ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2552 1
4 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลครอบครัวในชุมชน
2 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลครอบครัวในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
3 ความตรง และความเที่ยงของแบบประเมินพฤติกรรมเริ่มแรกของออทิสติกในทารกสำหรับบิดามารดา
4 ความตรง และความเที่ยงของแบบประเมินพฤติกรรมเริ่มแรกของออทิสติกในทารกสำหรับบิดามารดา
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมเริ่มแรกของออทิสติกในทารก สำหรับบิดามารดา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การพัฒนาศักยภาพย่า ยาย ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยเตาะแตะ ณ ชุมชนแห่งหนึ่งใน จังหวัดสกลนคร
7 การพัฒนาความสามารถการจัดการของครอบครัวที่มีผู้ป่วยเบาหวาน
8 การใช้กระบวนการพยาบาลครอบครัวในการดูแลครอบครัวที่มีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
9 การพัฒนาศักยภาพครอบครัวในการอบรมสั่งสอนเรื่องเพศศึกษาแก่บุตรสาววัยรุ่นตอนต้น
10 โปรแกรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีบุตรทารกคนแรก
11 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลบุ่งคล้า
12 การพัฒนาการจัดการของครอบครัวที่มีผู้ป่วยเบาหวาน
13 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ในการดูแลครอบครัวที่มีภาวะซึมเศร้า