ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรา วงศ์แสงเทียน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2557
2 เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการจักสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย”
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการจักสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการพื้นฐานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังกวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
5 การประมวลองค์ความรู้ สถานภาพ และสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
6 การพัฒนาเด็กและเยาวชนพลายชุมพลเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะการจัดการการตลาดของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ระยะที่ 2)
8 การศึกษาและการพัฒนาสมถถรนะการจัดการตลาดของชุมชนเพื่อสงเสริมการท่องเทียวอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนหนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (ระยะที่ 2)
9 การศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะการจัดการการตลาดของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะการจัดการตลาดของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนหนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
11 การประมวลองค์ความรู้ สถานภาพ และสถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2545
12 ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2543
13 ความคาดหวังของชุมชนต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น : เฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก
14 การศึกษาศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล : เฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2541
15 การศึกษาศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล : เฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก