ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรา วงศ์แสงเทียน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการจักสานไม้ไผ่เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2557
2 เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการจักสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย”
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการจักสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการพื้นฐานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังกวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาเด็กและเยาวชนพลายชุมพลเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะการจัดการการตลาดของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ระยะที่ 2)
7 การศึกษาและการพัฒนาสมถถรนะการจัดการตลาดของชุมชนเพื่อสงเสริมการท่องเทียวอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนหนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะการจัดการตลาดของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนหนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์