ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรินทร์วินา เพิ่มยินดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2551 2
4 2550 2
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 แบบจำลองการบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยตัวแบบสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
2 กระบวนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กรณีศึกษาชุมชนยางตลาด ตำบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2551
3 ผลการสร้างเสริมประสบการณ์เพิ่มเติมช่วงปิดภาคฤดูร้อนของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4 การสอนสอดแทรการคิดอย่างเป็นระบบในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลหน่วยการเรียนรู้ การตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ปี พ.ศ. 2550
5 การสอนสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลเรื่อง "คุณลักษณะพยาบาลวิชาชีพที่ดี"
6 การดำเนินงานระบบประกันหลักสุขภาพในะดับพื้นที่กรณีศึกษาจังหวัดขนแก่นและกาฬสินธุ์