ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2551
2 สถานการณ์ระบบข้อมูลสุขภาพและการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำพูน ตอนที่2 การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ
3 ต้นทุนค่าวัสดุในการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สุขภาพช่องปากที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต และภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ ในโครงการฟันเทียมพระราชทานของโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 การศึกษาอัตราชุกชุมของโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 2-6 ปี) ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพฟันผุของเด็ก กับพฤติกรรมทันตสุขภาพที่มารดามีต่อบุตร
6 การรณรงค์สร้างความตระหนักและพัฒนาความรู้ในแกนนำผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เรื่องผลกระทบของการดื่มสุราและสูบบุหรี่ การประชุมวิชาการสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
7 การบริโภคสื่อภาพยนตร์โฆษณาอาหารว่างทางโทรทัศน์ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
8 กระบวนการนำหลักการสาธารณสุขมูลฐานสู่การกำหนดนโยบายและการปฏิบัติของโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ
9 Older people as an active resource person in a community
10 School food policies and practices for preschool children in primary schools
11 การสื่อสารด้วยวาจาที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ
12 มุมมองของผู้สูงอายุต่อการดื่มสุราและสูบบุหรี่
13 ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของการทำงานเพื่อผู้สูงอายุในรูปแบบของเครือข่าย