ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชนี เชยจรรยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2538
1 การเปิดรับ การคาดหวังประโยชน์ และความพึงพอใจในรายการธรรมะทางสื่อโทรทัศน์ของสมาชิกชมรม ทางพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
2 ความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง ต่อบทบาทที่หนังสือพิมพ์ควรจะเป็นและที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2534
3 ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับโครงการ "รักเจ้าพระยากับตาวิเศษ" ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
4 การศึกษาสถานภาพการทำงานและความพึงพอใจในการทำงาน ของมหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรกับการยอมรับการปลูกข้าวบาสมาตีของเกษตรกร ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่