ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรียา ไชยลังกา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ปี พ.ศ. 2548
2 รูปแบบการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่ได้รับเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2547
3 การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน
4 รูปแบบการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่ได้รับเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2546
5 ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
6 การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ปี พ.ศ. 2544
7 ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
8 ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
9 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, วิภาวี คงอินทร์,พัชรียา ไชยลังกา, นวลจันทร์ รมณารักษ์, สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง และคนอื่น
ปี พ.ศ. 2543
10 รูปแบบการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่ได้รับเคมีบำบัด
ปี พ.ศ. 2540
11 ผลของการเตรียมผิวหนังก่อนเจาะเลือดและวิธีการบรรจุเลือดในขวดเพาะเชื้อต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเลือดเพื่อส่งตรวจ
ปี พ.ศ. 2533
12 ผลของการเตรียมผิวหนังก่อนเจาะเลือดและวิธีการบรรจุเลือดในขวดเพาะเชื้อต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเลือดเพื่อส่งตรวจ
13 ผลของการเตรียมผิวหนังก่อนเจาะเลือดและวิธีการบรรจุเลือดในขวดเพาะเชื้อต่อการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเลือดเพื่อส่งตรวจ