ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชราภรณ์ อารีย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2549 2
5 2548 1
6 2547 4
7 2546 1
8 2545 6
9 2544 1
10 2542 2
11 2541 1
12 2539 1
13 2536 1
14 2534 2
15 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ประสิทธิผลของการสอนทบทวนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการควบคุมอาหารสำหรับป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการควบคุมอาหารสำหรับการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง
3 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การควบคุมอาหารสำหรับการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง
ปี พ.ศ. 2552
4 การรับรู้ตราบาปของผู้ดูแล ทักษะชีวิต และการรับรู้ตราบาป ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
ปี พ.ศ. 2549
5 การเสริมทักษะในการให้อาหารทางสานให้อาหารต่อการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาล
6 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย สำหรับสตรีในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
7 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยสำหรับสตรีในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
8 การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านม ในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
9 ภาวะสุขภาพจิตของสตรีที่คู่สมรสไปทำงานต่างประเทศ
10 ภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
11 การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
12 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในญาตผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2545
13 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
14 ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
15 ความต้องการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ
16 การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
17 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม
18 ความต้องการการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัดของพยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้รับบริการ
ปี พ.ศ. 2544
19 Enhancing Care by Nutritional Promotion Training Program toward Food Consumption and Lipid Status among Hyperlipidemic
ปี พ.ศ. 2542
20 การส่งเสริมโภชนาการต่อความรู้โภชนาการและความเชื้อด้านสุขภาพในผู้สูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูง
21 ผลของการส่งเสริมสุขภาพต่อความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2541
22 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินในเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ปี พ.ศ. 2539
23 การได้รับอาหารในผู้ป่วยมะเร็งปอด
ปี พ.ศ. 2536
24 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่ได้รับอาหารปั่นผสมทางสายให้อาหารผ่านทางรูจมูกถึงกระเพาะอาหาร
ปี พ.ศ. 2534
25 ผลของการให้คำแนะนำอาหารแก่มารดาของเด็กป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในระยะพักฟื้น
26 ผลของการจัดโปรแกรมโภชนศึกษาเรื่อง อาหารทารกสำหรับหญิงหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 สุขภาพหนึ่งเดียว
28 Enhancing Capacity on Communication for Control and Prevention of Zoonotic Diseases Transmission
29 An Intervention Study of ChangingEating Behaviors and Reducing Weight in Thai ChildrenAged 10-12 mayurachat kanyamee
30 ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคร่วมกับแบบแรงต้านต่อผลลัพท์ทางโภชนาการในผู้หญิงอ้วนที่ได้รับการควบคุมอาหาร
31 Risk factors contributing to overweight among preschool children
32 Effect of eating behavior modification program on lipid status among Thai hyperlipidemic women
33 Effects of Combined Aerobic and Resistance Exercise on Nutritional Outcomes Among Obese Women Receiving Dietary Control
34 Effect if educative-supportive program on quality of life in breast cancer survivors
35 Effects of Dietary behavioral modification program on eating behavior intention for weight control and nutritional status among overweight children
36 ผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินต่อสภาวะไขมันและนำ้ตาลในเลือดในสตรีที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
37 Development of master degree courses in nursing science of nutrition and nutrition therapy and master degree of nutrition and dietetics
38 ผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินต่อระดับไขมันและนำตาลในเลือดในสตรีที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
39 ผลของการอบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรทแบะงคมต่อความรู้และการปฏิบัติการสื่อสารในชุมชนในบุคลากรสังกัดดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
40 Development of Computer Assisted Instruction Program on Dietary Control Regarding Ischemic Heart Disease Prevention for High Risk Patients
41 Knowledge and Practice Toward Nutritive Value and Safety Foods, and Food Sanitation of Food Employees