ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พัชราวลัย วงศ์บุญสิน,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นพวรรณ จงวัฒนา 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 5
3 ยุพิน อังสุโรจน์ 4
4 ปิติ ศรีแสงนาม 4
5 ศักดา ธนิตกุล 4
6 สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ 3
7 แกมทอง อินทรัตน์ 3
8 ศุภนันท์ รอดมีบุญ 2
9 มนต์ชัย ควรนิยม 2
10 นิยาวาเฮร์ วาแวนิ 2
11 วัลลภา จันทร์เพ็ญ 2
12 กมล พัณรัตน์ 2
13 วิชชุดา อิสรานุวรรธน์ 1
14 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
15 อดิศร เสมแย้ม 1
16 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
17 ดลยา เทียนทอง 1
18 จารุวรรณ พวงมาลี 1
19 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
20 กวิน เทพปฏิพัธน์ 1
21 กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ 1
22 รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล 1
23 นริญา จันทร์กลับ 1
24 ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์ 1
25 ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์ 1
26 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
27 ไม่มีข้อมูล 1
28 โสตถิธร มัลลิกะมาส 1
29 เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ 1
30 สุภาสินี ขมะสุนทร 1
31 มยุรี นกยูงทอง 1
32 นฐมลย์ พงษ์รอจน์ 1
33 รณิดา วงศ์พานิช 1
34 กฤษณี มาศรีจันทร์ 1
35 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2554 3
5 2553 3
6 2551 2
7 2549 1
8 2548 2
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 1
12 2544 1
13 2543 2
14 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การแสวงประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของประชาคมอาเซียน: ศึกษาโอกาสและความท้าทายการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วม วิชาชีพบัญชีและวิชาชีพพยาบาล
ปี พ.ศ. 2558
2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาและการผลิตบุคลากรในการให้บริการสุขภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนภาคการค้าบริการ
4 การนำเสนอแนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2554
5 Book reviews : Managing and Developing Core Competences in a Learning Society
6 Book reviews : Impact of Demographic Change in Thailand
7 Book reviews : Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future
ปี พ.ศ. 2553
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นมุสลิมในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอนศาสนาอิสลาม เขตกรุงเทพมหานคร
9 Book reviews : Human Development Report 2009
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นมุสลิมในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอนศาสนาอิสลาม เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
11 การเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานอาเซียน
12 A Workshop on Curriculum Development on East Asian Studies and the Fourth Meeting of the Promotion of East Asian Studies Network for East Asian Studies
ปี พ.ศ. 2549
13 การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2548
14 ทักษะการทำงานและสมรรถภาพในการแข่งขันของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาวิธีการวัด แนวโน้มและความแตกต่าง
15 การย้ายถิ่นข้ามชาติของหญิงเอเชีย
ปี พ.ศ. 2547
16 ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ผ่านการปรับฐานแรงงานระดับกลางและระดับล่าง
ปี พ.ศ. 2546
17 ทางเลือกทางเศรษฐกิจในบริบทการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2545
18 เศรษฐกิจเสรีกับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ และทรัพยากรมนุษย์
ปี พ.ศ. 2544
19 ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสภาวการณ์ของแรงงานข้ามชาติ : บทสรุปจากงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2543
20 การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน
21 ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อนโยบายด้านการย้ายถิ่นของอาเซียน