ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชราวดี ศรีบุญเรือง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 สมรรถนะครู กศน. ตำบล ในการสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงาน สังกัดสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายการแปรสภาพมันสำปะหลังอัตราการสูญเสียน้ำหนักและค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาและค่าขนส่งตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง
3 ความตระหนักและพฤติกรรมของนิสิตตระดับปริญญาโทเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตบนมือถือเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนารูปแบบการแบ่งบันความรู้ด้วยวิธีผสมผสานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เอไอซีเพื่อส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเรียนแกนนำ อย.น้อย
6 การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ด้วยวิธีผสมผสาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เอไอซี เพื่อส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของนักเรียนแกนนำ อย.น้อย