ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรียา ไชยลังกา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน
2 รูปแบบการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่ได้รับเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2544
3 ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
4 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, วิภาวี คงอินทร์,พัชรียา ไชยลังกา, นวลจันทร์ รมณารักษ์, สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง และคนอื่น
ปี พ.ศ. 2533
5 ผลของการเตรียมผิวหนังก่อนเจาะเลือดและวิธีการบรรจุเลือดในขวดเพาะเชื้อต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเลือดเพื่อส่งตรวจ