ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรา สินลอยมา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มุทิตา มากวิจิตร์ 8
2 ปัทพรรณ กำจัดภัย 8
3 วีระชน เปรมศรี 8
4 วิชิต แย้มยิ้ม 6
5 ศราวุฒิ สำรวมดี 6
6 ธเนศ เกษศิลป์ 5
7 โสรัตน์ กลับวิลา 4
8 พัชยาวดี มุ่งบุญ 4
9 ทัชชกร ภูวดิษยคุณ 4
10 ปิยะนุช ศรีสรานุกรม 4
11 สิตางศุ์ สุวรรณรักษ์ 4
12 วงเดือน มุ่งชู 4
13 ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง 4
14 เปมิกา สนิทพจน์ 2
15 ไกรยุทธ แสวงสุข 2
16 อุทัย ตีระวนินทร 2
17 กมลทิพย์ คติการ 2
18 กัญญกานต์ ดำมุณี 2
19 พรรณิภา บูรพาชีพ 2
20 สกลกฤษณ์ เอกจักวาล 1
21 ศิรินทิพย์ พลชา 1
22 สุประภาดา โฉมศิริ 1
23 นโกสินทร์ สุริยะฉาย 1
24 มนตรี เหลืองพยุง 1
25 ทวีทรัพย์ เล็กประดิษฐ์ 1
26 รัชดาภรณ์ เกิดแพร 1
27 สุทธิพงษ์ แสงทอง 1
28 สุวรรณี บุญส่งไพโรจน์ 1
29 กมลรัตน์ โพธิ์ขาว 1
30 อรุณกมล พงศ์ประยูร 1
31 อนุสรณ์ สิทธิรักษ์ 1
32 อังสุมาล รอตภัย 1
33 อนุสรณ์ ดิษฐสวรรค์ 1
34 วนัสยา รัตนศิริพรชัย 1
35 ลิขิต ปั้นแววงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 1
6 2554 3
7 2553 12
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 1
11 2548 1
12 2540 2
13 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2559
2 โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2558
4 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2557
5 โครงการสร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต
ปี พ.ศ. 2556
6 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
7 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญให้กับเยาชนไทย
8 การจัดการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้
9 การเปรียบเทียบระยะเวลาที่สามารถตรวจพบรอยลายนิ้วมือแฝงบนปลอกกระสุนปืนออโตเมติกประเภททองเหลือง ขนาด 9 และ 11 มิลลิเมตร
ปี พ.ศ. 2553
10 การถอดบทเรียนความสำเร็จของการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนคดีฆาตกรรม
11 ความคงทนของเชื้อ HIV ในตัวอย่างเลือดโดยวิธี ELISA
12 การุณยฆาตกับความชอบด้วยกฎหมาย
13 การพัฒนาระบบแผนที่อาชญากรรมกรณีศึกษา การโจรกรรมรถในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
14 การพัฒนาตู้อบสำหรับใช้สาร Cyanoacrylate เพื่อหารอยลายนิ้วมือแฝง
15 บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์นิติเวชในการชันสูตรพลิกศพคดีฆาตกรรม
16 การวิเคราะห์คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย โดยใช้หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ :
17 การศึกษาความหลากหลายของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอตำแหน่ง HVS1 HVS2 และ HVS3 ในประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ส่วยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
18 การตรวจเปรียบเทียบลายมือเขียนของบุคคลก่อนดื่มสุรา และหลังดื่มสุรา
19 การศึกษาเปรียบเทียบการชันสูตรพลิกศพโดยการผ่ากับการใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
20 การพัฒนาหมึกพิมพ์มือเพื่อใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร
21 การประเมินผลการตรวจปัสสาวะของผู้เสียหายในคดีข่มขืน
ปี พ.ศ. 2552
22 การวิเคราะห์หาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยวิธีแก๊สโครมาโทรกราฟฟี :
23 การเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวไม่เรียบและพื้นผิวโค้งด้วยผงฝุ่นแม่เหล็ก กาว และซิลิโคนใส
24 การประเมินผลของสเปรย์พริกไทยเมื่อนำมาใช้กับร่างกายมนุษย์
25 การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลลายสักเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
ปี พ.ศ. 2551
26 การศึกษาเปอร์เซ็นต์ความสูง stutter จากผลการตรวจดีเอ็นเอของวัตถุพยานทางชีววิทยาที่เก็บจากตัวบุคคล
ปี พ.ศ. 2550
27 การวิเคราะห์รูปแบบการกระทำผิดในคดีฉ้อโกงประชาชน
ปี พ.ศ. 2548
28 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทะเบียนประวัติอาชญากรของสถานีตำรวจนครบาล
ปี พ.ศ. 2540
29 การศึกษาน้ำยาเคมีที่เหมาะสมในการตรวจพิสูจน์หาข้อความเดิม ที่ถูกปิดทับด้วยน้ำยาลบคำผิด
30 ความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนหญิง