ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรา กาญจนารัณย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 พรรณราย ทรัพยะประภา 2
3 ทิพย์ศิริ กาญจนวาสี 2
4 เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 2
5 ประภัทธ์ โสตถิโสภา 1
6 พรภินันท์ เลาะหนับ 1
7 พริ้มเพรา จิตเป็นธม 1
8 จารุวรรณ ตั้งศิริมงคล 1
9 เบ็ญจวรรณ วงศ์อนันต์ 1
10 อภิวันทน์ วงศ์ข้าหลวง 1
11 ประเสริฐ ศรีจันทร์ 1
12 พรรณิภา ทีรฆฐิติ 1
13 จันทนา ศิริโยธิพันธุ์ 1
14 ประยุทธ สุกก้อนทอง 1
15 สมสมร มหารักษิต 1
16 สุมาลี ศรีสม 1
17 สุมาลี สวยสอาด 1
18 กัณวีร์ พวงสายใจ 1
19 ลาวัณย์ สุกกรี 1
20 อัญชลี เนตรสุวรรณ 1
21 ชัชชัย หลงน้อย 1
22 งามทรัพย์ เทศะบำรุง 1
23 มณี เกษผกา 1
24 พรชัย ปาจรียวงศ์ 1
25 เสาวนิต โพธิทัพพะ 1
26 วิภาวี เกียรติศิริ 1
27 วิมลศรี อุทัยพัฒนาชีพ 1
28 สุชาติ โสมประยูร 1
29 สุกัญญา จงเอกวุฒิ 1
30 ปัญญา สมบูรณ์ศิลป์ 1
31 สุจิตรา สุคนธทรัพย์ 1
32 ศุภร สุวรรณาศรัย 1
33 วรรณา ดาวาสุวรรณ 1
34 สุรางค์รัตน์ ณ พัทลุง 1
35 พะเยาว์ เพ็ญประพัฒน์ 1
36 ธีรวรรณ ธิมากูล 1
37 ไพบูลย์ ดำริห์ 1
38 อรสา อดิเรกผลิน 1
39 ภานี ขวัญดี 1
40 รัตนาพร ทองเขียว 1
41 อรวรรณ พงศ์พุทธชาติ 1
42 เอื้อมพร รักจรรยาบรรณ 1
43 ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2538 2
2 2537 2
3 2536 2
4 2535 1
5 2534 5
6 2533 4
7 2532 2
8 2531 5
9 2530 7
10 2529 2
11 2528 1
12 2524 1
13 2521 1
14 2517 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2538
1 การศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดชลบุรี
2 การศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
3 ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของอาจารย์วิทยาลัยพลศึกษา
4 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของนึกศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
5 การสำรวจค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดภาคใต้
6 สภาพและปัญหาการจัดดำเนินงานสวัสดิศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2535
7 ค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
8 สมรรถภาพด้านการปฏิบัติงานของนักวิชาการสุขศึกษาตามการรับรู้ของตนเองและผู้บริหาร
9 ปัญหาและความต้องการในการบริหารโครงการสุขภาพในโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออก
10 ปัญหาการจัดการโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8
11 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อม
12 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนจ่าทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2533
13 ปัญหาการจัดดำเนินงานโครงการทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูอนามัย
14 สมรรถนะของครูอนามัยโรงเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหาร และครูอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
15 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยครูเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
16 การปฏิบัติจริงและการปฏิบัติที่คาดหวังของผู้นำเยาวชนสาธารณสุข ตามการรับรู้ของครูอนามัยโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2532
17 ความคิดเห็นของครูอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับปัญหาการบริหารโครงการผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
18 ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาสุขศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
19 การนำประสบการณ์การเรียนรู้จากวิชาสุขศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ในชีวิตประจำวันตามการรายงานของนักเรียน เขตการศึกษา 9
20 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา เกี่ยวกับการจัดดำเนินงานโครงการสุขภาพ ในโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
21 สภาพและปัญหาการจัดดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1
22 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพของนักศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญ ระดับ 5 กรุงเทพมหานคร
23 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2530
24 ปัญหาในการจัดดำเนินงานโครงการผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 สภาพและปัญหาการจัดโครงการสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา ที่อยู่และไม่อยู่ในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26 การเปรียบเทียบการจัดบริการสุขภาพระหว่างโรงเรียนประถมศึกษา ที่อยู่ในและนอกโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา
27 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการปรับตัวและสุขภาพจิตของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาเขตเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
28 ความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติเกี่ยวกับสวัสดิภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
29 สุขภาพจิตและการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร
30 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการการจัดบริการสุขภาพ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
31 ความคิดเห็นของครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับกิจกรรมสุขศึกษา ในโรงเรียนในการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสิงห์บุรี
32 พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ยาตามการรับรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
33 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตพื้นที่ชนบทยากจน จังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2524
34 การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ในการวางแผนครอบครัว ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
35 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด โดยการสอนด้วยหนังสือการ์ตูน กับ การสอนแบบเดิม
ปี พ.ศ. 2517
36 สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร