ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรินทร์ ดวงศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2555 1
3 2552 1
4 2537 2
5 2536 1
6 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาทักษะการสะท้อนคิดในการสอนภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการชี้แนะทางปัญญา:กรณีศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปี พ.ศ. 2555
2 ปัญหาด้านวากยสัมพันธ์ในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปี พ.ศ. 2552
3 รูปแบบการฟื้นฟูภาษาไทเลยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2537
4 ประโยคเงื่อนไขเพื่อยืนยันในภาษาไทย
5 ประโยคเงื่อนไขเพื่อยืนยันในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2536
6 ประโยคเงื่อนไขเพื่อยืนยันในภาษาไทย