ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พัชราวลัย วงศ์บุญสิน,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นพวรรณ จงวัฒนา 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 5
3 ยุพิน อังสุโรจน์ 4
4 ปิติ ศรีแสงนาม 4
5 ศักดา ธนิตกุล 4
6 สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ 3
7 แกมทอง อินทรัตน์ 3
8 ศุภนันท์ รอดมีบุญ 2
9 มนต์ชัย ควรนิยม 2
10 นิยาวาเฮร์ วาแวนิ 2
11 วัลลภา จันทร์เพ็ญ 2
12 กมล พัณรัตน์ 2
13 วิชชุดา อิสรานุวรรธน์ 1
14 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
15 อดิศร เสมแย้ม 1
16 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
17 ดลยา เทียนทอง 1
18 จารุวรรณ พวงมาลี 1
19 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
20 กวิน เทพปฏิพัธน์ 1
21 กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ 1
22 รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล 1
23 นริญา จันทร์กลับ 1
24 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
25 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
26 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
27 ไม่มีข้อมูล 1
28 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
29 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
30 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
31 มยุรี นกยูงทอง 1
32 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
33 รณิดา วงศ์พานิช 1
34 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
35 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 2
4 2554 3
5 2553 3
6 2552 3
7 2551 2
8 2550 4
9 2549 1
10 2548 2
11 2547 3
12 2546 1
13 2545 2
14 2544 3
15 2543 3
16 2542 1
17 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การแสวงประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของประชาคมอาเซียน: ศึกษาโอกาสและความท้าทายการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วม วิชาชีพบัญชีและวิชาชีพพยาบาล
ปี พ.ศ. 2558
2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาระดับประถมศึกษา
3 โอกาสการเข้าสู่ตลาดธุรกิจการศึกษาในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมา และเวียดนาม
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาและการผลิตบุคลากรในการให้บริการสุขภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนภาคการค้าบริการ
5 การนำเสนอแนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2554
6 Book reviews : Managing and Developing Core Competences in a Learning Society
7 Book reviews : Impact of Demographic Change in Thailand
8 Book reviews : Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future
ปี พ.ศ. 2553
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นมุสลิมในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอนศาสนาอิสลาม เขตกรุงเทพมหานคร
10 Book reviews : Human Development Report 2009
11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นมุสลิมในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอนศาสนาอิสลาม เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
12 HIV VULNERABILITIES OF MIGRANT CHILDREN IN THAILAND
13 การศึกษากฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
14 การศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ปี พ.ศ. 2551
15 การเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานอาเซียน
16 A Workshop on Curriculum Development on East Asian Studies and the Fourth Meeting of the Promotion of East Asian Studies Network for East Asian Studies
ปี พ.ศ. 2550
17 การเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานอาเซียน
18 การล่อลวงมนุษย์เพื่อค้าประเวณีในภาคใต้ของประเทศไทย
19 การเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานอาเซียน
20 ทักษะการทำงานและสมรรถภาพในการแข่งขันของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาวิธีการวัดแนวโน้มและความแตกต่าง
ปี พ.ศ. 2549
21 การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
22 ทักษะการทำงานและสมรรถภาพในการแข่งขันของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาวิธีการวัด แนวโน้มและความแตกต่าง
23 การย้ายถิ่นข้ามชาติของหญิงเอเชีย
ปี พ.ศ. 2547
24 ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ผ่านการปรับฐานแรงงานระดับกลางและระดับล่าง
25 ทักษะการทำงานและสมรรถภาพในการแข่งขันของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาวิธีการวัดแนวโน้มและความแตกต่าง
26 โครงการทางเลือกทางเศรษฐกิจในบริบทการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2546
27 ทางเลือกทางเศรษฐกิจในบริบทการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2545
28 เศรษฐกิจเสรีกับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ และทรัพยากรมนุษย์
29 โครงการทางเลือกทางเศรษฐกิจในบริบทการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2544
30 ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัย
31 การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบายและผลกระทบ
32 ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ กรณีศึกษาประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
33 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
34 ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อนโยบายด้านการย้ายถิ่นของอาเซียน
35 ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ กรณีศึกษาประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
36 การย้ายถิ่นข้ามชาติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน : นโยบายและผลกระทบ