราะห์น้ำมันรำข้าว กากรำข้าวและรำข้าวจากกระบวนการสกัด MED TECH
ปี พ.ศ. 2555
7 การผลิตแป้งและแป้งหมักจากข้าวเม่าเพื่อสุขภาพ ,,
8 การพรีเจลข้าวกล้องงอกเพื่อประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่ผลิตจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
9 การเพิ่มสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าวโดยกระบวนการทางชีวเคมี
10 การใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ
11 ผลของอุณหภูมิน้ำเดือดต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระและกลิ่น ของสารสกัดจากสมุนไพร
12 เครื่องดืมให้พลังงานจากข้าว
13 โครงการผลิตอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2554
14 Study on Thai traditional fermented rice products
15 การใช้ประโยชน์จาก Water soluble polysaccharide จากข้าวในอาหารชนิดต่างๆ
16 ผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสารGABA สำหรับผู้สูงอายุ
17 การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูงและ การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA
ปี พ.ศ. 2553
18 การพัฒนาน้ำนมข้าวจากข้าวหอมมะลิ
19 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสุขภาพเพื่อสนับสนุนการส่งออกในด้านพัฒนามาตรฐาน GMP และ/หรือ HACCP ให้โรงงานอุตสาหกรรม
20 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับข้าวกล้องงอก
ปี พ.ศ. 2552
21 การพัฒนากลิ่นรสของชาเขียว
22 การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว
23 การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูง และการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA
ปี พ.ศ. 2551
24 Water soluble polysaccharides
25 การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูงและ การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA
26 การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูง และการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA
27 การสกัดสาร Antioxidant จากรำข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปของ Food Additive
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวหมาก
ปี พ.ศ. 2550
29 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบข้าวแต๋นและข้าวเม่า
30 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋นและข้าวเม่า
ปี พ.ศ. 2549
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประเภท พิวเร และเนยจากอะโวกาโด
32 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลจากสตาร์ชข้าวเจ้าเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส
ปี พ.ศ. 2548
33 การใช้ประโยชน์จากคัพภะและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า
ปี พ.ศ. 2547
34 การพัฒนาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2546
35 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ผลิตก๋วยเตี๋ยว
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลจากสตาร์ชข้าวเจ้าเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส
37 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2544
38 Development of Low-input Technology for Reducing Postharvest Losses of Staples in Southeast Asia.
ปี พ.ศ. 2543
39 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2542
40 การศึกษาเจตคติของเภสัชกรชุมชนที่มีต่อผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์
ปี พ.ศ. 2541
41 การศึกษาเจตคติของเภสัชกรชุมชนที่มีต่อผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์
ปี พ.ศ. 2540
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชนิดใยอาหารสูง
ปี พ.ศ. 2539
43 ความสัมพันธ์ระหว่างไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม กำมะถัน โซเดียม และความเค็ม กับผลผลิตและคุณภาพของข้าวหอมมะลิ
ปี พ.ศ. 2538
44 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปชนิดใยอาหารสูง
ปี พ.ศ. 2537
45 ความสัมพันธ์ระหว่างไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม กำมะถัน โซเดียม และความเค็ม กับผลผลิตและคุณภาพของข้าวหอมมะลิ
ปี พ.ศ. 2534
46 การใช้แคลเซียมในการชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของ ผักและผลไม้สด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
47 การใช้ประโยชน์จากคัพภะข้าวและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า ปี 2548-2549
48 การใช้แคลเซียมในการชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของ ผักและผลไม้สด